Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιό (Δ.Σ.) μας αποτελείται από επίλεκτα μέλη τα οποία συγκαταλέγονται μεταξύ επιφανών προσωπικοτήτων της διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 30.07.2021, με τριετή θητεία, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2024, η οποία επίσης όρισε οκτώ (8) εκ των δώδεκα (12) συνολικά μελών του Δ.Σ. ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Περαιτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28.07.2022 ενέκρινε την αύξηση του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από δώδεκα (12) σε δεκατρία (13), εξέλεξε νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την πλήρωση νέας θέσης στο Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία ίση με αυτή των υπόλοιπων μελών του ΔΣ, δηλαδή έως την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024, και όρισε το νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ..Την ίδια ημερομηνία το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα.

Η σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας έχει ως εξής:

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.
Μαθαίνω περισσότερα
Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών

Επιτροπή ανθρώπινου δυναμικού

Δείτε τα μέλη της επιτροπής ανθρώπινου δυναμικού και αμοιβών
Μαθαίνω περισσότερα
Επιτροπή εταιρικής διακυβέρνησης

Επιτροπή εταιρικής διακυβέρνησης

Δείτε τα μέλη της επιτροπής εταιρικής διακυβέρνησης και υποψηφιοτήτων
Μαθαίνω περισσότερα
Επιτροπή στρατηγικής και μετασχηματισμού

Επιτροπή στρατηγικής και μετασχηματισμού

Δείτε τα μέλη της επιτροπής στρατηγικής και μετασχηματισμού
Μαθαίνω περισσότερα
Επιτροπή κανονιστικής συμμόρφωσης

Επιτροπή κανονιστικής συμμόρφωσης

Δείτε τα μέλη της επιτροπής κανονιστικής συμμόρφωσης, ηθικής και κουλτούρας
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top