Το προϊόν με μια ματιά

Σκοπός χρηματοδότησης

Μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση μονιμότερου χαρακτήρα για υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου για ένα από τα Υποπρογράμματα:
• Υποπρόγραμμα 1-Δάνεια Πράσινης Κινητικότητας (Green Mobility Loans),
• Υποπρόγραμμα 2-Δάνεια Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (Loans For Energy Upgrade)
• Υποπρόγραμμα 3-Δάνεια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Green Renewable Energy), προσκομίζοντας τα αντίστοιχα παραστατικά δαπανών (τιμολόγια).
 

 

Μειωμένο επιτόκιο

Προσφέρεται με σημαντικά μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με τα αντίστοιχα δάνεια,  λόγω της συγχρηματοδότησης από την Ε.Α.Τ., και της συμμετοχής ΕΤΕπ στο Πρόγραμμα. Πρόσθετο όφελος για τις επιχειρήσεις είναι η περαιτέρω επιδότηση του επιτοκίου για τα κεφάλαια που χρηματοδοτεί η Τράπεζα κατά 3% για τα 2 πρώτα έτη του δανείου.

Διάρκεια χρηματοδοτήσεων

Η διάρκεια του δανείου είναι από 2 έως και 10 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.

Ποσό δανείου

Από €80.000 έως και €8.000.000

Προθεσμίες υλοποίησης

Οι συμβάσεις μπορούν να υπογραφούν ως τις 30.06.2025. Οι εκταμιεύσεις διενεργούνται εφάπαξ ή τμηματικά και η πρώτη εκταμίευση του δανείου πρέπει να πραγματοποιηθεί  εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και το αργότερο  μέχρι 30/06/2025, ενώ οι τμηματικές εκταμιεύσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως την 30/6/2026, όποια ημερομηνία προηγείται.

Τρόπος αποπληρωμής

Η αποπληρωμή του κεφαλαίου πραγματοποιείται με μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις. Ο εκτοκισμός πραγματοποιείται την 30/06 και 31/12 κάθε έτους.

Αναλυτικές πληροφορίες

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες αφορούν μία ή περισσότερες κατηγορίες όπως περιγράφονται στα Υπο-προγράμματα:
 • Δάνεια Πράσινης Κινητικότητας (Green Mobility Loans), για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων και μέρος της επένδυσης, με σκοπό:

(I) την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων
(II) την αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων σταθμών ενέργειας σε σταθμούς φόρτισης μέσων μεταφοράς χαμηλών ή μηδενικών ρύπων
(III) τη δημιουργία τοπικών μονάδων παραγωγής ή αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ, για τους σκοπούς λειτουργίας της υποδομής επαναφόρτισης.

 • Δάνεια Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (Loans For Energy Upgrade), για την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων με σκοπό την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης επαγγελματικών κτιρίων (βιομηχανικού, βιοτεχνικού, εμπορικού ή άλλου αποκλειστικά επαγγελματικού σκοπού).

 • Δάνεια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Green Renewable Energy) για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, η οποία αφορά πάντα νέες εγκαταστάσεις, ώστε να προβούν οι ΜμΕ στην αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, στη διαμόρφωση του χώρου, στην παραγωγή, αποθήκευση, διανομή και μετάδοση της παραγόμενης ενέργειας, που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια.
 
Το όφελος προκύπτει από την ευνοϊκή τιμολόγηση λόγω: 
 • Του μηδενικού επιτοκίου για το 40% του ποσού του δανείου, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό που χρηματοδοτείται από την ΕΑΤ. 
 • Του μειωμένου επιτοκίου κατά 25μ.β. (0,25%) λόγω της συμμετοχής της ΕΤΕπ, που εφαρμόζεται στο ποσό του δανείου που χρηματοδοτείται από την Τράπεζα, σε σύγκριση με το επιτόκιο που θα εφάρμοζε η Τράπεζα σε αντίστοιχη χρηματοδότηση ίδιου επιπέδου εξασφαλίσεων.
 • Της επιδότησης επιτοκίου που παρέχεται από την ΕΑΤ ύψους 3% για τα πρώτα δύο έτη του δανείου και εφαρμόζεται στο επιτόκιο του ποσού που χρηματοδοτείται από την Τράπεζα. 
 

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ: 

 • Κυμαινόμενου επιτοκίου με βάση το Euribor 3M (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής), πλέον περιθωρίου 
 • Σταθερού επιτοκίου για 5 ή 7 ή 10 χρόνια.

Το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/1975.

 
 • Υποπρόγραμμα 1: Η παροχή ενίσχυσης πρέπει να πληροί τους όρους του άρθρου 17 του ΓΑΚ.

 • Υποπρόγραμμα 2: Η παροχή ενίσχυσης πρέπει να πληροί τους όρους του άρθρου 39 του ΓΑΚ. Επιπρόσθετα, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της ΕΕ της τροποποποίησης του ΓΑΚ σύμφωνα με την Ανακοίνωση C(2023) 1712 final και ειδικότερα τη θέση σε ισχύ του Άρ. 38b, το Υποπρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτήσει και Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCos) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης για λογαριασμό τρίτων. 

 • Υποπρόγραμμα 3: Η παροχή ενίσχυσης πρέπει να  πληροί τους όρους του άρθρου 41 του ΓΑΚ 
 
Λαμβάνονται οι συνήθεις ενοχικές / εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ειδικά για τις εμπράγματες εξασφαλίσεις το ποσοστό κάλυψης δεν ξεπερνά το 100% του ποσού του δανείου.

Δάνειο σε 4 βήματα

Βήμα 1ο
Υποβάλετε την αίτησή σας στην πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ (https://kyc.hdb.gr/) επιλέγοντας ως Τράπεζα Συνεργασίας την Εθνική Τράπεζα. Δείτε τον οδηγό υποβολής αίτησης στην KYC. 
 
Βήμα 2ο

Υποβάλετε αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  στο www.ependyseis.gr/mis/ για το προϊόν και το ποσό που είχατε επιλέξει στην πλατφόρμα KYC.  Δείτε τον οδηγό υποβολής αίτησης στο ΠΣΚΕ

Βήμα 3ο

Με την εκτυπωμένη αίτησή σας από την πλατφόρμα του ΠΣΚΕ καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του αιτήματος χρηματοδότησης σας, επισκέπτεστε το Κατάστημα συνεργασίας σας της ΕΤΕ ή τον Υπεύθυνο Πελατείας σας. Το αίτημά σας θα αξιολογηθεί από την Τράπεζα. 

Βήμα 4ο

Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί, θα πρέπει να επισκεφτείτε το κατάστημα συνεργασίας σας και να υπογράψετε τη δανειακή σας σύμβαση. Κατόπιν το ποσό που έχει εγκριθεί μπορεί να εκταμιευτεί, υπό την προϋπόθεση υποβολής σχετικών παραστατικών, είτε στον σύνολό του είτε τμηματικά, στον λογαριασμό όψεως που διατηρείτε στην ΕΤΕ. 

logo Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια - ΕΑΤ

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα
Συνεργασία με το eBay

Συνεργασία με το eBay

Προωθήστε τα προϊόντα σας στην παγκόσμια αγορά με τα εργαλεία και εφόδια που σας προσφέρουμε σε συνεργασία με το eBay.
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top