Η Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ» έχει ως στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να αφορούν σε έργα έρευνας και καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις (4) παρεμβάσεις:

1. Παρέμβαση Ι : Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

2. Παρέμβαση ΙΙ : Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

3. Παρέμβαση ΙΙΙ : Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

4. Παρέμβαση ΙV : Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε €300.000.000 και κατανέμεται ως εξής: 

- €66.000.000 για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση (Αττική και Νότιο Αιγαίο).

- €234.000.000 για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος).

 

Η Δράση αναλυτικά

Ο αιτούμενος προϋπολογισμός μιας επιχείρησης - δυνητικού δικαιούχου σε μία αίτηση χρηματοδότησης, δεν δύναται να υπερβαίνει τα τρία πέμπτα (60%) του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός της Αίτησης Χρηματοδότησης:

 • Παρέμβαση Ι: €800.000
 • Παρέμβαση ΙΙ: €2.000.000
 • Παρέμβαση ΙΙΙ: €2.000.000
 • Παρέμβαση IV: Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe.
 

Επιχειρήσεις και Ερευνητικοί Οργανισμοί, καθώς και Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως Ερευνητικοί Οργανισμοί είτε ως επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και οι οποίοι μεταξύ άλλων θα πρέπει πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις ανά Παρέμβαση:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις: Υφιστάμενες Επιχειρήσεις που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (μεμονωμένη ΜΜΕ) είτε Ομάδες Επιχειρήσεων στις οποίες απαραίτητα τουλάχιστον μία είναι ΜΜΕ. Επιπλέον στην ομάδα επιχειρήσεων δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις. 

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της παρέμβασης η σύμπραξη περιλαμβάνει τουλάχιστον μία μικρομεσαία επιχείρηση και τουλάχιστον έναν ερευνητικό οργανισμό, στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία (ή περισσότερες) οντότητα/ες που ανήκει στους Λοιπούς Φορείς που αντιμετωπίζονται ως Ερευνητικοί Οργανισμοί ή στους Λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις.

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που έχουν κατ’ ελάχιστον μία (1) κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση.

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: Υφιστάμενες μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» (Horizon Europe) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν έλαβαν χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Οι Δικαιούχοι μπορούν να χρηματοδοτηθούν για δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 • Άμεσες Δαπάνες για αμοιβές Προσωπικού
 • Ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού για υπόλοιπες δαπάνες έργου.
 

Ανά κατηγορία παρέμβασης, το ποσοστό ενίσχυσης καθορίζεται από:

 • Τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας έρευνας και ανάπτυξης.
 • Το μέγεθος της επιχείρησης (πολύ μικρή/Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη).

Η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, είναι η Πέμπτη 06.06.2024.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες για κάθε Παρέμβαση:

 • Παρέμβαση Ι: Τετάρτη 10.07.2024, ώρα 15:00
 • Παρέμβαση ΙΙ: Τετάρτη 17.07.2024, ώρα 15:00
 • Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV: Ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ή μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024, ώρα 15:00.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλόμενων προτάσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες.

 

Για τις επιχειρήσεις, οι ενισχύσεις της Δράσης αποτελούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμό κατά Κατηγορία), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1315 της Επιτροπής (OJ ΕΕ L 167 της 30.6.2023) και ισχύει.

Για τους ερευνητικούς οργανισμούς οι ενισχύσεις της Δράσης αποτελούν επιχορηγήσεις του σημείου 20 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2022/C 414/01).

Για το σύνολο των παρεμβάσεων της Δράσης οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δραστηριότητες θα πρέπει να εντάσσονται στις κατηγορίες βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη σύμφωνα με τα άρθρα 25 «Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης» και 25α «Ενισχύσεις για έργα στα οποία έχει απονεμηθεί το σήμα ποιότητας ‘Σφραγίδα Αριστείας’» του Καν. (ΕΕ) αριθ. 651/2014, όπως ισχύει.

 

Τι κάνουμε για εσάς

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (Business Banking RM) και ενημερωθείτε για τα χρηματοδοτικά μας προϊόντα και τα εργαλεία που προσφέρουμε για την υλοποίηση των αναπτυξιακών σας σχεδίων.

ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Υποστήριξη για την εύρεση του αρμόδιου χρηματοδοτικού εργαλείου για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.
 • Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση με εκχώρησης επιχορήγησης (“Bridge Financing”)
 • Ε/Ε Προκαταβολής για το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης. Η Ε/Ε εκδίδεται υπέρ ΕΥΔΕ ΕΚ, με διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου χρόνου με λήξη 12 μήνες μετά την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top