Στο πλαίσιο του νέου «ΕΣΠΑ 2021-2027», η Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ έχει ως στόχο της να ενισχύσει τις Επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός -Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 150.000.000€, τα οποία κατανέμονται ανά Περιφέρεια ως εξής: 

 • Αττική & Νότιο Αιγαίο 33.000.000€
 • Λοιπές περιοχές 117.000.000€.

Η Δράση αναλυτικά

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ έως 650.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 650.000 € .

 

Δικαιούχοι σε ενίσχυση από τη Δράση είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που μεταξύ άλλων, θα πρέπει να: 

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση,
 • δραστηριοποιούνται σε έναν (1) τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (όπως αυτοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧΙ της προκήρυξης της Δράσης ) του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) έτος,
 • έχουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής αίτησης,
 • προσκομίζουν κατά την υποβολή της αίτησης υπεύθυνη δήλωση εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής κατά τουλάχιστον 25%
 • και συγκεντρώνουν ελάχιστο βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας
 • μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού ή/και του λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο μη διακριτό με άλλη επιχείρηση. Σε περίπτωση συστέγασης ανακαλείται η απόφαση Ένταξης.

Τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα ενισχυθούν σύμφωνα με τον Κανονισμό 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (EL L 187/26.6.2014), άρθρο 14 και άρθρο 17, θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης. Επιπλέον, πρέπει να πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης
2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

 

Ενδεικτικά, οι δαπάνες που καλύπτει η Δράση 2, είναι για την απόκτηση:

 • Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.λπ.
 • Δαπάνες Εξοπλισμού για παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και προηγμένων ψηφιακών συστημάτων με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες (ενδεικτικά): Προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνο-προστασία, κ.α.), συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων κ.λπ.
 • Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.
 
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (επιδότησης) ανέρχεται από 10% έως 50% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης ανάλογα με την Περιφέρεια, το μέγεθος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δαπάνη. 
ΓΑΚ. Η Δράση μπορεί να ενισχυθεί με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ).

Τι κάνουμε για εσάς

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM) και ενημερωθείτε για τα χρηματοδοτικά μας προϊόντα και τα εργαλεία που προσφέρουμε για την υλοποίηση των αναπτυξιακών σας σχεδίων.
 

Έχετε απορίες;

 • Χορήγηση επιστολής πρόθεσης / προέγκρισης δανείου για την κάλυψη τμήματος της ιδιωτικής συμμετοχής.
 • Το τμήμα της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια του πιστούχου είτε από τραπεζικό δανεισμό. Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων (ίδια συμμετοχή), είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης.Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται σε ξένο νόμισμα.Εάν χρησιμοποιηθεί τραπεζικός δανεισμός θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, αποκλειόμενης της μορφής αλληλόχρεου λογαριασμού. Επιτρέπεται η κίνηση του ανωτέρου δανείου να γίνεται και μέσω αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασμό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, με σαφή αναφορά των όρων σύναψης του δανείου. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η επιχείρηση προσφύγει σε δανεισμό για την κάλυψη του χρηματοδοτικού σχήματος της επένδυσης, είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει κατά την υλοποίηση του προγράμματος αντίγραφο της σχετικής σύμβασης με τις απαραίτητες πρόσθετες πράξεις εφόσον η κίνηση του δανείου λάβει χώρα μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού.Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου θεωρούνται λειτουργικά έξοδα και δεν είναι επιλέξιμα.
 • Καθώς το Πρόγραμμα εμπίπτει στον Κανονισμό ΕΕ 651/2014, θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να αποδεικνύεται ότι η Ιδιωτική Συμμετοχή (ίδια κεφάλαια ή/και εξωτερική χρηματοδότηση) στον προτεινόμενο προϋπολογισμό του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αυτού και δεν πρέπει να περιέχει στοιχεία κρατικής στήριξης.
Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τράπεζα για χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου για κάλυψη τμήματος της ιδιωτικής συμμετοχής εφόσον προβλέπεται ή /και για χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανείου για χρηματοδότηση του συνόλου ή τμήματος της επιχορήγησης με εκχώρηση της τελευταίας στην τράπεζα. 

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top