Ευστρατία Φουντούκου

Ευστρατία Φουντούκου

Βοηθός Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Κινδύνων Στρατηγικής, ESG και Λειτουργικών Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου

Βιογραφικό σημείωμα

Η Ευστρατία Φουντούκου εντάχθηκε στο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας το Σεπτέμβριο του 2006. Από τον Οκτώβριο του 2023 ορίστηκε Βοηθός Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων Στρατηγικής, ESG και Λειτουργικών Κινδύνων του Ομίλου και αναφέρεται στο Γενικό Διεύθυντή Διαχείρισης Κινδύνων (CRO).

Ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία το 1998 από το χώρο των ορκωτών ελεγκτών, στην εταιρεία PricewaterhouseCoopers (PwC). Από το 2002 εξειδικεύτηκε στις συμβουλευτικές υπηρεσίες συναλλαγών-financial due diligence της PwC, στα πλαίσια εξαγορών/συγχωνεύσεων, IPOs και ιδιωτικοποιήσεων. Συνεργάστηκε με πολυεθνικούς ομίλους και ομάδες ειδικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε διαφορετικούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία, τράπεζες κ.α.).

Από την ένταξή της στην Εθνική Τράπεζα το 2006 και για 6 χρόνια δραστηριοποιήθηκε στο εξωτερικό και τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου. Το 2007 τοποθετήθηκε αρχικά ως CFO της εξαγορασθείσας θυγατρικής στη Σερβία Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad και σύντομα ανέλαβε διευρυμένα καθήκοντα CFO/COO και μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της, με αρμοδιότητα το μετασχηματισμό και την ενσωμάτωση σε πρότυπο τραπεζικό μοντέλο του Ομίλου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ήταν υπεύθυνη για μεγάλης κλίμακας έργα οικονομικού και λειτουργικού ανασχεδιασμού, αναβάθμισης συστημάτων, υποδομών και διαδικασιών σε όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών. Το 2013 επανήλθε στην Ελλάδα ως Διευθύντρια Οργάνωσης/Επιχειρηματικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας ενόψει έργων μετασχηματισμού του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. 

Την πενταετία 2014-2019 διετέλεσε Διευθύντρια Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού και Διοικητικής Πληροφόρησης του Ομίλου, υπαγόμενη στo Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών (Group CFO) και ασχολήθηκε με θέματα προϋπολογισμού και επιχειρηματικών σχεδίων, εσωτερικής ανάλυσης κερδοφορίας και ALM, έχοντας ενεργό συμμετοχή σε εποπτικές διαγνωστικές ασκήσεις και διεργασίες. Από το 2015 ασχολείται ενεργά με τη Στρατηγική Διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) και συγκεκριμένα με την ανάπτυξη μοντέλων προβλέψεων της εξέλιξης αυτών και στοχοθεσίας κατά τα εποπτικά πλαίσια (NPE Plans), την παρακολούθηση ποιότητας ενεργητικού και κινδύνων σχετικών με την εκτέλεση της εν λόγω στρατηγικής. 

Το 2019 ανέλαβε τη νεοσυσταθείσα Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων Στρατηγικής του Ομίλου, υπό τον Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων (Group CRO), με την ευθύνη διαμόρφωσης πλαισίου διαχείρισης κινδύνων που άπτονται των επιχειρηματικών σχεδίων και εν γένει του Επιχειρηματικού Μοντέλου. Σε αυτό εντάσσονται η Ανάλυση Σεναρίων κινδύνου, εποπτικού ή εσωτερικού ενδιαφέροντος και οι ασκήσεις Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests). Παράλληλα, από το 2022 ασχολείται συστηματικά με τα θέματα στρατηγικών Βιωσιμότητας-ESG, με προτεραιότητα την ανάπτυξη ολιστικού πλαισίου αναγνώρισης και διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την Κλιματική κρίση και το Περιβάλλον (C&E Risks).

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και απόφοιτος του διετούς προγράμματος επαγγελματικής πιστοποίησης του Ινστιτούτου Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών Ελλάδος (ΙΕΣΟΕΛ). Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή επιμορφωτικά σεμινάρια στο χώρο της ελεγκτικής και της τραπεζικής.

 

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top