Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ αποτελείται από 914.715.153 κοινές ονομαστικές μετοχές.

Από τον Νοέμβριο του 2023, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει ποσοστό που ανέρχεται σε 18,39 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Εκτός από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την The Capital Group Companies, Inc.*, κανένας μέτοχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν κατέχει ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Eξ όσων γνωρίζει η Τράπεζα, δεν υφίστανται ειδικές συμφωνίες μεταξύ μετόχων της.

Μετά από αίτηση μετόχων της Τράπεζας που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, το Δ.Σ. της Τράπεζας υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

*Έμμεση κατοχή, μέσω λογαριασμών υπό καθεστώς επενδυτικής διαχείρισης διακριτικής ευχέρειας (discretionary investment management) από μία ή περισσότερες από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων του Ομίλου της. 

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top