Στο πλαίσιο του νέου «ΕΣΠΑ 2021-2027», η Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ έχει ως στόχο της να ενισχύσει τις Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. 

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός -Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 60.000.000€, τα οποία κατανέμονται ανά Περιφέρεια ως εξής: 

 • Αττική & Νότιο Αιγαίο 13.200.000 €
 • Λοιπές περιοχές 46.800.000€.
 

Η Δράση αναλυτικά

Ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν μπορεί να κυμαίνεται από 200.001€ έως 1.200.000€.

Δικαιούχοι σε ενίσχυση από τη Δράση είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που, μεταξύ άλλων θα πρέπει να:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση, 
 • έχουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής αίτησης, 
 • προσκομίζουν κατά την υποβολή της αίτησης υπεύθυνη δήλωση εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής κατά τουλάχιστον 25% και
 • συγκεντρώνουν ελάχιστο βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας.
 • μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • δραστηριοποιούνται σε έναν (1) τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV της πρόσκλησης της Δράσης) και τον διαθέτουν για ένα (1) τουλάχιστον έτος.
 • μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού ή/και του λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο μη διακριτό με άλλη επιχείρηση. Σε περίπτωση συστέγασης ανακαλείται η απόφαση Ένταξης.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης.

 

Οι δαπάνες που καλύπτει η Δράση 3 είναι, ενδεικτικά, για την απόκτηση:

 • Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση), παραγωγής / αποθήκευσης / μεταφοράς με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ.
 • Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜΜΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.
 
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (επιδότησης) ανέρχεται από 25% έως 50% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, την Περιφέρεια της χώρας,το μέγεθος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δαπάνη. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στις περιοχές Δίκαιης Μετάβασης (Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Nοτίου Αιγαίου, Κρήτης και Δήμοι Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας), η δημόσια επιχορήγηση δύναται να ανέλθει έως 60% του προϋπολογισμού της αίτησης Χρηματοδότησης.

Η Δράση παρέχει την επιλογή των καθεστώτων ενίσχυσης που εφαρμόζουν οι Κανονισμοί ΕΕ651/2014 (ΓΑΚ) ή ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) ως ισχύουν. Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει ένα εκ των δυο καθεστώτων για την υποβολή τις αίτησης χρηματοδότησης. Η επιλογή είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

Η παρούσα Δράση αφορά την χρηματοδοτική ενίσχυση των ΜμΕ κάθε δραστηριότητας, εφόσον δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των χρηματοδοτικών καθεστώτων (ΓΑΚ ή De Minimis). Τα καθεστώτα ενίσχυσης που εφαρμόζονται είναι οι Κανονισμοί ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) ή ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) ως ισχύουν. Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει ένα εκ των δυο καθεστώτων για την υποβολή τις αίτησης χρηματοδότησης. Η επιλογή είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Επισημαίνεται πως οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας, οι επιλέξιμες δαπάνες και η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων αποτελούν κοινά στοιχεία και για τα δύο καθεστώτα.

Σε περίπτωση που επιλεγεί το καθεστώς ενίσχυσης του Καν. ΕΕ 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή €100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης). 

Επισημαίνεται επίσης ότι τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα υποβληθούν στο χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και συγκεκριμένα να ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν με την προϋπόθεση ότι για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις ή ΜΜΕ για διαφοροποίηση υφιστάμενης εγκατάστασης, οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των επαναχρησιμοποιούμενων περιουσιακών στοιχείων, όπως έχουν καταχωρηθεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών.
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
 

Τι κάνουμε για εσάς

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM) και ενημερωθείτε για τα χρηματοδοτικά μας προϊόντα και τα εργαλεία που προσφέρουμε για την υλοποίηση των αναπτυξιακών σας σχεδίων, όπως τα παρακάτω. 

Έχετε απορίες;

 •  Χορήγηση επιστολής πρόθεσης / προέγκρισης δανείου για την κάλυψη τμήματος της ιδιωτικής συμμετοχής.
 • Το τμήμα της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια του πιστούχου είτε από τραπεζικό δανεισμό. Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων (ίδια συμμετοχή), είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης. Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται σε ξένο νόμισμα.
  Ο τραπεζικός δανεισμός θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού. Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται και μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασμό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, με σαφή αναφορά των όρων σύναψης του δανείου. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε δανεισμό για την κάλυψη του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης, είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει κατά την υλοποίηση του προγράμματος αντίγραφο της σχετικής σύμβασης με τις απαραίτητες πρόσθετες πράξεις εφόσον η κίνηση του δανείου λάβει χώρα μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού.
  Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου θεωρούνται λειτουργικά έξοδα και δεν είναι επιλέξιμα.
  Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στον Κανονισμό ΕΕ 651/2014, θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να αποδεικνύεται ότι η Ιδιωτική Συμμετοχή (ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση) στον προτεινόμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού και δεν πρέπει να περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης.
   
Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τράπεζα για χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου για κάλυψη τμήματος της ιδιωτικής συμμετοχής εφόσον προβλέπεται ή /και για χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανείου για χρηματοδότηση του συνόλου ή τμήματος της επιχορήγησης με εκχώρηση της τελευταίας στην τράπεζα. 

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top