Το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του A.N. 4887/2022 έχει ως στόχο να ενισχύσει τη δημιουργία, την επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό μιας ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στα 150.000.000€, εκ των οποίων 75.000.000€ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών επενδύσεων» αναλυτικά

Ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου απαιτεί την ύπαρξη ελάχιστου ύψους επιλέξιμου κόστους επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα:

 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000€
 • Μικρές επιχειρήσεις: 250.000€
 • Μεσαίες επιχειρήσεις: 500.000€
 • Μεγάλες επιχειρήσεις: 1.000.000€
 • Κοιν.Σ.Επ., Α.Σ., Αστικοί Συνεταιρισμοί, Ο.Π., Α.Ε.Σ.: 50.000€

Για τα ανώτατα ποσά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι Επιχειρήσεις που έχουν τις ακόλουθες μορφές:

 • Εμπορική εταιρεία (Νομικά πρόσωπα) - εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί συνεταιρισμοί (ΑΣ), ομάδες παραγωγών (Ομ. Π.), οργανώσεις παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές συμπράξεις (Α.Ε.Σ.)
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

Τα επενδυτικά σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και από την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας , δεν υπάγονται στο παρόν καθεστώς.

Ενδεικτικές δαπάνες, επιλέξιμες για τη δράση αποτελούν όλες εκείνες που αφορούν σε:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μίας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας

Έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης επιφέρει απόρριψη ένταξης (εξαίρεση αποτελεί η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες π.χ. λήψη αδειών)

Πιο συγκεκριμένα, υπάγονται στο Καθεστώς όλα τα Επενδυτικά Σχέδια που έχουν ως αντικείμενο:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων
 • Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 • Επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping) τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α 155), τα οποία κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων
 • Ίδρυση, ή εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά
  • φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»
  • υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:
   • ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας
   • περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα
   • νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων
    • κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 12868/2018 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού
    • διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως αναγράφονται στα οικεία αδειοδοτικά έγγραφα
 • Ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 και υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.

Το ποσοστό Ενίσχυσης για τις επιλέξιμες δαπάνες ανέρχεται έως 70% του προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.

Η Ενίσχυση μπορεί να είναι υπό μορφή:

 • Φορολογικής απαλλαγής
 • Επιχορήγησης
 • Επιδότησης Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
 • Επιδότησης κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης,

εκ των οποίων οι 3 πρώτες μορφές ενισχύσεων μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή/και συνδυαστικά, ενώ το κίνητρο της επιχορήγησης του μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας δεν μπορεί να συνδυασθεί με άλλα κίνητρα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη 12.06.2023 και θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 29.12.2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται έως 3 έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα δύο έτη.

Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακού Νόμου (ΠΣΑΝ) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://opsan.mindev.gov.gr.

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top