Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας καθορίζεται από τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τις αποφάσεις και πράξεις της Τράπεζας της Ελλάδος, τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς επίσης και τις αποφάσεις και οδηγίες τους κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Περαιτέρω εφαρμόζεται το Κανονιστικό Πλαίσιο που ορίζει το Πλαίσιο Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement – RFA) μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ, και, όπως κατά περίπτωση ισχύει.

Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο εν λόγω Κώδικας αποτελεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4706/2020 και το Άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 2/905/3.3.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Περαιτέρω, ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας περιλαμβάνει επιπλέον διατάξεις σε συμμόρφωση με το ειδικότερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που διέπει τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και διατάξεις που αφορούν σε εσωτερικές ρυθμίσεις και διαδικασίες που εφαρμόζει η Τράπεζα σε συμμόρφωση με το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ο καθορισμός των εξουσιών και αρμοδιοτήτων των διοικητικών οργάνων της Τράπεζας και η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στα στελέχη της Τράπεζας πραγματοποιούνται σε συμμόρφωση με το Καταστατικό της Τράπεζας και την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ενσωματώνεται στο εσωτερικό πλαίσιο της Τράπεζας.
Η Τράπεζα παρακολουθεί σε διαρκή βάση τις εξελίξεις στο ισχύον πλαίσιο και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές καθώς επίσης και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης και προβαίνει στις ενέργειες που κρίνονται κατάλληλες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι λοιπές εσωτερικές ρυθμίσεις/κανονισμοί ευθυγραμμίζονται με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.

Με γνώμονα τη διαρκή προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων, των πελατών, των εργαζομένων της και γενικά όλων των ενδιαφερόμενων μερών, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, η Τράπεζα θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα τη διατήρηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.
Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα, καθώς και στην Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του ΔΣ.

 

 

Θεσμικό Πλαίσιο της Εθνικής Τράπεζας

 

Παρακάτω παρατίθενται κάποια από τα βασικότερα θεσμικά κείμενα της ΕΤΕ:

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top