Στο πλαίσιο του νέου «ΕΣΠΑ 2021-2027», η Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ έχει ως στόχο της να ενισχύσει τις Επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να αξιοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογίες, να αναβαθμίσουν τα παραγόμενα προϊόντα ή/και τις παρεχόμενες υπηρεσίες πριμοδοτώντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές και να αναπτύξουν βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Σημειώνουμε ότι επιτρέπεται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο για μία από τις δύο Δράσεις του πυλώνα ‘Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ’.

Ο συνολικός προϋπολογισμός - δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 300.000.000€, τα οποία κατανέμονται ανά Περιφέρεια ως εξής: 

 • Αττική & Νότιο Αιγαίο: 66.000.000€
 • Λοιπές περιοχές: 234.000.000€.

Η Δράση αναλυτικά

Ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν μπορεί να κυμαίνεται από 200.001€ έως 1.000.000€.

Δικαιούχοι σε ενίσχυση από τη Δράση 1 είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που, μεταξύ άλλων θα πρέπει να:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
 • δραστηριοποιούνται σε έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) και να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III της προκήρυξης 
  και να
 • έχουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής αίτησης. 

Επιπλέον θα πρέπει να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Δαπάνες επιλέξιμες για τη δράση, αποτελούν ενδεικτικά, δαπάνες για:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (GREEN)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες
 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (επιδότησης) ανέρχεται έως 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς Νήσοι) που ακολουθούν τον Καν. ΕΕ 651/2014 (άρθρο 14), των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση. Το ποσοστό δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατάτην Ένταξη .

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει από την Τετάρτη 22.03.2023 και θα είναι ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

Τι κάνουμε για εσάς

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM) και ενημερωθείτε για τα χρηματοδοτικά μας προϊόντα και τα εργαλεία που προσφέρουμε για την υλοποίηση των αναπτυξιακών σας σχεδίων όπως:

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο:

 • Το τμήμα της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια του πιστούχου είτε από τραπεζικό δανεισμό.
 • Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στον Κανονισμό ΕΕ 651/2014, θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να αποδεικνύεται ότι η Ιδιωτική Συμμετοχή (ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση) στον προτεινόμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού και δεν πρέπει να περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης.

Η απόδειξη κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής από τραπεζικό δανεισμό, κατά την υποβολή της αίτησής σας στο ΟΠΣΚΕ γίνεται :

 • Για τις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση μέσω  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΑΚ, αποκλειστικά με την υποβολή επιστολής προέγκρισης δάνειου.
 • Για τις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν αίτηση μέσω ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis, μπορεί να  υποβληθεί είτε επιστολή προέγκρισης δανείου, είτε επιστολή πρόθεσης δανειοδότησης, είτε σύμβαση δανείου.

Έχετε απορίες;

Μετά την απόφαση υπαγωγής σας:

 • Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τράπεζα για χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου για κάλυψη τμήματος της ιδιωτικής συμμετοχής. Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου καλύπτεται από την δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική συμμετοχή. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δύναται να χρησιμοποιηθούν ίδια κεφάλαια (ίδια συμμετοχή ή/και εξωτερική χρηματοδότηση).
  Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στον Κανονισμό ΕΕ 651/2014, θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης της να αποδεικνύεται ότι η Ιδιωτική Συμμετοχή (ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση) στο προτεινόμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού και δεν πρέπει να περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης.
  Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται σε ξένο νόμισμα.
  Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρησιμοποιούνται για τη προχρηματοδότηση επιχειρήσεων.
  Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου θεωρούνται λειτουργικά έξοδα και δεν είναι επιλέξιμα.
 • Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τράπεζα για χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανείου για χρηματοδότηση του συνόλου ή τμήματος της επιχορήγησης με εκχώρηση της τελευταίας στην τράπεζα. 
 • Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τράπεζα για χορήγηση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής μέχρι το 40% της επιχορήγησης.  Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα. Η Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" (ΕΦΕΠΑΕ) με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου. Αποτελεί ευθύνη του Ενδιάμεσου Φορέα να εξασφαλίζει ότι η κατά τα ανωτέρω προσκομισθείσα από δικαιούχο εγγυητική επιστολή είναι έγκυρη και παραμένει σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσής του.

Παρέχεται η δυνατότητα/επιλογή σε δικαιούχο που έλαβε προκαταβολή έναντι Εγγυητικής Επιστολής, όταν ελεγχθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες του έργου του, να ζητήσει εκ νέου προκαταβολή πρόσθετης δημόσιας επιχορήγησης. Εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει αυτό να γίνει με διατήρηση της υπάρχουσας Εγγυητικής Επιστολής, απαιτείται η επιστολή να έχει κατάλληλα διατυπωμένο περιεχόμενο και να επαρκεί ως προς το ποσό/ύψος της.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική προκαταβολικά ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της εγκεκριμένης.

 

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top