Λόγω περιορισμών σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν προορίζονται για διάθεση, δημοσίευση ή διανομή, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Επιβεβαιώστε την τοποθεσία σας στο επόμενο βήμα

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΑΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΊΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ. ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. («ΕΘΝΙΚΗ») ΚΑΛΗ ΤΗ ΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΟΝΟ.

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Η ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ Η ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΖΗΤΑΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΝΟΜΟ Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Η ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ.

Το υλικό προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν είναι ούτε αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς κινητών αξιών προς πώληση ή πρόσκληση προσφοράς για αγορά ή εγγραφή κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Νότιας Αφρικής ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες (οι Εξαιρούμενες Περιοχές). Οποιεσδήποτε κινητές αξίες προσφέρονται [to be reflected in a subsequent draft] σε σχέση με μια προσφορά (οι Κινητές Αξίες) δεν έχουν καταχωρισθεί και δεν θα καταχωρισθούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ) και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώριση ή χωρίς εξαίρεση από την καταχώριση σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και σύμφωνα με τυχόν ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, οι Κινητές Αξίες που αναφέρονται στο παρόν και στις σελίδες που ακολουθούν δεν θα καταχωρούνται και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν σύμφωνα με τους τυχόν ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών οποιουδήποτε κράτους, ή οποιασδήποτε επαρχίας, επικράτειας, κομητείας ή δικαιοδοσίας των Εξαιρούμενων Περιοχών.
Κατά συνέπεια, εκτός εάν ισχύει εξαίρεση βάσει της σχετικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών, τέτοιες τυχόν Κινητές Αξίες δεν μπορούν να προσφερθούν, να πωληθούν, να μεταπωληθούν, να αναληφθούν, να ασκηθούν, να αποποιηθούν, να μεταφερθούν, να παραδοθούν ή να διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός των Εξαιρούμενων Περιοχών ή οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, εάν κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παραβίαση των σχετικών νόμων ή θα απαιτούσε την εγγραφή των εν λόγω Κινητών Αξιών σε,  τη σχετική δικαιοδοσία. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά Κινητών Αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κάθε προσφορά Κινητών Αξιών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) (και καθένα ξεχωριστά, Κράτος Μέλος) (με εξαίρεση την Ελλάδα) θα πραγματοποιείται δυνάμει εξαίρεσης δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά μετοχών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά,  και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (και μαζί με τυχόν σχετικούς εκτελεστικούς και κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς, ο Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο) από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές μετοχών. Κατά συνέπεια, οι Κινητές Αξίες μπορούν να προσφερθούν και να πωληθούν σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος δυνάμει εξαίρεσης του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο. Σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του ΕΟΧ, εκτός από την Ελλάδα, που έχει εφαρμόσει τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο (και καθένα ξεχωριστά, Σχετικό Κράτος Μέλος), το υλικό απευθύνεται και κατευθύνεται μόνο σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο (Ειδικοί Επενδυτές).
Κάθε προσφορά Κινητών Αξιών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πραγματοποιείται σύμφωνα με εξαίρεση από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για προσφορές μετοχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, δεδομένου ότι αποτελεί μέρος του εσωτερικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δυνάμει της Πράξης του 2018 για την Αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ο Κανονισμός του Ηνωμένου Βασιλείου για το Ενημερωτικό Δελτίο). Κατά συνέπεια, οι Κινητές Αξίες μπορούν να προσφερθούν και να πωληθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο σύμφωνα με εξαίρεση βάσει του Κανονισμού του Ηνωμένου Βασιλείου για το Ενημερωτικό Δελτίο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το υλικό διανέμεται μόνο και απευθύνεται μόνο σε «ειδικούς επενδυτές» κατά την έννοια του κανονισμού 2 στοιχείο ε) του Κανονισμού του Ηνωμένου Βασιλείου για το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (συμπεριλαμβανομένων των Κανονισμών Τροποποίησης του Ενημερωτικού Δελτίου του Ηνωμένου Βασιλείου του 2019 και του Κανονισμού Financial Services and Market Act 2000 (Prospectus) του 2019, οι οποίοι είναι επίσης πρόσωπα:  i) οι οποίοι διαθέτουν επαγγελματική πείρα σε θέματα σχετικά με επενδύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδύσεων» του άρθρου 19 παράγραφος 5 του Διατάγματος Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, όπως τροποποιήθηκε (το Διάταγμα)· ii) οι οποίοι είναι νομικά πρόσωπα, εταιρείες, ενώσεις και προσωπικές εταιρείες χωρίς νομική προσωπικότητα με υψηλό ενεργητικό ή καταπιστευματοδόχοι καταπιστευμάτων υψηλού ενεργητικού που εμπίπτουν στο άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) του Διατάγματος· ή (iii) άλλα πρόσωπα στα οποία άλλως μπορεί νομίμως να κοινοποιηθεί (όλα αυτά τα πρόσωπα αναφέρονται μαζί ως Σχετικά Πρόσωπα).
Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία σχετίζονται αυτά τα υλικά είναι διαθέσιμη μόνο σε επενδυτές που κατοικούν στην Ελλάδα, Ειδικούς Επενδυτές σε Σχετικά Κράτη Μέλη και Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα επιχειρείται μόνο τέτοια πρόσωπα. Τα πρόσωπα που δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές (Σχετικά Κράτη Μέλη) ή τα Σχετικά Πρόσωπα (στο Ηνωμένο Βασίλειο) δεν θα πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται στο παρόν έγγραφο ή σε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.
Η πρόσβαση στις πληροφορίες και τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτό το τμήμα του ιστότοπου μπορεί να είναι παράνομη σε ορισμένες δικαιοδοσίες και μόνο ορισμένες κατηγορίες προσώπων μπορεί επιτραπεί να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και τα έγγραφα. Όσα πρόσωπα επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο θα πρέπει πρώτα να διασφαλίσουν ότι δεν υπόκεινται σε τοπικούς νόμους ή κανονισμούς που απαγορεύουν ή περιορίζουν το δικαίωμά τους να έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή απαιτούν εγγραφή ή έγκριση για οποιαδήποτε απόκτηση Κινητών Αξιών από αυτά. Η Εθνική Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση παραβίασης από οποιοδήποτε πρόσωπο της ισχύουσας νομοθεσίας ή κανονισμών.
Εάν δεν επιτρέπεται να δείτε υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς το εάν επιτρέπεται να δείτε αυτό το υλικό, αποχωρήστε από αυτήν την ιστοσελίδα. Αυτό το υλικό δεν πρέπει, να αποδεσμευτεί ή να προωθηθεί, να διανεμηθεί ή να αποσταλεί προς ή εντός των Εξαιρούμενων Περιοχών. Τα πρόσωπα που λαμβάνουν τέτοια έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής, των εντολοδόχων και των καταπιστευματοδόχων) δεν πρέπει να τα διανέμουν ή να τα αποστέλλουν εντός, προς ή από τις Εξαιρούμενες Περιοχές.
Η διάθεση ανακοινώσεων τύπου και λοιπών εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή δεν συνιστά σύσταση της Εθνικής Τράπεζας ή οποιουδήποτε άλλου μέρους για πώληση ή αγορά Κινητών Αξιών της Εθνικής Τράπεζας.
Αυτό το υλικό έχει τεθεί στη διάθεσή σας σε ηλεκτρονική μορφή. Σας υπενθυμίζουμε ότι το υλικό που μεταδίδεται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ενδέχεται να αλλοιωθεί ή να τροποποιηθεί κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαβίβασης και, κατά συνέπεια, η Εθνική Τράπεζα δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απόκλιση μεταξύ του υλικού που διανέμεται σε εσάς σε ηλεκτρονική μορφή και οποιασδήποτε έντυπης έκδοσης. Με την πρόσβαση σε αυτό το υλικό, συναινείτε στη παραλαβή του σε ηλεκτρονική μορφή.
Είστε υπεύθυνοι για την προστασία από ιούς και άλλα καταστροφικά αντικείμενα. Η παραλαβή αυτών των υλικών μέσω ηλεκτρονικής μετάδοσης γίνεται με δική σας ευθύνη και είναι δική σας ευθύνη να λάβετε προφυλάξεις για να διασφαλίσετε ότι είναι απαλλαγμένα από ιούς και άλλα αντικείμενα καταστροφικής φύσης.
Επιβεβαίωση κατανόησης και αποδοχής της αποποίησης ευθυνών
Εγγυώμαι και πιστοποιώ ότι (i) δεν βρίσκομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, (ii) δεν είμαι κάτοικος ή παρίσταμαι με φυσική παρουσία στην Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική ή οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου η πρόσβαση σε αυτά τα υλικά είναι παράνομη ή απαιτεί εγγραφή ή έγκριση για οποιαδήποτε απόκτηση Κινητών Αξιών, (iii) επιτρέπεται να έχω πρόσβαση στις πληροφορίες και τα έγγραφα που περιέχονται σε αυτό το τμήμα του ιστότοπου χωρίς να υπόκειμαι σε οποιονδήποτε νομικό περιορισμό και χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια απαιτείται από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και (iv) συμφωνώ ότι δεν θα προωθήσω, μεταβιβάσω, μεταδώσω ή άλλως αποστείλω (με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μετάδοσης) οποιοδήποτε υλικό περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο σε οποιοδήποτε πρόσωπο στις Εξαιρούμενες Περιοχές.

Έχω διαβάσει και κατανοήσει την αποποίηση ευθυνών που περιγράφεται παραπάνω και συμφωνώ να συμμορφωθώ με όλους τους περιορισμούς που αναφέρονται παραπάνω. Κατανοώ ότι μπορεί να επηρεάσει τα δικαιώματά μου και συμφωνώ να δεσμεύομαι από τους όρους της. Κατανοώ ότι η παραβίαση αυτών των όρων, εγγυοδοτικών δηλώσεων και συμφωνιών θα μπορούσε να σημαίνει ότι παραβιάζω ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς. Επιβεβαιώνω ότι μου επιτρέπεται να προχωρήσω στις ηλεκτρονικές εκδόσεις του υλικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top