Στην Εθνική Τράπεζα, εδώ και 183 χρόνια στεκόμαστε αρωγοί στην ελληνική κοινωνία και οικονομία με πρωτοβουλίες και δράσεις που θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Ο πελάτης, ο μέτοχος, το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελούν για μας την απόλυτη προτεραιότητα.

Έτσι, προσεγγίζουμε σήμερα με ξεκάθαρο όραμα και στρατηγική θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:

 • Συμμετέχοντας σε Φορείς και Οργανισμούς για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 • Συμμετέχοντας σε Διεθνείς Δείκτες Αξιολόγησης
 • Εφαρμόζοντας Διεθνή Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες

Στόχος μας η βιώσιμη ανάπτυξη

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας λειτουργίας και της δέσμευσής μας σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, στην Εθνική Τράπεζα συμμετέχουμε σε εθνικούς και διεθνείς φορείς, σωματεία και οργανισμούς, με στόχο την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης. Αλληλεπιδρούμε με άλλους φορείς, όπως UNEP FI, UN Global Compact, Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της Ε.Ε.Τ., Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas), κ.ά., που επιδεικνύουν ευαισθησία και δρουν συντονισμένα στο πεδίο της Βιωσιμότητας, και αναλαμβάνουμε μία σειρά δεσμεύσεων σε δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες συνάδουν πλήρως με τους άξονες της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης.

 • Συμμετοχές σε φορείς / Διεθνείς πρωτοβουλίες

UN Global Compact (Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ)

Από τον Ιούνιο του 2018 έχουμε προσχωρήσει ως «Participant» στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, την εθελοντική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία συμμετέχουν χιλιάδες εταιρείες από 150 και πλέον χώρες. Το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ αποτελεί ένα μη δεσμευτικό πλαίσιο λειτουργίας και χάραξης στρατηγικής, σύμφωνα με το οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να ευθυγραμμιστούν με τις 10 παγκόσμια αποδεκτές Αρχές στα πεδία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος, της καταπολέμησης της διαφθοράς καθώς και με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Η υιοθέτηση εταιρικών πρακτικών με γνώμονα τις παραπάνω αρχές, οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία, συμβάλλει στη δημιουργία σταθερότητας και διασφαλίζει την ανάπτυξη και την αειφορία όλων των εμπλεκόμενων μερών. Στην Εθνική Τράπεζα, έχοντας υψηλό αίσθημα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έχουμε υιοθετήσει ήδη από την ίδρυσή μας αυτές τις αρχές και σήμερα εστιάζουμε ακόμα περισσότερο στην ενσωμάτωση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στην στρατηγική και την κουλτούρα μας, παραμένοντας πιστοί στις δεσμεύσεις μας.

UNEP FI (Χρηματοοικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών) 

Στην Εθνική Τράπεζα, έχουμε προσυπογράψει από τον Σεπτέμβριο του 2020 τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών. Ένα ενιαίο πλαίσιο για έναν βιώσιμο τραπεζικό κλάδο, το οποίο αναπτύχθηκε μέσω της καινοτόμου σύμπραξης τραπεζών σε παγκόσμια κλίμακα και της χρηματοοικονομικής πρωτοβουλίας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI). Με τον τρόπο αυτό συμμετέχουμε ενεργά στην πρωτοβουλία 200 και πλέον τραπεζών σε όλο τον κόσμο.

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθορίζουν τον ρόλο και την ευθύνη του τραπεζικού κλάδου στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος και στην ευθυγράμμιση του τραπεζικού τομέα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα του 2015.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, είχε δηλώσει σχετικά: «Είμαστε υπερήφανοι που η Εθνική Τράπεζα προσυπογράφει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών. Η Τράπεζά μας, στη μακρόχρονη ιστορική πορεία της που χρονολογείται από το 1841, αντιμετώπιζε πάντα με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος. Έτσι και σήμερα, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής μας. Αναλαμβάνουμε διαρκώς νέες πρωτοβουλίες με σκοπό να επενδύσουμε σε ένα βιώσιμο μέλλον και να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία».

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελεί ένα δομημένο σύστημα αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Βασίζεται σε διεθνή πρότυπα αναφοράς (όπως το Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές, EFFAS, EMAS) και σε διαχειριστικά συστήματα που ήδη εφαρμόζουν οι Οργανισμοί ( όπως τα ISO 26000, 9000, 14000). Συνδέεται με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιωσιμότητας - The Sustainability Code δίνοντας προστιθέμενη αξία στους συμμετέχοντες Οργανισμούς/ Επιχειρήσεις, καθώς παρουσιάζει το επίπεδο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Λειτουργίας τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)

Η Εθνική Τράπεζα είναι ένα από τα βασικότερα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, που αποτελεί φορέα εκπροσώπησης των ελληνικών και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Συμμετέχουμε:

 • Στη  διατραπεζική Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της ΕΕΤ.
 • Στην Ομάδα Εργασίας Κινδύνων ESG (ESG Risk Working Group).
 • Στην Ομάδα Εργασίας Οικονομικών Αγορών ESG (ESG Financial Markets Group).

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη    CSR HELLAS 

Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί κύριο μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από τον Δεκέμβριο του 2008. Ιδρύθηκε το 1999 και αποτελεί τον εθνικό εκ-πρόσωπο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR Europe. Από το 2015 , στελέχη της Τράπεζας εκλέγονται αδιάλειπτα στις Γενικές Συνελεύσεις του Δικτύου ως μέλη Δ.Σ.

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Global Reporting Initiative (GRI) Standards

Εκδίδουμε Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με τα  πρότυπα GRI.

ISO 26000:2010 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της ράπεζας με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και σε συνέχεια επιτυχούς ελέγχου, από τον ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου και επιθεώρησης TÜV AUSTRIA Hellas, έχουμε λάβει βεβαίωση στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 για την ορθή εφαρμογή, παρακολούθηση και συντονισμό των αρχών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην τράπεζα και στον όμιλο, όπως αυτά καθορίζονται στον διεθνή οδηγό ISO 26000:2010.

Επίσης, ολοκληρώσαμε επιτυχώς τη διαδικασία πιστοποίησης για ακόμα τέσσερα διεθνή πρότυπα, και πιο συγκεκριμένα για:

 • το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, όπως καθορίζεται  στον Διεθνή Οδηγό ISO 19600:2014
 • την Εταιρική Διακυβέρνηση Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με την Εσωτερική Διακυβέρνηση Ι EBAGL-2017-11 Corporate Governance.
 • Πιστοποίηση για Διαχείριση Ποιότητας (ISO 9001:2015)
 • Πιστοποίηση για Καταπολέμηση της Δωροδοκίας (ISO 37001:2016)

Τα πρότυπα αυτά παρέχουν καθοδήγηση για τη δημιουργία, ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση, διατήρηση και βελτίωση ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης συμμόρφωσης εντός ενός οργανισμού και βασίζονται στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της βιωσιμότητας.

Carbon Disclosure Project

Στην Εθνική Τράπεζα, δημοσιεύουμε από το 2007, μέσω του Ανεξάρτητου Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού CARBON DISCLOSURE PROJECT (CDP), πληροφορίες και δεδομένα αναφορικά με τη στρατηγική, την πολιτική και τις δράσεις μας στον τομέα της βιωσιμότητας και της κλιματικής αλλαγής.

Το 2020 η τράπεζα αξιολογήθηκε στην κατηγορία C “Awareness”(κλίμακα από D- έως Α+). Στην κατηγορία C ανήκουν οι επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα αναγνωρίζουν τόσο τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη λειτουργία τους, όσο και τις επιπτώσεις που προκαλούν οι ίδιες στο περιβάλλον.

Συμμετοχές σε ΔΕΙΚΤΕΣ

Bloomberg Gender-Equality Index 2022 για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά

Κατόπιν αξιολόγησής μας, συμπεριληφθήκαμε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στον καταξιωμένο διεθνώς «Δείκτη Ισότητας Φύλων Bloomberg 2022 – Gender Equality Index» (GEI).

Ο δείκτης ”Gender Equality Index 2022“ αναγνωρίζει επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο που δεσμεύονται να δημοσιοποιούν με διαφάνεια στοιχεία για το φύλο και προωθούν την ισότητα. Για το 2022 ο δείκτης περιλαμβάνει 418 επιχειρήσεις από 11 κλάδους και  45 χώρες και περιοχές. 

Για την  ένταξη της Τράπεζας στον δείκτη αξιολογήθηκαν οι πολιτικές της για τα θέματα ισότητας των φύλων, αποφυγής κάθε είδους διακρίσεων (όπως μισθολογικών, εκπαίδευσης και ανάπτυξης, παροχών κ. ά) καθώς και η εταιρική της κουλτούρα που διακρίνεται για το ισότιμο και ίσων ευκαιριών εργασιακό περιβάλλον. 

H συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας στον Bloomberg Gender Equality Index (GEI) αποτελεί απόδειξη της σταθερής της προσήλωσης στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, της δέσμευσής της για τη συνέχιση και την ενίσχυση των πρωτοβουλιών για τα θέματα ισότητας των φύλων και της εξάλειψης κάθε είδους διάκρισης, ενώ παράλληλα συνδέεται με την Ατζέντα των Αναπτυξιακών Στόχων 2030 (SDGs) του ΟΗΕ και συγκεκριμένα με τον Στόχο 5 (Επιτυγχάνουμε την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση όλων των γυναικών και των κοριτσιών), τον Στόχο 8 (Προάγουμε τη διαρκή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη και την πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους) και τον Στόχο 10 (Μειώνουμε την ανισότητα εντός και μεταξύ των χωρών). 

Στον χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας FTSE4Good και το 2021, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά

Πιστοποιώντας για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη, μετά από ανεξάρτητη αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια του FTSE4Good,  εντασσόμαστε  από το 2014 για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στον δείκτη αειφορίας FTSE4Good Index Series.

FTSE4GoodΈχοντας δημιουργηθεί από τον παγκόσμιας εμβέλειας πάροχο χρηματιστηριακών δεικτών, FTSE Russell (εμπορική επωνυμία της FTSE International Limited και της Frank Russell Company), η σειρά δεικτών FTSE4Good Index Series σχεδιάστηκε, ώστε να μετρά την επίδοση επιχειρήσεων που εφαρμόζουν ισχυρές πρακτικές στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης (ESG). Οι δείκτες FTSE4Good χρησιμοποιούνται από πλήθος φορέων της αγοράς για τη δημιουργία και την αξιολόγηση κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων προϊόντων.

Κλίμακα Αξιολόγησης ESG FTSE Russell / FTSE4Good Index Series 

Η κλίμακα αξιολόγησης και τα πρότυπα του FTSE Russell, επιτρέπουν στους επενδυτές να κατανοήσουν, σε πολλά επίπεδα, την έκθεση μιας επιχείρησης σε ζητήματα ESG και τον αντίστοιχο τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεται. Η Εθνική Τράπεζα αξιολογήθηκε για τις επιδόσεις της στους τρεις πυλώνες, Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση, σε θεματικές όπως ενδεικτικά κλιματική αλλαγή, εργασιακά πρότυπα, ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνία, εταιρική διακυβέρνηση, καταπολέμηση της διαφθοράς οι οποίες ευθυγραμμίζονται και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs). Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τις σταθερά υψηλές επιδόσεις της Εθνικής Τράπεζας στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top