Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, πραγματοποιείται η Δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης». Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανταπόκριση στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της μεταλιγνιτικής εποχής, στη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και καινοτόμων διαδικασιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 30.000.000€,  και κατανέμεται ως εξής:

 • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 21.000.000€
 • Περιφέρεια  Πελοποννήσου: 9.000.000€

Η Δράση αναλυτικά

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 100.000€. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο ξεπερνά τα ανώτατα όρια, το υπερβάλλον ποσό θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή, ενώ η αξιολόγηση , η παρακολούθηση και ο έλεγχος θα αφορά το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.

Υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που έχουν έδρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Δήμοι Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών) και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Δήμοι Μεγαλόπολης, Οιχαλίας, Γορτυνίας, Τρίπολης).

Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις (για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα προσήκοντα φορολογικά έντυπα), ήτοι  έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021).

 

Ενδεικτικές δαπάνες, επιλέξιμες για τη δράση, αποτελούν όλες εκείνες που αφορούν σε απόκτηση:

 • Εξοπλισμού & μεταφορικών μέσων (Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή), ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα (έως €50.000), εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας, συστήματα αυτοματισμού/πληροφορικής, ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου, παραγωγικός & μηχανολογικός εξοπλισμός, Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας κλπ.). Υποχρεωτική δαπάνη για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Εξοικονόμηση Ενέργειας τουλάχιστον 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
 • Κτιρίων & περιβάλλοντος χώρου (Κτιριακές παρεμβάσεις για την προστασία του Περιβάλλοντος την Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ύδατος και Επεξεργασίας Αποβλήτων, Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος)
 • Παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση (συμβουλευτική ή/και τεχνική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, προβολής και εξωστρέφειας, τεχνικές μελέτες κλπ.)
 • Λογισμικού (κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών, λογισμικό και δικαιώματα χρήσης προγραμμάτων λογισμικού)
 • Έμμεσες δαπάνες. Υποχρεωτική 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 
 
 
 
Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης (επιδότησης) μπορεί να φτάσει έως το 70% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 08.02.2024 και λήγει στις 08.04.2024 (ώρα 15:00). 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων.

Η διαδικασία υποβολής πραγματοποιείται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ), με την αξιολόγηση να είναι συγκριτική.

 
Οι ενισχύσεις υπάγονται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2023/2831 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Τι κάνουμε για εσάς

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (Business Banking RM) και ενημερωθείτε για τα χρηματοδοτικά μας προϊόντα και τα εργαλεία που προσφέρουμε για την υλοποίηση των αναπτυξιακών σας σχεδίων.

Στη φάση της υποβολής αίτησης για επιχορήγηση

Έγκριση ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Στο σχετικό έγγραφο που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της  δανειοδότησης, όπως:

 • Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης
 • Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου
 • Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του
 • Το επιτόκιο
 • Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του. 

Ειδικότερα στην περίπτωση  έγκρισης δεν θα πρέπει να αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος με εκχώρηση της επιχορήγησης. 

Στη φάση της υλοποίησης της επένδυσης μέσω του Προγράμματος

Χορήγηση :

 • βραχυπρόθεσμου δανεισμού έναντι εκχώρησης επιδότησης
 • μακροπρόθεσμου δανεισμού για την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής (δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού).
 • εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής για το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης. Η Ε/Ε Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής εκδίδεται υπέρ ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου.

Ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να υποβάλει μέχρι το πρώτο αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών, τη Σύμβαση δανείου για το μακροπρόθεσμο δανεισμό από το περιεχόμενο της οποίας να προκύπτει ότι το δάνειο αφορά στη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης, άλλως απαιτείται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης Χρηματοδοτικού Σχήματος.

 

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top