Κανονιστική Συμμόρφωση στην Τράπεζα & στις Εταιρείες του Ομίλου

Στην Εθνική Τράπεζα αποδίδουμε διαχρονικά ιδιαίτερη σημασία στην πιστή τήρηση του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σε όλα τα στάδια της συναλλακτικής μας σχέσης με τους πελάτες μας και  δεσμευόμαστε για την υιοθέτηση ορθών πρακτικών σε όλο τον όμιλο. Η Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας και του ομίλου της, ως βασικός σύμβουλος και συνεργάτης των επιχειρηματικών Μονάδων της τράπεζας, διαδραματίζει σημαντικό  ρόλο, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση, τόσο όσον αφορά στην ανταπόκριση της τράπεζας στο διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό της περιβάλλον, όσο και ως προς τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται με στόχο την εξέλιξη της τράπεζας. Επιπλέον, η Λειτουργία παρακολουθεί, σε συνεχή βάση, όλες τις εξελίξεις του κανονιστικού πλαισίου και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές ώστε να ενσωματωθούν κατάλληλα στις πολιτικές και τις πρακτικές της τράπεζας, με στόχο την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων συμμόρφωσης, αλλά και την καλλιέργεια μιας υψηλής κουλτούρας συμμόρφωσης σε όλο τον Οργανισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο απώτερος στόχος της Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι να ευθυγραμμίσει τους επιχειρηματικούς στόχους της τράπεζας και του ομίλου με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο με ολιστικό τρόπο. Οι αρχές μας είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις νέες βασικές αξίες της Τράπεζας: μια Λειτουργία Συμμόρφωσης που είναι ανθρώπινη, αξιόπιστη, ανταποκρίνεται, είναι καταλύτης ανάπτυξης και δίνει το παράδειγμα.

Η Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει ως βασικό μέλημά της να συνεχίσει να βοηθά όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της τράπεζας να ενσωματώσουν το όραμα, τη στρατηγική και τις αρχές συμμόρφωσης στην κουλτούρα και την καθημερινή λειτουργία τους.

 

Αρχές και Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Βασικοί Κανόνες Τραπεζικής Εποπτείας

Εποπτικές Αρχές

Νόμος FATCA – Φόρμες Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας

Σε συμμόρφωση με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (Ν.4493/2017) για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του νόμου των Η.Π.Α περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών της Αλλοδαπής (FATCA), η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, είναι υποχρεωμένη να εντοπίζει και να υποβάλει, μέσω της Ελληνικής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με λογαριασμούς και επενδυτικά προϊόντα πελατών της, οι οποίοι είναι «Πρόσωπα ΗΠΑ» (δηλαδή φυσικά πρόσωπα που είναι πολίτες ή κάτοικοι των ΗΠΑ ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες που έχουν οργανωθεί στις ΗΠ.Α. ή σύμφωνα με την νομοθεσία των Η.Π.Α.), προς την Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων (Internal Revenue Service - IRS) των ΗΠΑ.
Βάσει των ανωτέρω, εφόσον είστε «Πρόσωπο ΗΠΑ», παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το παρακάτω Έντυπo Αυτοπιστοποίησης FATCA και είτε αναρτήστε το μέσω της διαθέσιμης φόρμας επικοινωνίας στο site της ΕΤΕ (https://www.nbg.gr/el/footer/epikoinwnia) ακολουθώντας τα σχετικά βήματα, είτε προσκομίστε το, κατόπιν ραντεβού, ο ίδιος/α στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί.

Σε περίπτωση που δεν είστε «Πρόσωπο ΗΠΑ», παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το κατάλληλο από τα παρακάτω Έντυπα Αυτοπιστοποίησης FATCA, και  συνοδευόμενο από το κατάλληλο επιβεβαιωτικό έγγραφο (π.χ. Πιστοποιητικό Απώλειας Αμερικανικής Υπηκοότητας, αποδεικτικό φορολογικής κατοικίας κ.λ.π.) είτε αναρτήστε το μέσω της διαθέσιμης φόρμας επικοινωνίας στο site της ETE (https://www.nbg.gr/el/footer/epikoinwnia) ακολουθώντας τα σχετικά βήματα, είτε προσκομίστε το, κατόπιν ραντεβού, ο ίδιος/α στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί.

Η άμεση ανταπόκριση σας διασφαλίζει την ορθότητα και πληρότητα των φορολογικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στο πρόσωπό σας, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του/των τηρούμενου/νων λογαριασμού/ών σας και τη συνέχιση της συναλλακτικής και επιχειρηματικής σας σχέσης με την ΕΤΕ. Σας ενημερώνουμε ότι η μη έγκαιρη ανταπόκρισή σας, ενδέχεται να επιφέρει την επιβολή προστίμου σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Επισημαίνεται ότι, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ δεν παρέχει φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συνδρομή αναφορικά με το φορολογικό πλαίσιο των ΗΠΑ ή το φορολογικό σας καθεστώς, καθώς και τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων W-9 και W-8BEN, W-8BEN-E, παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του IRS (www.irs.gov) ή απευθυνθείτε στον φορολογικό ή νομικό σας σύμβουλο. 

Περαιτέρω, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης Social Security Number (SSN) ΗΠΑ, τον τρόπο αποποίησης της υπηκοότητας των ΗΠΑ, και σχετικές φορολογικές συνέπειες από πλευράς Η.Π.Α., παρέχονται στις Κοινές Συχνές Απαντήσεις για τη FATCA που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ (travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/while-abroad/Joint-Foreign-Account-Tax-Compliance-FATCA-FAQ.html). 

 

Πλαίσιο CRS/DAC 2 – Φόρμες Αυτοπιστοποίησης Φορολογικής Κατοικίας

Σε συμμόρφωση με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και το ευρωπαϊκό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο, περί υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στον φορολογικό τομέα η Εθνική Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να εντοπίζει και να υποβάλει στην Ελληνική Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με λογαριασμούς και επενδυτικά προϊόντα πελατών της, των οποίων η φορολογική κατοικία βρίσκεται σε χώρα που συμμετέχει στη διαδικασία αυτόματης ανταλλαγής πληροφορίων στον φορολογικό τομέα (συμμετέχουσα δικαιοδοσία CRS/DAC2).  

Βάσει των ανωτέρω, στην περίπτωση που έχετε φορολογική κατοικία σε ξένη δικαιοδοσία, πλην της Ελλάδας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το κατάλληλο από τα παρακάτω Έντυπα Αυτοπιστοποίησης και είτε αναρτήστε το μέσω της διαθέσιμης φόρμας επικοινωνίας στο site της ΕΤΕ (https://www.nbg.gr/el/footer/epikoinwnia) ακολουθώντας τα σχετικά βήματα, είτε προσκομίστε το, κατόπιν ραντεβού, ο ίδιος/α στο κατάστημα που σας εξυπηρετεί.

Η άμεση ανταπόκριση σας διασφαλίζει την ορθότητα και πληρότητα των φορολογικών στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν στο πρόσωπό σας, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του/των τηρούμενου/νων λογαριασμού/ών σας και τη συνέχιση της συναλλακτικής και επιχειρηματικής σας σχέσης με την ΕΤΕ. Σας ενημερώνουμε ότι η μη έγκαιρη ανταπόκρισή σας, ενδέχεται να επιφέρει την επιβολή προστίμου σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Επισημαίνεται ότι η ΕΤΕ δεν παρέχει φορολογικές ή νομικές συμβουλές. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή συνδρομή αναφορικά με το παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ο.Ο.Σ.Α. για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/) ή την ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.(https://www.aade.gr/diethni-themata/themata-diethnoys-dioikitikis-synergasias) ή να απευθυνθείτε στον φορολογικό ή νομικό σας σύμβουλο.

Νέα-Ανακοινώσεις

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top