Στην Εθνική Τράπεζα, αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα του ρόλου μας, αναγνωρίζουμε τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις της λειτουργίας μας στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να περάσουμε στην επόμενη μέρα, σε μία εποχή βιώσιμης ανάπτυξης και οικονομίας.

Με οδηγό τις αξίες μας (Τράπεζα ανθρώπινη, αξιόπιστη, αποτελεσματική και αναπτυξιακή) εργαζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε πράξη το όραμά μας και να εκπληρώνουμε τον σκοπό μας.

Οι προτεραιότητές μας για τους πυλώνες του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης:

Με ευθύνη για το περιβάλλον

 • Είμαστε ηγέτες στη χρηματοδότηση της βιώσιμης ενέργειας και της πράσινης οικονομίας
 • Επιταχύνουμε τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο οικονομικό μοντέλο
 • Εφαρμόζουμε πρότυπες και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές

Με ευθύνη για την κοινωνία

 • Υπερασπιζόμαστε τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη
 • Προάγουμε πρακτικές που αφορούν το ευ- ζην και τη δημόσια υγεία
 • Υποστηρίζουμε  την ελληνική κληρονομιά, τον πολιτισμό και προωθούμε  τη δημιουργικότητα
 • Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία
 • Μεριμνούμε για την ευημερία μέσω της μάθησης και του ψηφιακού αλφαβητισμού

Εταιρική διακυβέρνηση

 • Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης
 • Διασφαλίζουμε την πλήρη διαφάνεια σε ό,τι κι αν κάνουμε

Δείτε παρακάτω τις ετήσιες εκθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης (ESG report) της τράπεζάς μας.

3rd PRB Report 2024

2nd PRB Report 2023

1st PRB Report_2022

ATHEX ESG REPORTING GUIDE 2021

ESG Report 2020

ATHEX ESG REPORTING GUIDE

Οι ως άνω στρατηγικές μας προτεραιότητες είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις θεμελιώδεις γραμμές της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Τράπεζας και του Ομίλου.

Ειδικότερα, η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εθνικής Τράπεζας βασίζεται:

 • Στην εκάστοτε ισχύουσα κείμενη νομοθεσία για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, βιώσιμης και υπεύθυνης χρηματοδότησης/επενδύσεων, διαχείρισης περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κινδύνων διακυβέρνησης, βιώσιμης διακυβέρνησης και διαφάνειας.
 • Στις σχετικές συστάσεις και αποφάσεις ευρωπαϊκών και διεθνών θεσμικών οργάνων.
 • Στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
 • Στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών  (UNEP FI).
 • Στην Αρχή της Προφύλαξης, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον ΟΗΕ σύμφωνα με τη διακήρυξη της Αρχής 15 του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη.
 • Στην Αρχή της Ουσιαστικότητας, όπως αυτή ορίζεται από τα Πρότυπα GRI, μέσω της οποίας ο Όμιλος δεσμεύεται να ιεραρχεί, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών του, τουλάχιστον ανά διετία τις σημαντικότερες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις που δημιουργεί, καθώς και τις λοιπές αρχές του GRI αναφορικά με το περιεχόμενο και την ποιότητα των εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Στις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (United Nations Global Compact)
 • Τις συστάσεις του Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD)
Στόχος μας, η θέσπιση ενός πλαισίου, κοινού για την Τράπεζα, τον Όμιλο, καθώς και για όλα τα τρίτα μέρη, για την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών που προάγουν την βιώσιμη ανάπτυξη και διαφυλάσσουν την ευημερία της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.
Παράλληλα με την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης, εφαρμόζουμε πιστά τους κανόνες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου, του Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, καθώς επίσης και τις σχετικές προβλέψεις άλλων Πολιτικών του ομίλου, με στόχο να δημιουργήσουμε όλοι μαζί μία καλύτερη επόμενη μέρα. Αναλυτικότερα διαβάστε εδώ.

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top