Κώδικας Δεοντολογίας

του ν. 4224/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013, όπως ισχύει, υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή μεταξύ δανειολήπτη και ιδρύματος της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των δανείων σε καθυστέρηση με τελικό σκοπό, την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση λύσης.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται σε περιπτώσεις φυσικών προσώπων, επαγγελματιών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας έως 1.000.000 ευρώ), που διατηρούν οφειλές σε καθυστέρηση ή παρουσιάζουν ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης.

Από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας εξαιρούνται:

-Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν την 01.01.2015 εκτός εάν οι δανειολήπτες με δική τους πρωτοβουλία προσέλθουν στο Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας και αιτηθούν υπαγωγής, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών τους σχετικά δικαιολογητικά.

-Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο Ν. 3869/2010, για την οποία έχει ορισθεί δικάσιμος, εκτός εάν οι δανειολήπτες με δική τους πρωτοβουλία προσέλθουν στο Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας και αιτηθούν υπαγωγής, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών τους σχετικά δικαιολογητικά.

-Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη, κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση προς αυτούς χρεών ή έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 42/2014, ως τροποποιηθείσα από τις 47/2015, 102/2016, ισχύει (εφεξής ΠΕΕ), καθορίζει το ειδικό πλαίσιο υποχρεώσεων για τη διαχείριση από τα πιστωτικά ιδρύματα των σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους. Στην ΠΕΕ 42/2014 δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό και αξιολόγηση βιώσιμων τύπων ρύθμισης και λύσεων οριστικής διευθέτησης, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η τρέχουσα και η, επί τη βάσει συντηρητικών και αξιόπιστων παραδοχών, εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής κάθε δανειολήπτη φυσικού ή νομικού προσώπου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι δανειολήπτες θα πρέπει να ακολουθούν τα περιγραφόμενα στις επόμενες ενότητες, με στόχο την εξεύρεση βιώσιμης λύσης. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ανταποκρίνονται εντός των χρονικών ορίων που τίθενται ώστε να παραμένουν χαρακτηρισμένοι ως συνεργάσιμοι δανειολήπτες. Η αξιολόγηση των σχετικών αιτημάτων στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας λαμβάνει υπόψη και τις Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης (εφεξής ΕΔΔ). Σχετική ενημέρωση μπορείτε να λάβετε και από το Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το αναθεωρημένο κείμενο του Κώδικα Δεοντολογίας πατώντας εδώ

Τέλος σημειώνεται ότι, στην περίπτωση μη εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης μεταξύ του Πιστωτικού Ιδρύματος και του δανειολήπτη, παρέχεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας η δυνατότητα της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή οποιουδήποτε άλλου φορέα με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση, καταχωρισμένου στο μητρώο του άρθρου 18 της ΥΑ 70330 οικ/09.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1421) ή στο μητρώο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του άρθρου 7 του ν.3898/2010 (ΦΕΚ Α' 211/16.12.2010)

 

Φορείς για παροχή συμβουλευτικής συνδρομής

Μπορείτε να ζητήσετε συνδρομή και πρόσθετες πληροφορίες για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας στους κατά το νόμο εξουσιοδοτημένους κρατικούς ή άλλους εκάστοτε οριζόμενους φορείς, κατ επιλογήν σας.

 

Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήματα σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας ή για να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας, μπορείτε να επισκεφθείτε τα Ειδικά Σημεία Επικοινωνίας.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top