Κώδικας Δεοντολογίας

του ν.4224/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ι. Εισαγωγικές επισημάνσεις.

Με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013 (ΚΔ), όπως ισχύει, θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς και υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης, την αμοιβαία δέσμευση και την ανταλλαγή μεταξύ δανειολήπτη και ιδρύματος της αναγκαίας πληροφόρησης, προκειμένου κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθμίσει τα οφέλη ή τις συνέπειες εναλλακτικών λύσεων εξυπηρέτησης (λύσεις ρύθμισης) ή οριστικού διακανονισμού (λύσεις οριστικής διευθέτησης) των δανείων σε καθυστέρηση με τελικό σκοπό, την επιλογή της καταλληλότερης, κατά περίπτωση, λύσης με τους συνεργάσιμους οφειλέτες, μέσω εφαρμογής σχετικής Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ).

Ο Κώδικας Δεοντολογίας εφαρμόζεται σε περιπτώσεις φυσικών προσώπων, επαγγελματιών και νομικών προσώπων-πολύ μικρών επιχειρήσεων (δηλ. επιχειρήσεων με μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας έως 1.000.000 ευρώ), που διατηρούν οφειλές σε καθυστέρηση ή παρουσιάζουν ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης.

ΙΙ. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας.

Α) Από την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας εξαιρούνται:

 • Απαιτήσεις από συμβάσεις που έχουν ήδη καταγγελθεί πριν την 01.01.2015 εκτός εάν οι δανειολήπτες με δική τους πρωτοβουλία προσέλθουν στο Ειδικό Σημείο Επικοινωνίας και αιτηθούν την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών τους σχετικά δικαιολογητικά.
 • Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη που δεν υπερβαίνουν κανένα από τα κατωτέρω υπό στοιχεία (αα) και (ββ) όρια:
 • (αα) το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, στην περίπτωση που ο δανειολήπτης είναι φυσικό πρόσωπο, υπολογιζόμενο ως το άθροισμα των οφειλών του προς την Τράπεζα.

  (ββ) το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, στην περίπτωση που ο δανειολήπτης είναι νομικό πρόσωπο-πολύ μικρή επιχείρηση, υπολογιζόμενο ως το άθροισμα των οφειλών του προς την Τράπεζα.

Επισήμανση: Η Τράπεζα υποχρεούται να εντάξει στο Στάδιο 3 της Διαδικασίας Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) δανειολήπτη, εφόσον αυτός προσέλθει και υποβάλει με δική του πρωτοβουλία την απαιτούμενη, κατά τον ισχύοντα ΚΔ, πληροφόρηση για την αξιολόγηση της ικανότητας αποπληρωμής των οφειλών του.

Β) Η Τράπεζα δεν υποχρεούται να εκκινήσει ή δύναται να αναστείλει ή αναστέλλει, ως νόμος ορίζει, την  εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας:

 • Όταν ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4738/2020 ή όταν η Τράπεζα έχει κοινοποιήσει στον οφειλέτη πρόσκληση για εξωδικαστική αναδιάρθρωση οφειλής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4738/2020 και για το χρονικό διάστημα έως την για οποιοδήποτε λόγο περάτωση της διαδικασίας ως άκαρπης.
 • Όταν έχει υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, η οποία δεν τελεί υπό την αίρεση συναίνεσης του Δημοσίου ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, και η Τράπεζα είναι καταλαμβανόμενος πιστωτής ή παράγονται για την Τράπεζα αποτελέσματα δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4738/2020.
 • Όταν ο δανειολήπτης ή η Τράπεζα ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης του δανειολήπτη και εφόσον επικυρωθεί ή συναφθεί σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4738/2020 ή την παρ. 5 του άρθρου 103 του ν. 3588/2007, ως η παρ. 1.α) του άρθρου 265 του ν. 4738/2020 ορίζει, και είναι δεσμευτική για την Τράπεζα.
 • Όταν ο δανειολήπτης ή η Τράπεζα ή άλλος πιστωτής έχει υποβάλει αίτηση για κήρυξη του δανειολήπτη σε πτώχευση και για το χρονικό διάστημα έως την τυχόν απόρριψή της.
 • Όταν ο δανειολήπτης έχει υποβάλει αίτηση για υπαγωγή σε διαδικασία του ν. 3588/2007 ή του ν. 3869/2010 ή του ν. 4605/2019 ή του ν. 4469/2017, η οποία εκκρεμεί, ή εκκρεμεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή η ίδια η διαδικασία, ή όταν ο οφειλέτης έχει υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, η οποία εκκρεμεί.
 • Όταν συντρέχει η περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4738/2020.
 • Όταν ο δανειολήπτης-νομικό πρόσωπο έχει τεθεί σε εκκαθάριση.
 • Απαιτήσεις έναντι δανειολήπτη, κατά του οποίου τρίτοι πιστωτές έχουν κινήσει δικαστικές ενέργειες για την εξασφάλιση προς αυτούς χρεών.

Επισημάνσεις:

Σε περίπτωση επανεκκίνησης του Κώδικα Δεοντολογίας μετά από αναστολή της εφαρμογής του σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο βρισκόταν πριν την αναστολή εφαρμογής του, με κατάλληλη προσαρμογή των υπό αξιολόγηση στοιχείων και ενδεχομένως της προτεινόμενης λύσης, εφόσον εν τω μεταξύ έχουν προκύψει σημαντικές μεταβολές που δύνανται να επηρεάσουν την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της προτεινόμενης λύσης.

Μετά την για οποιοδήποτε λόγο περάτωση της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών ως άκαρπης, η Τράπεζα εκκινεί την διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας ή την συνεχίζει από το στάδιο στο οποίο βρισκόταν πριν την αναστολή της:

(α) είτε κατόπιν δικών της ενεργειών

(β) είτε κατόπιν υποβολής αίτησης του οφειλέτη, ως νόμος ορίζει.

Εάν έχει διενεργηθεί από την Τράπεζα αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της λύσης κατά τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Ε.1 της ΠΕΕ 175/2/29.7.2020 «Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και υπό ρύθμιση ανοιγμάτων (EBA/GL/2018/06) - Κατάργηση της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.5.2014 “Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων” (Β’ 1582)»  (Β’ 3550), το στάδιο αυτό δεν επαναλαμβάνεται.

 

ΙΙΙ. Εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας –> Εξεύρεση Κατάλληλης Λύσης Διευθέτησης Οφειλής

Η Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 175/2020 (εφεξής ΠΕΕ), καθορίζει το ειδικό πλαίσιο υποχρεώσεων για τη διαχείριση από τα πιστωτικά ιδρύματα των σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους. Στην ΠΕΕ 175/2020 δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση βιώσιμων τύπων ρύθμισης και λύσεων οριστικής διευθέτησης, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη η τρέχουσα και η, επί τη βάσει συντηρητικών και αξιόπιστων παραδοχών, εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής κάθε δανειολήπτη φυσικού ή νομικού προσώπου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι δανειολήπτες θα πρέπει να ακολουθούν τα περιγραφόμενα στις επόμενες ενότητες, με στόχο την εξεύρεση βιώσιμης λύσης. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ανταποκρίνονται εντός των χρονικών ορίων που τίθενται ώστε να εξακολουθήσουν να χαρακτηρίζονται ως συνεργάσιμοι δανειολήπτες.Η αξιολόγηση των σχετικών αιτημάτων στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας λαμβάνει υπόψη και τις Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης(εφεξής ΕΔΔ). Σχετική ενημέρωση μπορείτε να λάβετε και από το Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το αναθεωρημένο κείμενο του Κώδικα Δεοντολογίας πατώντας εδώ.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Παραμένουμε κοντά σας για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Θέλω να επικοινωνήσω
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top