Στο πλαίσιο του νέου «ΕΣΠΑ 2021-2027», η Δράση «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης» έχει ως στόχο να ενισχύσει τα επενδυτικά σχέδια νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων  προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης. Επιπλέον στόχος είναι να υποστηριχτεί η μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και να εξασφαλιστούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίες και να δημιουργηθούν νέες.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός - δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 65.000.000€, τα οποία κατανέμονται ανά Περιφέρεια ως εξής: 

 • Δυτική Μακεδονία €45.500.000
 • Μεγαλόπολη €19.500.000.
 

Η Δράση αναλυτικά

Ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν μπορεί να κυμαίνεται από €500.000 έως και €12.000.000.

Επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό μικρότερο των €500.000 κρίνονται μη επιλέξιμα εξ’ αρχής και δεν δύναται να υποβληθούν. 

Νέες και Υπό Σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει και πραγματοποιούν επένδυση αποκλειστικά σε μία από τις περιοχές (χωρικές ενότητες) των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης.

Υπό σύσταση:  επιχειρήσεις που θα υποβάλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
Νέες: Κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης, δεν έχουν κλείσει πλήρη διαχειριστική χρήση, δηλαδή έχουν ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη της 1/1/2022.

 

Ενδεικτικές δαπάνες, επιλέξιμες για τη δράση, αποτελούν οι δαπάνες προσωπικού (Δαπάνες για την απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία υπό μορφή επιδότησης μισθού), καθώς και όλες εκείνες που αφορούν σε απόκτηση:

 • Εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων (Παραγωγικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα, εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή), λοιπός Εξοπλισμός Επιχείρησης.) 
 • Κτιρίων, γηπέδων, εγκαταστάσεων  & περιβάλλοντα χώρου ( Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος)
 • Παροχής υπηρεσιών (Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε., πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding, πνευματική ιδιοκτησία Ευρεσιτεχνίες  – Μεταφορά τεχνογνωσίας, συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου,
 • Λογισμικού (Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού)
 

Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (επιδότησης) ανέρχεται έως 75% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης


Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 15.03.2024 και διαρκεί έως  τις 15.05.2024 (ώρα 15:00). Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι συγκριτική. 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (αποτέλεσμα αξιολόγησης). 

Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ).

 
Η ενίσχυση χορηγείται στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 14, 18, 19, 33 και 41 κατ΄ αντιστοιχία των ειδικών τμημάτων 1, 2, 6 και 7 του Κανονισμού.

Τι κάνουμε για εσάς

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (Business Banking RM) και ενημερωθείτε για τα χρηματοδοτικά μας προϊόντα και τα εργαλεία που προσφέρουμε για την υλοποίηση των αναπτυξιακών σας σχεδίων.

ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
Βεβαίωση τράπεζας για πρόθεση δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου (προέγκριση δανείου).

Στο σχετικό έγγραφο που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της πρόθεσης δανειοδότησης, όπως: 

 • Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης 
 • Το ύψος του δανείου 
 • Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του 
 • Το επιτόκιο
 • Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τη χορήγησή του.

Δεν γίνεται δεκτή προέγκριση δανείου, εφόσον σε αυτήν αναφέρεται ότι χορηγείται στο πλαίσιο της Δράσης με εκχώρηση της επιχορήγησης.

ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Χορήγηση :

 • βραχυπρόθεσμου δανεισμού έναντι εκχώρησης επιδότησης
 • μακροπρόθεσμου δανεισμού για την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής (δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού).
 • εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης. Η Ε/Ε Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής εκδίδεται υπέρ ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου.

Ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να υποβάλει μέχρι το πρώτο αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών, τη Σύμβαση δανείου για το μακροπρόθεσμο δανεισμό από το περιεχόμενο της οποίας να προκύπτει ότι το δάνειο αφορά στη χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης, άλλως απαιτείται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης Χρηματοδοτικού Σχήματος.

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top