Το προϊόν με μια ματιά

Σκοπός χρηματοδότησης

Οι επιχειρήσεις, μέσω των απαιτούμενων προσκομισθέντων δικαιολογητικών κατά την αίτησή τους και μέσω υποβληθέντων σχετικών παραστατικών κατά την αίτηση εκταμίευσης, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες αφορούν τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων με σκοπό την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών/δραστηριοτήτων τους.

Μειωμένο επιτόκιο

Προσφέρεται με σημαντικά μειωμένο επιτόκιο, σε σχέση με τα αντίστοιχα δάνεια,  λόγω της συγχρηματοδότησης από την Ε.Α.Τ., και της συμμετοχής της ΕΤΕπ στο Πρόγραμμα. Πρόσθετο όφελος για τις επιχειρήσεις είναι η περαιτέρω επιδότηση του επιτοκίου για τα κεφάλαια που χρηματοδοτεί η Τράπεζα κατά 3% για τα 2 πρώτα έτη του δανείου.

Διάρκεια χρηματοδοτήσεων

Η διάρκεια του δανείου είναι από 2 έως και 10 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.

Ποσό δανείου

Από €25.000 έως και €1.000.000

Προθεσμίες υλοποίησης

Οι συμβάσεις μπορούν να υπογραφούν ως τις 30.06.2025. Οι εκταμιεύσεις διενεργούνται εφάπαξ ή τμηματικά και η πρώτη εκταμίευση του δανείου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής, και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας, ήτοι την 30.06.2025. Οι τμηματικές εκταμιεύσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως την 30.6.2026, όποια ημερομηνία προηγείται.

Τρόπος αποπληρωμής

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω μηνιαίων, τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων χρεολυτικών δόσεων. Ο εκτοκισμός πραγματοποιείται την 30/06 και 31/12 κάθε έτους.

Αναλυτικές πληροφορίες

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες αφορούν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους βασικούς τομείς:
(i) Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών (π.χ. διαδίκτυο, ευρυζωνικές συνδέσεις, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δορυφορικές τεχνολογίες, χρήση κέντρων δεδομένων, συσκευές enduser, διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), εφαρμογές, ιστότοποι, ενσωμάτωση API και υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud).
(ii)  Επενδύσεις σε εξοπλισμό (Hardware) και λύσεις αυτοματοποίησης.
(iii)  Επενδύσεις λογισμικού, εφαρμογών και δεδομένων.
(iv)  Βελτιώσεις επιχειρηματικών διαδικασιών που διευκολύνονται από μία ή περισσότερες ψηφιακές τεχνολογίες.
(v)  Ανάπτυξη στρατηγικού συστήματος παρακολούθησης.
(vi)  Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου (πχ. πρωτοβουλίες μάθησης και ανάπτυξης που σχετίζονται με τον ψηφιακή/και πληροφοριακή επιμόρφωση/ εκπαίδευση των εργαζομένων και την απασχόληση προσωρινών ή μόνιμων ειδικών πληροφορικής).
(vii) Υπηρεσίες σε σχέση με τα συστήματα πληροφορικής, όπως παραμετροποίηση λογισμικού, μεταφορά δεδομένων (αρχική ρύθμιση του συστήματος), εγκατάσταση, εκπαίδευση προσωπικού κ.ά.
(viii) Αγορά Υπηρεσιών για άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης, όπως ψηφιακή διαφήμιση/προώθηση (digital marketing), παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων της εταιρείας, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κ.ά. καθώς και δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση σε πρότυπα ψηφιακής ασφάλειας (π.χ. iso27001) ή/και ψηφιακής λειτουργικότητας.
(ix) Δαπάνες συμβούλων/ μελετητών για:
     (I)  την ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης και τη σωστή καθοδήγηση για   υιοθέτηση της βέλτιστης λύσης όσον αφορά τη ψηφιακή αναβάθμιση και
     (II) την ετοιμασία μελέτης για τη συνολική διαχείριση της επένδυσης.
(x) Βελτιώσεις ψηφιακής έντασης συγκεκριμένα, η υλοποίηση μέρους της επιχείρησης μίας ή περισσότερων ψηφιακών τεχνολογιών που αφορούν συγκεκριμένους τομείς όπως τρισδιάστατη εκτύπωση, ρομποτική, IoT, μαζικά δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη, drones, εικονική πραγματικότητα.

 

Το όφελος προκύπτει από την ευνοϊκή τιμολόγηση λόγω: 

  • Του μηδενικού επιτοκίου για το 40% του ποσού του δανείου, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που χρηματοδοτείται από την ΕΑΤ. 
  • Του μειωμένου επιτοκίου κατά 25μ.β. (0,25%) λόγω της συμμετοχής της ΕΤΕπ, που εφαρμόζεται στο ποσό του δανείου που χρηματοδοτείται από την Τράπεζα, σε σύγκριση με το επιτόκιο που θα εφάρμοζε η Τράπεζα σε αντίστοιχη χρηματοδότηση ίδιου επιπέδου εξασφαλίσεων.
  • Της επιδότησης επιτοκίου που παρέχεται από την ΕΑΤ ύψους 3% για τα πρώτα δύο έτη του δανείου και εφαρμόζεται στο επιτόκιο του ποσού που χρηματοδοτείται από την Τράπεζα. 
 

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ: 

  • Κυμαινόμενου επιτοκίου με βάση το Euribor 3M (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής), πλέον περιθωρίου.
  • Σταθερού επιτοκίου για 5 ή 7 ή 10 χρόνια.

Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/1975 .

 
Εντάσσεται στον Κανονισμό De Minimis (Ε.Ε.) 1407/2013 όπως εκάστοτε ισχύει.
Λαμβάνονται οι συνήθεις ενοχικές / εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν ξεπερνά το 100% του ποσού του δανείου.

Δάνειο σε 4 βήματα

Βήμα 1ο

Υποβάλετε την αίτησή σας στην πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ (https://kyc.hdb.gr/) επιλέγοντας ως Τράπεζα Συνεργασίας την Εθνική Τράπεζα. Δείτε τον οδηγό υποβολής αίτησης στην KYC

 
Βήμα 2ο

Υποβάλετε αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  στο www.ependyseis.gr/mis/ για το προϊόν και το ποσό που είχατε επιλέξει στην πλατφόρμα KYC.  Δείτε τον οδηγό υποβολής αίτησης στο ΠΣΚΕ

Βήμα 3ο

Με την εκτυπωμένη αίτησή σας από την πλατφόρμα του ΠΣΚΕ καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του αιτήματος χρηματοδότησης σας, επισκέπτεστε το Κατάστημα συνεργασίας σας της ΕΤΕ ή τον Υπεύθυνο Πελατείας σας. Το αίτημά σας θα αξιολογηθεί από την Τράπεζα. 

Βήμα 4ο

Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί, θα πρέπει να επισκεφτείτε το κατάστημα συνεργασίας σας και να υπογράψετε τη δανειακή σας σύμβαση. Κατόπιν το ποσό που έχει εγκριθεί μπορεί να εκταμιευτεί είτε στον σύνολό του είτε τμηματικά στο λογαριασμό όψεως που διατηρείτε στην ΕΤΕ υπό την προϋπόθεση υποβολής σχετικών παραστατικών.

logo Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης - ΕΑΤ

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top