Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την επίτευξη των πράσινων στόχων και συγκεκριμένα για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Το προϊόν με μια ματιά

Προϋπολογισμός και περίοδος διαθεσιμότητας προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα €300.000.000 και η περίοδος διαθεσιμότητας είναι έως 19.12.2025 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων.

Σκοπός χρηματοδότησης

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) σε τραπεζική χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στην επίτευξη  πράσινων στόχων και ειδικότερα στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), όπως η Παραγωγή ηλιακής ενέργειας, Παραγωγή βιομάζας, Παραγωγή βιοαερίου, Αιολική ενέργεια ή μέσω άλλων μορφών ΑΠΕ.

Ποσό χρηματοδότησης

Το μέγιστο ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει σε €12.500.000 με συνολικό προϋπολογισμό κάθε επενδυτικού σχεδίου τα €25.000.000. 

Διάρκεια των χρηματοδοτήσεων

Η διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει την οικονομική και τεχνική ζωή της χρηματοδοτούμενης επένδυσης (ελάχιστη διάρκεια 2 έτη).

Διαδικασία των εκταμιεύσεων

Επιτρέπονται εφάπαξ ή τμηματικές εκταμιεύσεις υποχρεωτικά εντός περιόδου χάριτος που μπορεί να ανέρχεται σε έως δύο έτη. Η πρώτη εκταμίευση θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο  μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2025. 

Τρόπος αποπληρωμής

Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται μέσω τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων με περίοδο χάριτος έως δύο έτη.

Αναλυτικές πληροφορίες

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) σε τραπεζική χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που συμβάλλουν στην επίτευξη  πράσινων στόχων και ειδικότερα στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), όπως η Παραγωγή ηλιακής ενέργειας, Παραγωγή βιομάζας, Παραγωγή βιοαερίου, Αιολική ενέργεια ή μέσω άλλων μορφών ΑΠΕ, παρέχοντας επιπρόσθετο κίνητρο στις επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση στην απασχόληση των νέων.

Ειδικότερα για όσο διάστημα η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση ικανοποιεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για χρηματοδότησή της μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η Εθνική Τράπεζα θα παρέχει στον δικαιούχο της χρηματοδότησης  ένα οικονομικό πλεονέκτημα που αντικατοπτρίζεται στο μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα επέβαλλε  για  το εν λόγω δάνειο, χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο δικαιούχος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα οποία έχει ορίσει η ΕΤΕπ για την Πρωτοβουλία «Απασχόληση για τους Νέους» (Jobs for Youth Initiative), παρέχεται επιπρόσθετο οικονομικό πλεονέκτημα υπό τη μορφή μείωσης του επιτοκίου κατά 0,20% (ή 20 μονάδες βάσης) σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα επέβαλλε  για  το εν λόγω δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω της ΕΤΕπ είναι όσες επιχειρήσεις πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω:

 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην συνέχεια ως «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις»
  και 
 • Είτε είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και απασχολούν λιγότερους από  250 εργαζομένους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
 • Είτε είναι Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ).

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις και δραστηριότητες χρηματοδότησης, είναι : 

Η επιλεξιμότητα των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων, καθορίζεται σύμφωνα με τους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας  στην Ε.Ε. (NACE), όπως αυτοί έχουν παρασχεθεί από την ΕΤΕπ στην Εθνική Τράπεζα.

Ανεξάρτητα από την επιλεξιμότητα του κωδικού οικονομικής δραστηριότητας (NACE) σχετικά με την κύρια δραστηριότητα, δεν θεωρούνται επιλέξιμες για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες :

 • δραστηριότητες παραγωγής ή εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, εκρηκτικών, εξοπλισμού ή υποδομών ειδικά σχεδιασμένων για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση, και εξοπλισμού ή υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
 • δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικές συνέπειες και οι οποίες δεν μπορούν να μετριαστούν σε μεγάλο βαθμό ή να αντισταθμιστούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λ.χ. έργα σε προστατευόμενες περιοχές, κρίσιμους οικότοπους και περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς),
 • δραστηριότητες που μπορεί να θεωρηθούν δεοντολογικά ή ηθικά αμφιλεγόμενες ή να απαγορεύονται από διατάξεις του εθνικού δικαίου, λ.χ. δοκιμές σε ζώα και έρευνα για την κλωνοποίηση του ανθρώπινου είδους,
 • δραστηριότητες που απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία (εφόσον υπάρχει σχετική  νομοθεσία) λ.χ. γενετική τροποποίηση, κλινικές αμβλώσεων, πυρηνική ενέργεια κ.λπ.

Eπιπρόσθετα και ανεξαρτήτως της κύριας δραστηριότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, τα τυχόν έσοδα από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% των ετήσιων εσόδων της εν λόγω επιχείρησης:

 • δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή τη διευκόλυνση της χρήσης τυχερών παιχνιδιών και συναφούς εξοπλισμού,
 • δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή, επεξεργασία, προώθηση καπνού ή εξειδικευμένη διανομή καπνού και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση του καπνού (π.χ. αίθουσες καπνιστών).

Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων που αφορούν εξαιρούμενους τομείς ή δραστηριότητες, οι εταιρείες συμμετοχών (financial holding companies), των οποίων η μόνη οικονομική δραστηριότητα είναι να κατέχουν και να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια συμμετοχών σε μετοχές ή / και επενδύσεις σε άλλες εταιρείες δεν είναι επιλέξιμες.

 

Παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του εφαρμοζόμενου περιθωρίου επιτοκίου  σε όσες επιχειρήσεις προωθούν την απασχόληση των Νέων, μεταξύ 15 και 29 ετών (Πρωτοβουλία «Απασχόληση για τους Νέους»).

Στους δικαιούχους της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους νέους», περιλαμβάνονται όσες επιχειρήσεις πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: (α) το τελευταίο εξάμηνο απασχολούν τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή το επόμενο εξάμηνο (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) σχεδιάζουν να απασχολήσουν τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης),το οποίο (ή τα οποία) δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν να το/τα απασχολούν για τουλάχιστον ένα έτος, και/ ή

(β) το τελευταίο εξάμηνο παρείχαν μια θέση επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σε τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή το επόμενο εξάμηνο (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) σχεδιάζουν να παράσχουν θέση επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σε τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης). Η εκπαίδευση/πρακτική έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών και  προβλέπεται από μία συμφωνία συνεργασίας σε ισχύ με τεχνική σχολή, πανεπιστήμιο ή δημόσιο οργανισμό απασχόλησης ή / και επιβεβαιώνεται με επιστολή υπογεγραμμένη από αυτούς τους Οργανισμούς ή / και αποτελεί μέρος του τυπικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης της χρηματοδοτούμενης με την παρούσα επιχείρησης, ή

(γ) το τελευταίο εξάμηνο έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας Μη Κυβερνητικού Οργανισμού ή εκπαιδευτικού ιδρύματος ή σχεδιάζουν να συμμετάσχουν σε τέτοιο πρόγραμμα κατά τους προσεχείς έξι μήνες.

 

Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, ποσού μέχρι € 12,5 εκατ. και συνολικού προϋπολογισμού έως €25 εκατ., όλων των  επιχειρήσεων που έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν αναληφθεί κατά τα τελευταία τρία  (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης με την επιχείρηση και δεν έχουν ολοκληρωθεί έξι (6) μήνες πριν από αυτή.

Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν:

 • Αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν σχετίζονται με πρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες ή με επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης.
 • Αγορά υπεραξίας, αδειών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων και δικαιωμάτων παραγωγής στον γεωργικό τομέα.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του δανείου για δραστηριότητες real estate ή για την παροχή καταναλωτικής χρηματοδότησης. Ως δραστηριότητα real estate που εξαιρείται της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, νοείται  η αγορά, επισκευή ή ανέγερση ακινήτων με σκοπό τη μεταπώληση ή ενοικίασή τους σε τρίτους. 
Κατηγορίες επενδύσεων

 Επενδύσεις και δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο Επενδυτικό Σχέδιο περιλαμβάνουν:

 • Αγορά, ανανέωση, επέκταση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης της γης μόνον εφόσον είναι τεχνικά απαραίτητη για την επένδυση, σε ποσοστό μέχρι το 10% του ποσού χρηματοδότησης. Η αγορά αγροτεμαχίων δεν περιλαμβάνεται.
 • Επένδυση σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή:
  i. Έξοδα RDI (Research and Development and Innovation - συμπεριλαμβανομένων των ακαθάριστων μισθών του προσωπικού που συνδέονται άμεσα με τα στοιχεία έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας των δραστηριοτήτων της εταιρείας και κόστος ανάπτυξης παραχωρήσεων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων)·
  ii. αγορά αδειών λογισμικού και άλλων δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων με εγγενή παραγωγική ικανότητα·
  iii. αγορά άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως άδειες χρήσης μη παραγόμενων δημόσιων πόρων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων έως και 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
 • Αλλαγή γενεάς (π.χ. συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή επιχειρηματική αλλαγή συνδεόμενη με το προσωπικό. Η χρηματοδότηση στις περιπτώσεις αυτές έχει σκοπό τη διατήρηση της επιχείρησης στην ενεργό επιχειρηματική δράση, εφόσον ωστόσο ο αγοραστής και η πωλούμενη επιχείρηση είναι επιλέξιμη Μ.Μ.Ε. και η συνολική χρηματοδότηση δεν ξεπερνά τα € 5 εκ. (εξαιρουμένων των ιδίων πόρων).

  Εξαιρούνται της δυνατότητας χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος, οι κάτωθι κατηγορίες επενδύσεων:
  (i) αγορά (ή κατασκευή ή ανακαίνιση) ακινήτων με σκοπό την πώληση ή ενοικίαση του κτηρίου σε τρίτον, εκτός αν πρόκειται για την κατασκευή κοινωνικής στέγασης, εμπορικών κέντρων και/ή γραφείων με σκοπό την ενοικίαση σε τρίτους·
  (ii) καταναλωτικές δαπάνες·
  (iii) αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν συνδέονται με πρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες ή επιχειρησιακή δραστηριότητα (όπως η διαπραγμάτευση εισηγμένων μετοχών, άλλων αξιογράφων ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοοικονομικού προϊόντος, η αναχρηματοδότηση του δανεισμού επιχείρησης κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (λ.χ. συγχωνεύσεις και εξαγορά επιχειρήσεως)·
  (iv) επιχειρήσεις με πολιτικό ή θρησκευτικό περιεχόμενο·
  (v) επενδύσεις στον τομέα της υγείας με μονάδες ασφαλείας, κλειστά ψυχιατρικά ή/και σωφρονιστικά κέντρα·
  (vi) επενδύσεις στον τομέα της υγείας που δεν σέβονται τις κοινές αξίες και τις θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της υγείας (αειφόρες λύσεις για την κοινωνία βάσει επιστημονικών στοιχείων και ισοτιμίας πρόσβασης).
  (vii) νέοι λέβητες αερίου οποιασδήποτε χωρητικότητας, αντικατάσταση μεγάλων λεβήτων αερίου με χωρητικότητα άνω των 20 MWth·
  (viii) η εξόρυξη, επεξεργασία, μεταφορά και αποθήκευση άνθρακα·
  (ix) η έρευνα και παραγωγή πετρελαίου, διύλιση, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση·
  (x) η έρευνα και παραγωγή φυσικού αερίου, υγροποίηση, επαναεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση ·
  (xi) η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνει το Πρότυπο Απόδοσης Εκπομπών (δηλ. 250 γραμμάρια CO2e ανά kWh ηλεκτρικής ενέργειας), που ισχύει για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συμπαραγωγής ορυκτών καυσίμων, γεωθερμικές και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις με μεγάλες δεξαμενές·
  (xii) η παραγωγή θερμότητας / προμήθεια και συνδυασμένη παραγωγή ψύξης / θερμότητας και ισχύος (CCHP, CHP), με εξαίρεση:
  (a) την παραγωγή θερμότητας με χρήση ανανεώσιμων καυσίμων ή επιλέξιμης συμπαραγωγής,
  (b) την αντικατάσταση υφιστάμενων μικρών και μεσαίων λεβήτων φυσικού αερίου με χωρητικότητα έως και 20 MWth εκτός εάν πληροί τα ελάχιστα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, που ορίζονται ως λέβητες με βαθμολογία Α στην Ε.Ε. (ισχύει για <400kWth) ή λέβητες με απόδοση > 90%,
  (c) την αποκατάσταση ή επέκταση υπαρχόντων δικτύων τηλεθέρμανσης, η οποία είναι επιλέξιμη εάν δεν υπάρχει αύξηση των εκπομπών CO2 ως αποτέλεσμα της καύσης άνθρακα, τύρφης, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή μη οργανικών αποβλήτων σε ετήσια βάση,
  (d) νέα δίκτυα τηλεθέρμανσης ή σημαντικές επεκτάσεις υπαρχόντων δικτύων τηλεθέρμανσης, τα οποία είναι επιλέξιμα εάν το δίκτυο χρησιμοποιεί τουλάχιστον 50% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 50% απόβλητη θερμότητα ή 75% συμπαραγωγή θερμότητας, ή 50% από συνδυασμό ενέργειας και θερμότητας 
  (xiii) η κατασκευή νέων κτιρίων και σημαντική αποκατάσταση υπαρχόντων κτιρίων (άνω του 25% της επιφάνειας ή 25% της αξίας του κτιρίου εξαιρουμένης της γης), τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα εθνικά πρότυπα ενέργειας που ορίζονται στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD, 2018/844 / ΕΕ). Ως προς τα έργα που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας / θερμότητας που χρησιμοποιούν βιομάζα, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι βιωσιμότητας της βιομάζας:
  (a) η πρώτη ύλη πρέπει να προέρχεται από μη μολυσμένα βιοκαύσιμα εντός της ΕΕ ή να πιστοποιείται για βιωσιμότητα όταν προέρχεται εκτός της ΕΕ ·
  (b) η δασική πρώτη ύλη πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αειφόρου δασικής πιστοποίησης ·
  (c) αποκλείεται η χρήση προϊόντων φοινικέλαιου ή πρώτων υλών από τροπικά δάση/προστατευόμενες περιοχές. Οι προστατευόμενοι βιότοποι περιλαμβάνουν περιοχές Natura 2000 που ορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, βιότοπους που αναγνωρίζονται βάσει των συμβάσεων Ramsar, Bern (δίκτυο Emerald) και της Βόννης καθώς  και περιοχές που έχουν οριστεί ή προσδιοριστεί για χαρακτηρισμό ως προστατευόμενες περιοχές από τις εθνικές κυβερνήσεις.
  Διευκρινίζεται, ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις για παραγωγή ενέργειας / θερμότητας / ψύξης ισχύουν επίσης για κυρίως έργα που δεν σχετίζονται με την ενέργεια, π.χ. μια εγκατάσταση παραγωγής λουλουδιών.
 • Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε Επιχειρηματικού Σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των € 25 εκατ. για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps), με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης το ποσό των € 12,5 εκατ.
 • Για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης με πόρους προερχόμενους από την ΕΤΕπ και της χρηματοδότησης με τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% της αξίας του επενδυτικού σχεδίου (ποσό επιδότησης και δανείου αθροιστικά).
 • Η μορφή χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος αφορά αποκλειστικά την αγορά παγίων και ειδικότερα την παροχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση επενδύσεων στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως η Παραγωγή ηλιακής ενέργειας, Παραγωγή βιομάζας, Παραγωγή βιοαερίου, Αιολική ενέργεια ή μέσω άλλων μορφών ΑΠΕ.
 • Η διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει την οικονομική και τεχνική ζωή της χρηματοδοτούμενης επένδυσης.
 • Η ελάχιστη διάρκεια χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 ετών.
 • Η εξόφληση των δανείων μπορεί να γίνει με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις κεφαλαίου με περίοδο χάριτος έως δύο έτη.
 • Επιτόκιο: Euribor 3μήνου, πλέον περιθωρίου.
 • Προνομιακή τιμολόγηση και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75 (σήμερα 0,60%) .
 

The European Investment Bank 

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Delos Business Mutual Funds

Αμοιβαία Κεφάλαια

Έχετε τη δυνατότητα να επενδύσετε για την επιχείρησή σας σε ένα ευρύ φάσμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων της NBG Asset Management.
Μαθαίνω περισσότερα
Υπηρεσία SEPA instant payments

Υπηρεσία SEPA instant payments

Μπορείτε να μεταφέρετε και να λαμβάνετε χρήματα μεταξύ των χωρών του Ευρωπαϊκού Χώρου Πληρωμών, άμεσα και με ασφάλεια.
Μαθαίνω περισσότερα
Commodity swap

Commodity swap

Αποκτήστε τη δυνατότητα να κλειδώσετε την τελική τιμή αγοράς ή πώλησης του εμπορεύματός σας.
Μαθαίνω περισσότερα
FX Flexible Forward

FX Flexible Forward

Αποκτήστε τη δυνατότητα μετατροπής των χρηματοροών ενός νομίσματος σε ένα άλλο της επιλογής σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Ομόλογα

Ομόλογα

Αποκτήστε τη δυνατότητα υψηλότερων αποδόσεων σε σχέση με μια απλή προθεσμιακή κατάθεση.
Μαθαίνω περισσότερα
Ενέγγυες πιστώσεις

Ενέγγυες πιστώσεις

Αποκτήστε τη δυνατότητα να ρευστοποιήσετε τις απαιτήσεις σας και να εξοφλήσετε τους προμηθευτές σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Πρόγραμμα Εξωστρέφεια

Αποκτήστε χρηματοδότηση για την εξαγωγική σας επιχείρηση, έναντι ασφαλισμένων τιμολογίων από τον Ο.Α.Ε.Π.
Μαθαίνω περισσότερα
Εταιρική κάρτα Mastercard

Εταιρική κάρτα Mastercard

Κάλυψη αναγκών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με μια σύγχρονη κάρτα διευκόλυνσης συναλλαγών.
Μαθαίνω περισσότερα
Λογαριασμός Διαχειριστικός όψεως

Λογαριασμός Διαχειριστικός όψεως

Αποκτάτε τη δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των συναλλαγών της επιχείρησής σας.
Μαθαίνω περισσότερα
Μισθοδοσία

Μισθοδοσία

Έχετε τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της διαδικασίας καταβολής μισθοδοσίας.
Μαθαίνω περισσότερα

Οι επιχειρηματικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ για εσάς

Μπορείτε να έχετε τον δικό σας Eπιχειρηματικό Σύμβουλο ή Σύμβουλο Εταιρικής Συναλλακτικής Τραπεζικής, για να λαμβάνετε χρήσιμες συμβουλές, καθοδήγηση σε προγράμματα και προϊόντα που θα βοηθήσουν στους εμπορικούς σας στόχους καθώς και άμεση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top