Στην Εθνική Τράπεζα αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης και δεοντολογίας, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της διαρκούς συμμόρφωσης με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και την εναρμόνιση της τράπεζας με τις βέλτιστες πρακτικές, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και διεθνείς τάσεις που διαμορφώνονται στο πλαίσιο της διατήρησης ενός ισχυρού και αποτελεσματικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης και δεοντολογίας.

Αναγνωρίζοντας την κομβική σημασία της καλής εταιρικής διακυβέρνησης στην επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ανάπτυξης, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή ενός συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης που στοχεύει στη συνεπή υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής της Τράπεζας, την αποτελεσματική διάδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, την αναγνώριση και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα, και τη συμμόρφωση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο που διέπουν τη λειτουργία της.

Η διασφάλιση της διαφάνειας και της αποτελεσματικής εποπτείας στην άσκηση της διοίκησης, η αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και η υιοθέτηση κατάλληλων εσωτερικών ρυθμίσεων και δικλείδων ασφαλείας αποτελούν βασικές αρχές, στις οποίες στηρίζεται το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζουμε.

Ενδεικτικά:

  • Ο αριθμός ανεξάρτητων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο διατηρείται πολύ πάνω από το ελάχιστο επιτρεπτό όριο των κανονιστικών διατάξεων (με την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη).
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποτελείται από επίλεκτα μέλη με κατάλληλες γνώσεις και εξειδίκευση, με έμφαση στην διατήρηση της ποικιλομορφίας και τη συλλογική καταλληλότητα, με μέλη διαφορετικής εθνικότητας, φύλου και ειδικοτήτων. 
  • Έχει καθιερωθεί ο ρόλος του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου (Senior Independent Director- SID), με σαφώς ορισμένες αρμοδιότητες που ενσωματώνονται κατάλληλα στα εσωτερικά θεσμικά κείμενα της τράπεζας
  • Μεριμνούμε για την διαρκή επικαιροποίηση του εσωτερικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης που ακολουθούμε, παρακολουθώντας σε διαρκή βάση τις εξελίξεις στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης, έτσι ώστε να προάγουμε τη διατήρηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης.
  • Θέτουμε ως προτεραιότητα την ορθή εφαρμογή του Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, ο οποίος αντανακλά τις αρχές και τις αξίες τις οποίες η τράπεζα ασπάζεται, προάγουμε τη διαφάνεια, την επαγγελματική ακεραιότητα και το σεβασμό προς τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους εργαζόμενους και τους μετόχους της Τράπεζας. 
  • Λειτουργούμε με γνώμονα τη συμμόρφωση με τους κανόνες, τις αποφάσεις, διατάξεις, κανονισμούς και οδηγίες των Εποπτικών Αρχών και διασφαλίζουμε την ύπαρξη καναλιών επικοινωνίας που δίνουν τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει τυχόν δυσλειτουργίες.

Διοικητικό συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιό (Δ.Σ.) μας αποτελείται από επίλεκτα μέλη, προσωπικότητες της διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Ανακαλύπτω το διοικητικό συμβούλιο

 

Επιτροπές διοικητικού συμβουλίου

Ενημερωθείτε για τα μέλη και τις δράσεις της Επιτροπών Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων, Στρατηγικής και Μετασχηματισμού, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ηθικής και Κουλτούρας, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών, Καινοτομίας και Βιωσιμότητας.

Μαθαίνω περισσότερα

 

Διοίκηση και οργανωτική δομή

Γνωρίστε μας καλύτερα, ανακαλύπτοντας τη διοίκηση και την οργανωτική δομή μας.

Μαθαίνω περισσότερα

 

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ένα υγιές και ανθρώπινο περιβάλλον για το προσωπικό και τους πελάτες μας. Ενημερωθείτε για τους κανονισμούς και τις αρχές λειτουργίας της Εθνικής Τράπεζας και του ομίλου, για το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που ακολουθούμε πιστά, καθώς και για τη μετοχική μας σύνθεση.

 

Whistleblowing - Αναφορές

Βοηθήστε ενεργά την τράπεζά μας και τον όμιλο στη διασφάλιση της δέσμευσης για μηδενική ανοχή σε πράξεις που δεν συνάδουν με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τους κανόνες δεοντολογίας.

Μαθαίνω περισσότερα

Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης και αναφοράς στον κλάδο μας. Διασφαλίζουμε την πλήρη διαφάνεια σε ότι κι αν κάνουμε.

Γνωρίστε μας καλύτερα

Ανακαλύψτε τις δράσεις, τα νέα, το όραμα και τις αξίες μας.

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μαθαίνω περισσότερα
 Μελέτες και Οικονομικές Αναλύσεις

Μελέτες και αναλύσεις

Όλες οι αναλύσεις, οι μελέτες και οι εκτιμήσεις μας είναι διαθέσιμες online.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενημέρωση Επενδυτών

Εξυπηρέτηση θεσμικών επενδυτών

Βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων.
Μαθαίνω περισσότερα
Η εταιρική μας διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την εταιρική διακυβέρνησή μας.
Μαθαίνω περισσότερα
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top