Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Διοίκηση και Οργανωτική Δομή

Κώστας   Μιχαηλίδης

Πρόεδρος του Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικός)

CV

​Ο κ. Κώστας Μιχαηλίδης διαθέτει εξαιρετική εμπειρία άνω των 30 ετών στη διεθνή τραπεζική, έχοντας διατελέσει σε σημαντικές διοικητικές θέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα και διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Κατά την περίοδο 2013-2015 υπηρέτησε ως Global Head of Strategic Change στην UBS A.G., ενώ από το 2005 έως το 2013 διετέλεσε Regional Chief Operating Officer στην Credit Suisse A.G. Προηγουμένως, είχε διατελέσει Chief Operating Officer and Managing Director και Head of European Finance, Administration and Operations, Managing Director στην Credit Suisse First Boston (2000-2005), Chief Operating Officer and Managing Director στην Donaldson, Lufkin & Jenrette U.K. (1999-2000) και Chief Financial Officer (1988-1994) και Chief Administrative Officer (1994-1999) στη Merrill Lynch U.K. Έχει επίσης διατελέσει Treasurer στη Salomon Brothers U.K. (1986-1988) και έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις στην ExxonMobil, μεταξύ των οποίων ως Treasurer και ως Financial Analyst.

Ο κ. Μιχαηλίδης είναι κάτοχος MBA Finance από το Columbia Business School, Doctorate σε Economics and International Affairs από το University of Denver, και BA σε Economics and Political Science από το Ripon College.

Παύλος   Μυλωνάς

Διευθύνων Σύμβουλος - CEO
Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Ο Παύλος Μυλωνάς ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος τον Ιούλιο του 2018. Εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα το 2000 και υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων, και Επικεφαλής Στρατηγικής.

Εργάστηκε στο ΟΟΣΑ από το 1995 έως το 2000 και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από το 1987 έως το 1995. Από το 1985 έως το 1987, ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Βοστόνης.

Είναι κάτοχος πτυχίου στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Οικονομικά (Magna cum Laude and Phi Beta Kappa) από το Πανεπιστήμιο Brown, καθώς και μεταπτυχιακού και διδακτορικού στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Princeton.


Δημήτριος   Δημόπουλος

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV
​Ο Δημήτριος Γ. Δημόπουλος εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας (ETE) τον Ιούνιο του 2014, αρμόδιος για τους τομείς της Εταιρικής, Λιανικής & Επενδυτικής Τραπεζικής, καθώς και Στρατηγικού Marketing & Επικοινωνίας του Ομίλου. Είναι επίσης Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και εκπρόσωπος της ΕΤΕ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΒΕΑ.

Ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής στην ΕΤΕ το Φεβρουάριο του 2008 και από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Προσλήφθηκε στην ΕΤΕ το 1975 όπου έχει διατελέσει Διευθυντής της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων και έχει εμπειρία σε θέματα χρηματοδοτήσεων επιχειρηματικών μονάδων και μεγάλων επενδύσεων σε έργα υποδομής, στον ενεργειακό τομέα και στον τομέα τουρισμού.

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από το Πανεπιστήμιο East Anglia  της Μ. Βρετανίας.

Παναγιώτης   Δασμάνογλου

Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των Επιτροπών του Δ.Σ.

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Ο Παναγιώτης Δασμάνογλου  γεννήθηκε το 1963 στην Αθήνα και είναι στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας από το έτος 1990. Τον Ιούλιο του 2018 εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι επίσης Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Τον Δεκέμβριο του 2016 ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου. Τον Ιούνιο του 2015 ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2013 άσκησε καθήκοντα  Βοηθού Γενικού Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου. Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2014 εξελέγη Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και των Επιτροπών του.

Από τον Ιούλιο του 2009 διετέλεσε Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εθνικής Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου, υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του Ομίλου με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Από τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε διαχρονικά ως δικηγόρος στη Νομική Υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας, χειρίστηκε σημαντικές υποθέσεις ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας στις λειτουργίες της Τράπεζας, εγχώριων και διεθνών πιστοδοτήσεων, mergers and acquisitions, αποκτώντας αξιόλογη εμπειρία σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών.

Συμμετέχει ενεργά επί σειρά ετών στις εργασίες της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα στις Επιτροπές διεθνών τραπεζικών θεμάτων, κανονιστικής συμμόρφωσης, θεμάτων καταναλωτή, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραγώγων και repos, ενώ συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μεσολαβητή Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών καθώς και σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών του Ομίλου της ΕΤΕ και συγκεκριμένα ως Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ της Εθνικής Ασφαλιστικής και της NBG Securities και ως Μέλος στο Δ.Σ. της Εθνικής Factors.

Είναι κάτοχος πτυχίου από τη Νομική Σχολή Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Lic.spec.) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο Βρυξελλών καθώς και με σπουδές στο banking management από το INSEAD Graduate Business School. Επίσης έχει λάβει διεθνείς πιστοποιήσεις σε θέματα διεθνούς χρηματοπιστωτικού δικαίου και Compliance in banking.

Ιωάννης   Βαγιονίτης

Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου (Chief Risk Officer)

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

​Ο κ. Ιωάννης Βαγιονίτης ορίστηκε  Γενικός Διευθυντής Chief Credit Officer τον Απρίλιο του 2017. Ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Chief Credit Officer τον Ιούλιο  του 2015. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Finansbank από τον Ιανουάριο του 2014 καθώς επίσης μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Πιστοδοτήσεων της ίδιας Τράπεζας.

Από τον Οκτώβριο του 2010 μέχρι τον Νοέμβριο του 2013 ήταν Διευθυντής της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων της ΕΤΕ. Επίσης διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνική Factors. Απο τον Μάιο του 2008 μέχρι τον Οκτώβριο του 2010 ήταν Διευθυντής των Διευθύνσεων Πίστης και Διεθνούς Πίστης του Ομίλου της ΕΤΕ ενώ απο τον Οκτώβριο του 2006 μέχρι τον Μάιο του 2008 ήταν Διευθυντής της Διεύθυνσης Πίστης της ΕΤΕ.

Εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας το 2004 στην Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου. Έχει επίσης εργασθεί στην Τράπεζα HSBC κατά το χρονικό διάστημα 1992 έως 2003, και στην Τράπεζα Κύπρου κατά το χρονικό διάστημα 2003 έως 2004 σε θέσεις ευθύνης στο χώρο της εταιρικής τραπεζικής.

Είναι κάτοχος Bachelor of Science και Master of Science in Mechanical Engineering από το University of Manchester Institute of Science and Technology και κάτοχος ΜΒΑ απο το Manchester Business School.

Δημήτριος   Καποτόπουλος

Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV
 

 Ο Δημήτριος Καποτόπουλος ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας τον Ιούλιο του 2015.

Έχει υπό την εποπτεία του τη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Εργασιών ενώ έχει ορισθεί Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Leasing.

Ο Δ. Καποτόπουλος εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας το 1978. Αρχικά εργάσθηκε στο Δίκτυο Καταστημάτων.

Από το 1982 έως το 1992, προσέφερε τις υπηρεσίες του ως αναλυτής πιστοδοτήσεων στην Υποδιεύθυνση Μελετών Βιομηχανικών Χορηγήσεων.

Το 1993, είχε ουσιαστική συμμετοχή στη συγκρότηση της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων της Εθνικής Τράπεζας στην οποία εξελίχθηκε και ως Αναπληρωτής Διευθυντής το Μάιο του 2008.

Από τον Οκτώβριο του 2010, διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνών και Ειδικών Πιστοδοτήσεων.

Από το Φεβρουάριο του 2014 συμμετέσχε στη συγκρότηση των Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης στις οποίες διετέλεσε Βοηθός Γενικός Διευθυντής.

Ο Δ. Καποτόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων και workshops με αντικείμενο χρηματοπιστωτικά θέματα και τραπεζικές εργασίες.

Έχει διατελέσει μέλος Δ.Σ. νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου. 

Έχει ασχοληθεί εκτεταμένα με τη χρηματοοικονομική ανάλυση, τις πιστοδοτήσεις επιχειρήσεων και τη διεθνή πίστη, τομείς στους οποίους έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία.

Ιωάννης   Κυριακόπουλος

Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών​ της Τράπεζας και του Ομίλου

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος ορίστηκε  Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Ομίλου τον Σεπτέμβριο του 2015. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας και της Alco.

Εργάστηκε στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής από τον Ιανουάριο του 2012 έως τον Ιούνιο του 2015. Στην Εθνική Τράπεζα εργάστηκε επίσης από το 1977 μέχρι το 2012.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Τράπεζα διετέλεσε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού (Απρίλιος 2011–Ιανουάριος 2012 ), Βοηθός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών (Απρίλιος 2009 – Απρίλιος 2011) καθώς και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας (Αύγουστος 2002–Απρίλιος 2009).

Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού καθώς και του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc in Statistics and Operational Research) του Πανεπιστημίου Loughborough της Aγγλίας.

Γεώργιος   Τριανταφυλλάκης

Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών

Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

CV

Ο Γεώργιος Τριανταφυλλάκης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών τον Απρίλιο του 2017. Ορίστηκε Βοηθός Γενικής Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών τον Ιούνιο του 2015, με αρμοδιότητα την εποπτεία και το συντονισμό των δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και των συνεργαζόμενων δικηγόρων της Τράπεζας.

Από το 2012 ήταν Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, από το 2006 είναι Μέλος Νομικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και από το 2010 Μέλος Νομικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Από το 1992 είναι  Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο.

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης θητείας του στις Νομικές Υπηρεσίες εκπροσώπησε την Τράπεζα ενώπιον ανωτάτων και ανώτερων Δικαστηρίων, Διαιτητικών οργάνων και Αρχών σε σημαίνουσες υποθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αντικείμενα τραπεζικού δικαίου, ποινικού δικαίου, δικαίου κεφαλαιαγοράς, δικαίου ανταγωνισμού, ευρωπαϊκού και εμπορικού δικαίου.

Ο Γεώργιος Τριανταφυλλάκης είναι Καθηγητής Νομικής Δ.Π.Θ. και Καθηγητής στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Διατέλεσε μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού (επί 10ετία), μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και επιστημονικών ενώσεων. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες, πανεπιστημιακά συγγράμματα και σειρά επιστημονικών μελετών σε κατ’ ιδίαν τομείς του εμπορικού δικαίου και έχει εκλεγεί ως Αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Άριστα) και κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στο εμπορικό δίκαιο από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Tübingen Γερμανίας.

Κωνσταντίνος   Βόσικας

Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης

CV

 O Κωνσταντίνος Βόσικας ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης τον Απρίλιο του 2017. Ορίστηκε  Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης τον Ιούλιο 2015. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας το 2005, αρχικά στη θέση του Συμβούλου Διοικήσεως για θέματα Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου και στη συνέχεια στη θέση του Συμβούλου Διοικήσεως για θέματα Πιστοδοτήσεων του Επιχειρηματικού Χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ. Από το 2010 ήταν Διευθυντής Διεθνούς Πίστης του Ομίλου της ΕΤΕ και το 2013 ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής και Chief Credit Risk Officer.  Έχει διατελέσει μέλος σε Εποπτικά Συμβούλια θυγατρικών του εξωτερικού και σε Ανώτατες Επιτροπές Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας και του Ομίλου της ΕΤΕ.

Πριν ενταχθεί στην Εθνική Τράπεζα, κατά το χρονικό διάστημα 1994 έως 2005, απασχολήθηκε σε θέσεις ευθύνης στο χώρο της εταιρικής τραπεζικής, αρχικά στην τράπεζα Midland και κατόπιν στην Εγνατία Τράπεζα, όπου είχε την ευθύνη διαχείρισης σχέσεων με μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις και επενδυτικής τραπεζικής.

Κατά το χρονικό διάστημα 1990 έως 1994 απασχολήθηκε στο χώρο της λογιστικής-ελεγκτικής στις εταιρίες Moore Stephens και Arthur Andersen. Το αντικείμενο εργασίας του αφορούσε οικονομικούς ελέγχους εταιριών από διάφορους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, εσωτερικούς ελέγχους, αποτιμήσεις, μελέτες σκοπιμότητας κλπ.

Είναι Ορκωτός Λογιστής – Ελεγκτής (CPA), μέλος του Institute of Certified Public Accountants in Ireland, κάτοχος πτυχίου Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών από το Deree College και έχει συμμετάσχει σε πολλά επαγγελματικά επιμορφωτικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Γεώργιος   Καλορίτης

Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας & του Ομίλου 

​​

CV

Ο Γεώργιος Καλορίτης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου  της Τράπεζας και του Ομίλου τον Απρίλιο του 2017. Ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου  της Τράπεζας και του Ομίλου (Γενικός Επιθεωρητής της Τράπεζας και του Ομίλου) τον Ιανουάριο του 2014. Εντάχθηκε στην Εθνική Τράπεζα το Σεπτέμβριο του 2006 ως επικεφαλής Τομέα Ελέγχου αρμόδιος για τον έλεγχο των υποστηρικτικών λειτουργιών και πληροφοριακών συστημάτων του Ομίλου, ενώ παράλληλα του ανατέθηκε η εποπτεία της ομάδας έργου για την υιοθέτηση των διεθνών  ελεγκτικών προτύπων από τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου της Εθνικής. 

Πριν ενταχθεί στην Εθνική Τράπεζα διετέλεσε Corporate Security Officer στον Όμιλο της Eurobank και προηγουμένως, Εταίρος (Partner) στη διεθνή εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων Deloitte, επικεφαλής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων της εταιρείας στην Ελλάδα.   Από το 1990 έως το 1996 εργάστηκε ως αναλυτής πληροφοριακών συστημάτων και σχεδιαστής εξειδικευμένων εφαρμογών (Data Architect) για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων στις πολυεθνικές εταιρείες AT&T  και Price Waterhouse με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.  

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Saint John's University των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μεταπτυχιακού τίτλου MA (Management Information Systems) και πτυχίου BA (Computer Science & Economics) από το Queens College του City University of New York. Είναι πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής (Certified Internal Auditor) και πιστοποιημένος ελεγκτής συστημάτων πληροφορικής (CISA).  Aπό το Μάιο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2016 διετέλεσε Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών ενώ από το 2002 έως το 2004 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ελεγκτών Πληροφοριακών Συστημάτων.   

Μαρίνης   Στρατόπουλος

Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας και Δραστηριοτήτων Εξωτερικού​

CV

Ο Μαρίνης Στρατόπουλος ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. το Νοέμβριο του 2018 και παράλληλα διατηρεί τη θέση του Γενικού Διευθυντή Δραστηριοτήτων Εξωτερικού στην οποία ορίστηκε τον Απρίλιο του 2014.

Από τον Αύγουστο του 2010 έως τον Δεκέμβριο 2014 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας στη Ρουμανία Banca Romaneasca SA. Από το Φεβρουάριο του 2007 ως τον Αύγουστο του 2010 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της σερβικής θυγατρικής τράπεζας Vojvodjanska Banka AD. Την περίοδο 2005-2007 εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής στη Θυγατρική Τράπεζα National Bank of Greece AD Beograd. Από το 2001 έως το 2005 εργάστηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Egnatia Bank (Romania) SA και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Egnatia Leasing (Romania) SA, ενώ κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2005 ήταν Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στην Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. Κατά τη διετία 1999-2000 κατείχε διευθυντικές θέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ και Piraeus Prime Bank SA. Επίσης την περίοδο 1993-1999 εργάστηκε στην Τράπεζα Χίου Α.Ε. ως Διευθυντής στους τομείς Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων.

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Banca Romaneasca SA, Stopanska Banka A.D. Skopje, και NBG Leasing IFN S.A.(Romania) και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρος) L.T.D.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος (Deree College), ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Master of Science in Finance από το Πανεπιστήμιο του Lancaster στην Αγγλία.

Πέτρος   Φουρτούνης

Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου

CV

Ο Πέτρος Φουρτούνης ορίστηκε Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου της, τον Ιούνιο του 2015. Από τον Ιανουάριο του 2014 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Πιστοδοτήσεων Ειδικής Διαχείρισης της Τράπεζας.  

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Διαθέτει σημαντική και πολύπλευρη εμπειρία στους τομείς της επιθεώρησης, των πιστοδοτήσεων μεγάλων επιχειρήσεων &  έργων και της διεθνούς πίστης. 

Από τον Ιούλιο του 2010 ως τον Ιανουάριο του 2014 είχε οριστεί Γενικός Επιθεωρητής της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου. Στο διάστημα Αυγούστου 2002 - Ιουλίου 2010 διετέλεσε Διευθυντής των Διευθύνσεων Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων, Διεθνών & Ειδικών Πιστοδοτήσεων και Διεθνούς Πίστης Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. 

Την περίοδο 1984-1999 εργάστηκε ως Επιθεωρητής της Τράπεζας και διενήργησε ελέγχους σε καταστήματα, μονάδες Διοίκησης  και θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εντάχθηκε στην Εθνική το 1975 και έως το 1984 εργάστηκε σε καταστήματα του δικτύου. 

Επίσης, έχει συμμετάσχει ως μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια και Ανώτατες Επιτροπές Πιστοδοτήσεων εταιρειών του ομίλου της Τράπεζας, καθώς και σε διαδικασίες προετοιμασίας εξαγορών τραπεζών στο εξωτερικό από την ΕΤΕ. 

Ο Π. Φουρτούνης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΑΒΣΘ) καθώς και της επαγγελματικής πιστοποίησης CRMA (Certification in Risk Management Assurance) από το διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ Global).

Νεκτάριος   Δίβαρης

​Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών

CV

Βασίλειος   Κάβαλος

​Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς (Group Treasurer)

CV

​Ο κ. Βασίλειος Κάβαλος τον Ιούνιο του 2015, ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς.

Από το 2011 έως το 2015 διατέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοδότησης Ομίλου, με κύριο αντικείμενο την διασφάλιση της ρευστότητας και την κατανομή της εντός του ομίλου.

Το 2008 προήχθη σε Υποδιευθυντή Διαπραγμάτευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς.

Από το 1999 μέχρι το 2005 συμμετείχε, μετά από σχετική απόσπαση, στην σύσταση και  μετέπειτα λειτουργία του Τμήματος Δανεισμού του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Το 1997 έγινε προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαπραγμάτευσης Κυβερνητικών Ομολόγων του  Dealing Room στην δύναμη του οποίου ανήκε, μετά από επιλογή, ήδη από το 1991.

Προσλήφθηκε στην Εθνική Τράπεζα με τον δημόσιο διαγωνισμό του 1981 και τοποθετήθηκε στο Kατ/μα Σταδίου 38, όπου και παρέμεινε για δέκα χρόνια θητεύοντας στις υπηρεσίες εξαγωγών και τις χορηγήσεων.

Είναι πτυχιούχος του Deree College με BSc in Business Administration και πιστοποιημένος Διαχειριστής Χαρτοφυλακίου Πελατών από την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Βασίλειος   Καραμούζης

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής

CV

Ο Βασίλης Καραμούζης ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα το Σεπτέμβριο του 2017.
Πρωτού ενταχθεί στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας, εργαζόταν για 8 χρόνια (2009-2017) στην HSBC σε διάφορες διοικητικές θέσεις: ξεκίνησε ως επικεφαλής Global Market Sales and Debt Capital Markets για την Ελλάδα και την Κύπρο στην HSBC Ελλάδος και αργότερα μεταπήδησε στην HSBC Λονδίνου ως επικεφαλής Structured Finance Origination για τη Νότια Ευρώπη and Capital Financing για την Ελλάδα και την Κύπρο και πιο πρόσφατα ως Managing Director, Member of EMEA Financing Management and Head of Investment Banking Greece and Cyprus.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2001 στη Deutsche Bank στο Λονδίνο, όπου παρέμεινε έως και τα μέσα του 2009. Αρχικά εργάστηκε στο τμήμα πωλήσεων σε hedge funds, ενώ την περίοδο 2006-2009 διατέλεσε επικεφαλής Πωλήσεων Συναλλάγματος και Εμπορευμάτων για την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Finance από το Birkbeck College, University of London και πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Ιωάννα   Κατζηλιέρη-Ζουρ

Βοηθός Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Ομίλου

CV

Η Ιωάννα Κατζηλιέρη- Ζουρ ορίστηκε Βοηθός Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ Ομίλου το Δεκέμβριο 2012, ενώ από τον Ιούνιο 2006 διετέλεσε Βοηθός Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα, με τομείς εποπτείας το Μάρκετινγκ, το Στρατηγικό Μάρκετινγκ  και την Επικοινωνία Ομίλου, καθώς και τον Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας.

Είναι μέλος του MasterCard Central Europe Customer Advisory Forum.

Πριν ενταχθεί στην Εθνική Τράπεζα εργάστηκε στην EFG Eurobank-Ergasias (2004-2006), όπου διετέλεσε Βοηθός Γενική Διευθύντρια, υπεύθυνη Στρατηγικού Μάρκετινγκ Λιανικής Τραπεζικής. Έχει διατελέσει Αναπληρώτρια  Γενική Διευθύντρια στην Τράπεζα Millenium όπου εργάστηκε από το 1999 έως το 2004, υπεύθυνη διαφόρων τομέων όπως του Δικτύου Καταστημάτων, της Στεγαστικής Πίστης, των Εναλλακτικών Δικτύων και του Μάρκετινγκ. Έχει επίσης εργαστεί στην Wind (1998-1999) και Pepsico-Ηβη (1995-1998) σαν Marketing Director, καθώς και στην Procter & Gamble, από όπου ξεκίνησε την καριέρα της το 1989.

Η Ι. Κατζηλιέρη είναι κάτοχος πτυχίου (BSc) Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο του Bristol και κάτοχος Master’s (MSc) Οικονομικών Επιστημών από το London School of Economics. Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών της σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης εργάστηκε σαν Research Assistant στο Oxford Institute of Economics and Statistics, καθώς και στο Oxford Energy Institute.

Γεώργιος   Κουτσουδάκης

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής​​​

CV
O Γεώργιος Κουτσουδάκης ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα τον Ιανουάριο του 2014.
 
Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2013 ήταν Σύμβουλος Διοίκησης στην Alpha Bank και στη συνέχεια Βοηθός Επιτρόπου στην Probank.  Κατά την περίοδο 2007-2012 εργάστηκε στην Εμπορική Τράπεζα: από το 2007 ως το 2009 ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής,  ενώ από το 2009 έως το 2012 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής και Private Banking. Από το 2002-2007 ήταν Βοηθός Γενικός Διευθυντής στη Γενική Τράπεζα.  Κατά την περίοδο 1996-2001 εργάστηκε στον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής στην ΕΤΕΒΑ, ενώ από το 1990 έως το 1996 ανήκε στο δυναμικό της Alpha Finance.
 
Συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της APIVITA.
 
Ο Γ. Κουτσουδάκης είναι κάτοχος πτυχίου BSc in Economics από το Queen Mary College (Παν/μιο του Λονδίνου).

Γεώργιος   Μαλιγιάννης

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής

CV

 Ο Γεώργιος Μαλιγιάννης ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Απαιτήσεων Λιανικής Τραπεζικής  τον Απρίλιο του 2016.

Διετέλεσε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής Ιδιωτών της Εθνικής Τράπεζας από τον Ιούλιο του 2013, με αρμοδιότητα τους τομείς Κτηματικής Πίστης, Καταναλωτικής Πίστης και Πιστωτικών Καρτών. 

Από το Νοέμβριο του 2011 έως τον Ιούλιο του 2013 διετέλεσε Διευθυντής Κτηματικής Πίστης.  Εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα από το 1999 και έχει πάνω από 30 έτη εργασιακή εμπειρία. Από το 1981 έως το 1989 εργάστηκε στην Κτηματική Τράπεζα στο Κεντρικό Κατάστημα, στη Διεύθυνση Πληροφορικής και από το 1989 για 10 περίπου έτη ως επικεφαλής του Γραφείου Αντιπροσωπείας στο Βανκούβερ Καναδά. 

Είναι απόφοιτος Οικονομικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει τίτλο ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Simon Fraser του Καναδά. Είναι επίσης μέλος του Ινστιτούτου Καναδικών Τραπεζών.

Βασίλειος   Μαστρόκαλος

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής της Τράπεζας και του Ομίλου​

CV

​Ο Βασίλειος Μαστρόκαλος ορίστηκε ως Βοηθός Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής της  Τράπεζας & Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας τον Ιούνιο του 2015.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Εθνική Τράπεζα το Φεβρουάριο του 1984. Εργάστηκε αρχικά στο δίκτυο της Εθνικής και από το  1991 έως  το 2008 σε διαφόρους τομείς του Treasury (χρηματαγορές, κεφαλαιαγορές, αγορές παραγώγων) φθάνοντας ως τη θέση του Επικεφαλής Διαπραγμάτευσης (Head of Trading). Στο διάστημα 2009-2012 εργάστηκε ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στον ΟΔΔΗΧ ενώ από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Μάιο του 2015 διετέλεσε Eπικεφαλής του Τομέα Έκδοσης και Διαχείρισης Χρέους της ΕΤΕ.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1963, είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του ΕΚΠΑ και κατέχει Master στα Οικονομικά του Πανεπιστημίου Essex  Αγγλίας. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

Ευστράτιος   Μολυβιάτης

​Βοηθός Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής της Τράπεζας και του Ομίλου 

CV

​Ο Στράτος Μολυβιάτης γεννήθηκε στην Αθήνα. Κατέχει το BSc στα Μαθηματικά από το Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το MSc in Informatics και Cybernetics, από το Πανεπιστήμιο του Reading στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Άρχισε την επαγγελματική του καριέρα ως σύμβουλος στον Τομέα των Οικονομικών Υπηρεσιών για την Andersen Consulting το 1998. Συνέχισε στο διάδοχο της Andersen, την Accenture, όπου και δούλεψε για 15 χρόνια στον πυρήνα του Core Banking, στρατηγικών πρωτοβουλιών, συγχωνεύσεων και συστημάτων ενσωμάτωσης, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Το 2011 έγινε Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών για το παράρτημα της Accenture στην Ελλάδα.

Ανέλαβε ως CIO της First Data στην Ελλάδα στα τέλη του 2012. Το 2013 ανέλαβε την Πολωνία, τις Βαλτικές Χώρες, όπου το 2016 έγινε μέλος του Δ.Σ. για την First Data Hellas. To 2017 έγινε CIO της First Data για την Κεντρική, την Ανατολική και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ταυτόχρονα διεύθυνε την First Data EMEA PMO και First Data's Business Intelligence και την ομάδα DWH.

Από τον Αύγουστο του 2018 είναι CIO της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και του Ομίλου, υπεύθυνος για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Διευθύνσεων Επιχειρηματικής Ανάλυσης, Εφαρμογών και Υποδομών. Επίσης διευθύνει τον Τομέα Διακυβέρνησης Πληροφορικής.

Έχει σημαντική εμπειρία στο βασικό τραπεζικό σύστημα (Core Banking), στις Πληρωμές, στον Μετασχηματισμό των συστημάτων Πληροφορικής (IT Transformation) και σε καινοτόμα – πρωτοποριακά προγράμματα Πληροφορικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Κωνσταντίνος   Μπράτος

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ενεργητικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικής Τραπεζικής

CV

Ο Κωνσταντίνος Μπράτος ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ενεργητικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικής Τραπεζικής τον Απρίλιο του 2016.

Διετέλεσε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Δραστηριοτήτων Εξωτερικού της Εθνικής Τράπεζας από τον Δεκέμβριο του 2013. 

Από τον Απρίλιο του 2012 ως το Δεκέμβριο του 2013 διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Διεθνών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας. Την περίοδο 2010-2012 εργάστηκε ως Executive Manager στο τμήμα Corporate & Business Banking της θυγατρικής Τράπεζας United Bulgarian Bank AD, ενώ κατά το διάστημα 2005-2010 ήταν Διευθυντής της Διεύθυνσης Δικτύου Εξωτερικού Α΄ στην Τράπεζα. Κατά την τριετία 2002-2005 κατείχε τη θέση του Second General Manager στη θυγατρική Τράπεζα Stopanska Banka AD-Skopje. Επίσης, την περίοδο 1992-2002 κατείχε διευθυντικές θέσεις στα Καταστήματα της Τράπεζας σε Βοστόνη, Βελιγράδι, Σόφια και Βουκουρέστι. Από το 1984 μέχρι το 1992 εργάστηκε ως Επιθεωρητής της Τράπεζας, στο δυναμικό της οποίας εντάχθηκε το 1975 και μέχρι το 1984 εργάστηκε σε καταστήματα του Δικτύου. 

Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των NBG Malta Holdings Ltd, NBG Bank Malta Ltd και Banka NBG Albania, καθώς και του Εποπτικού Συμβουλίου της Stopanska Banka AD Skopje. Επιπρόσθετα είναι Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο των Banca Romaneasca SA και Vojvodjanska Banka AD, καθώς και μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της United Bulgarian Bank AD.

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Economic Management, με ειδίκευση στο Marketing Management, από το Πανεπιστήμιο Burgas στη Βουλγαρία.

Δημήτριος   Παυλινέρης

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Δικτύου

CV

​Ο Δημήτριος Παυλινέρης ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Δικτύου τον Απρίλιο του 2016.

Στην Εθνική Τράπεζα προσλήφθηκε το 1978 και, από τότε, εργάστηκε συνεχώς στο Δίκτυο των Καταστημάτων της. Διαθέτει ευρεία γνώση και εμπειρία στις εργασίες και τα θέματα του Δικτύου, καθώς και στη Διεύθυνση Καταστημάτων της Τράπεζας, έως και στο ανώτατο υπάρχον επίπεδο από απόψεως μεγέθους, σπουδαιότητας για την Τράπεζα και συνθετότητας εργασιών.  

Ασκώντας, επί σειρά ετών, καθήκοντα Περιφερειακού Διευθυντή Ομάδας Καταστημάτων, κατέγραψε ιδιαιτέρως θετικά παραγωγικά αποτελέσματα, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίτευξη των στόχων και την υλοποίηση των πολιτικών και των κατευθύνσεων της Τράπεζας.  

 Είναι πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς, κάτοχος του Proficiency of Cambridge  και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Βασίλειος   Σκιαδιώτης

​Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής

CV

​Ο Βασίλης Σκιαδιώτης ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής τον Ιούνιο  του 2015.

Υπηρετεί στην Εθνική Τράπεζα από το 1984 (προσλήφθηκε με τον δημόσιο διαγωνισμό του 1983)  και μέχρι το 1991 υπηρέτησε στο δίκτυο καταστημάτων της, σε διαφορετικές θέσεις.

Το 1991 τοποθετήθηκε στην Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων  και Χρηματαγοράς όπου και εργάστηκε μέχρι τον Μάιο του 2015.

Από το 2011-2015 διετέλεσε επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνών Αγορών, το 2007-2011  υποδιευθυντής πωλήσεων προϊόντων Treasury, το 1996-2007 επικεφαλής του τμήματος εξυπηρέτησης των μεγάλων επιχειρήσεων , ενώ από το 1991-1996 απασχολήθηκε σαν διαπραγματευτής  στην αγορά συναλλάγματος (fx dealer) καθώς και στην εξυπηρέτηση συναλλαγών δικτύου.

Το 2004 συμμετείχε σαν εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας στο Inter Alpha Banking Programme που διοργανώθηκε από το INSEAD.

Ο Β.Σκιαδιώτης είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Τραπεζική, καθώς και πιστοποιημένος διαχειριστής Χαρτοφυλακίου πελατών από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Γεώργιος   Φράγκου

Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας της Τράπεζας και του Ομίλου

CV

Ο Γεώργιος Φράγκου ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ακίνητης Περιουσίας Τράπεζας & Ομίλου στην Εθνική Τράπεζα τον Μάρτιο του 2014.

Από τον Μάρτιο του 2000 ως και τον Δεκέμβριο του 2013 κατείχε διάφορες θέσεις ευθύνης στον Όμιλο Eurobank ΕFG, όπου  διετέλεσε Οικονομικός και Διοικητικός Δ/ντης της EFG e-Solutions (e-Banking, e.commerce b2c), επικεφαλής Ακίνητης Περιουσίας για την Ελλάδα και στη συνέχεια για τις χώρες του Ομίλου. Κατά το διάστημα 1993 – 2000 κατείχε σειρά διοικητικών θέσεων στις εταιρείες Johnson & Johnson και Σ&Η&Α ΜΕΤΑΞΑ ΑΒΕΕ.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στους τομείς της Ακίνητης Περιουσίας, Διαχείρισης Έργων και Λειτουργικής Στήριξης, Οικονομικών και Πληροφορικής. Έχει ηγηθεί κατ' επανάληψη αναδιοργανώσεων και δημιουργίας νέων επιχειρηματικών μονάδων στην Ελλάδα και στην Βαλκανική (green-field operations).

Ο Γιώργος Φράγκου είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού διπλώματος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο California State University, Bakersfield (ΗΠΑ). ​