Η χρηματοδότηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» πραγματοποιείται μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («ΤΑΑ»), ύψους άνω των 31 δισ. €, τα οποία θα διοχετευθούν μέσω επιδοτήσεων ή δανείων με προνομιακούς όρους σε επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια. Το δανειακό πρόγραμμα του ΤΑΑ διαθέτει πόρους 12,7 δις. € που θα διατεθούν μέσω του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος και ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών.

 

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει ενεργά το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συνεργάζεται με το Ταμείο για τη διάθεση Δανείων ΤΑΑ σε επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια. Τα Δάνεια ΤΑΑ θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό ύψους 50% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καλύψει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ύψους 20% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους. Ποσοστό 30% τουλάχιστον του συνολικού επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου θα καλυφθεί από Δάνειο Συγχρηματοδότησης από την Εθνική Τράπεζα. Το όφελος για την επιχείρηση που θα ενταχθεί απορρέει από το μειωμένο επιτόκιο των δανείων ΤΑΑ σε σχέση με ένα δάνειο που θα ενέκρινε η Τράπεζα από δικά της διαθέσιμα για τον ίδιο σκοπό. Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια απαιτείται να εντάσσονται σε τουλάχιστον ένα από τους 5 Πυλώνες του δανειακού προγράμματος ΤΑΑ: (α) Πράσινη Μετάβαση, (β) Ψηφιακός Μετασχηματισμός, (γ) Καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη, (δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και (ε)  Εξωστρέφεια.  Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Το ποσοστό του επενδυτικού δανείου που θα καλύπτεται από δάνειο με κεφάλαια ΤΑΑ καθορίζεται κατά περίπτωση αναλόγως του ποσοστού του προϋπολογισμού δαπανών που εντάσσεται στους πέντε επιλέξιμους πυλώνες (σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 3 της Υπουργικής απόφασης κριτηρίων επιλεξιμότητας). 

Το προτεινόμενο  χρηματοδοτικό σχήμα υποβάλλεται στην διατραπεζική πλατφόρμα Go Beyond για αξιολόγηση, συνυποβάλλοντας τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην Πρόσκληση.

Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η αναλογία του δανείου ΤΑΑ και του δανείου συγχρηματοδότησης, πραγματοποιείται από Αξιολογητή, ο οποίος επιλέγεται από μητρώο ελεγκτών/αξιολογητών που έχει δημιουργηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, η αμοιβή του  οποίου καταβάλλεται από το φορέα της επένδυσης και προσδιορίζεται βάσει του ύψους του επενδυτικού σχεδίου (περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων).

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου πραγματοποιείται από την ΕΤΕ, με βάση την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Εθνικής Τράπεζας.
Καταληκτική προθεσμία για την εκταμίευση των Δανείων ΤΑΑ σε τελικούς δικαιούχους είναι η 26η Αυγούστου 2026 ή μέχρι εξάντλησης των πόρων.

Αναλυτικές οδηγίες για τα προσφερόμενα Δάνεια ΤΑΑ και για τη διαδικασία υποβολής των προτάσεων από ενδιαφερόμενους περιλαμβάνονται στην παρακάτω πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων από το ΤΑΑ και στα παραρτήματα αυτής.

 

Σύνοψη Διαδικασίας Υποβολής και Αξιολόγησης Αιτημάτων

Χρήσιμα έγγραφα

Για τη χρηματοδότηση και υποστήριξη των επιχειρηματικών σας σχεδίων μπορείτε να συμπληρώσετε τη Φόρμα αίτησης ένταξης στα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top