Οι συνεργασίες μας στην υπηρεσία της ελληνικής επιχείρησης

Στην προσπάθειά σας να αναπτύξετε την επιχείρησή σας, είμαστε δίπλα σας.

Ερευνητικά κέντρα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Η συνεργασία μας με το ΕΚΕΤΑ αφορά: στη διερεύνηση των εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών αναγκών του ΕΚΕΤΑ ιδιαίτερα σε τομείς, όπως η κίνηση κεφαλαίου και η ανανέωση ερευνητικού εξοπλισμού στη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής υφιστάμενων εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και τη δημιουργία νέων στοχευμένων στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΕΚΕΤΑ με σκοπό τη μεταφορά τους στην παραγωγή και τη δυνατότητα δημιουργίας και οικονομικής υποστήριξης ενός ευρύτερου θεσμού που να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιδόσεις αριστείας και σύνδεσης του ερευνητικού αποτελέσματος με την  παραγωγή στον εντοπισμό και την περαιτέρω προώθηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την συνεργασία, επικοινωνώντας τις δυνατότητες που παρέχονται για την καλύτερη σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας του, αλλά και άλλων ομοειδών ερευνητικών ιδρυμάτων,  με την ελληνική οικονομία στην έμφαση των μηχανισμών μεταφοράς της έρευνας (technology transfer) του ΕΚΕΤΑ στην παραγωγή στη διευκόλυνση της δυνατότητας σύστασης εταιρειών για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη συμβολή για τον εντοπισμό φορολογικών και άλλων κινήτρων με σκοπό τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συνεργασίες μεταξύ ιδιωτών και ερευνητικών κέντρων

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Η συνεργασία μας με το ΙΤΕ αφορά: στη διερεύνηση των εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών αναγκών του ΙΤΕ ιδιαίτερα σε τομείς, όπως η κίνηση κεφαλαίου και η ανανέωση ερευνητικού εξοπλισμού στη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής υφιστάμενων εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και τη δημιουργία νέων στοχευμένων στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΙΤΕ με σκοπό τη μεταφορά τους στην παραγωγή και τη δυνατότητα δημιουργίας και οικονομικής υποστήριξης ενός ευρύτερου θεσμού που να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιδόσεις αριστείας και σύνδεσης του ερευνητικού αποτελέσματος με την  παραγωγή στον εντοπισμό και την περαιτέρω προώθηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την συνεργασία, επικοινωνώντας τις δυνατότητες που παρέχονται για την καλύτερη σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας του, αλλά και άλλων ομοειδών ερευνητικών ιδρυμάτων,  με την ελληνική οικονομία στην έμφαση των μηχανισμών μεταφοράς μεταφοράς της έρευνας (technology transfer) του ΙΤΕ στην παραγωγή στη διευκόλυνση της δυνατότητας σύστασης εταιρειών για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη συμβολή για τον εντοπισμό  φορολογικών και άλλων κινήτρων με σκοπό τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συνεργασίες μεταξύ ιδιωτών και ερευνητικών κέντρων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Η συνεργασία μας με το ΕΚΕΦΕ «Δ» αφορά σε: διερεύνηση δημιουργίας ενός ευρύτερου θεσμού που θα βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιδόσεις αριστείας και σύνδεσης του ερευνητικού αποτελέσματος με την παραγωγή διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής υφιστάμενων εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και τη δημιουργία νέων στοχευμένων στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΕΚΕΦΕ «Δ» με σκοπό τη μεταφορά τους στην παραγωγή επιδίωξη συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια για την οικονομική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και τεχνολογικών επιτευγμάτων που παράγονται από τις δραστηριότητες του ΕΚΕΦΕ «Δ» εξέταση από κοινού πρωτοβουλιών με φορείς της πολιτείας και φιλανθρωπικά ιδρύματα για την υποστήριξη συγκεκριμένων δράσεων ερευνητικών ομάδων του ΕΚΕΦΕ «Δ» αποσκοπώντας στην αντιμετώπιση του φαινομένου brain-drain και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας του ερευνητικού προσωπικού εξέταση συνεργειών με το ΕΚΕΦΕ «Δ» ούτως ώστε οι λειτουργίες της να επωφεληθούν από την ερευνητική δραστηριότητά του, λαμβάνοντας υπόψη και τις εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες παρουσίαση της τεχνογνωσίας καθώς και των ιδεών του ΕΚΕΦΕ «Δ», προκειμένου να συνδράμει τις λειτουργίες μας, ιδιαίτερα σε τομείς που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, την καινοτομία, την ανάπτυξη κλπ. Λίγα λόγια για το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» το οποίο: είναι το μεγαλύτερο πολύ-θεματικό Ερευνητικό Κέντρο στην Ελλάδα με σημαντικές καινοτόμες ερευνητικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλο το φάσμα των φυσικών επιστημών υποστηρίζοντας την καινοτομία διατηρεί ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο εθνικών και διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας συνάπτει συμβάσεις αξιοποίησης της τεχνογνωσίας του με διεθνείς επιχειρήσεις και προωθεί την τεχνολογική επιχειρηματικότητα με νέες spin off και spin-out εταιρείες πολλές από τις οποίες φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού του Πάρκου «Λεύκιππος» ευνοεί στενές και μακροχρόνιες συνεργασίες με τη Βιομηχανία στην Ελλάδα και παγκοσμίως μέσω κοινών ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικών υπηρεσιών και προγραμμάτων Υποτροφιών επικοινωνεί την επιστήμη και τη τεχνολογία στην κοινωνία και παρέχει ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην πολιτεία σε ζητήματα τεχνολογικής κρισιμότητας

Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»

Η συνεργασία μας με το «Αλέξανδρος Φλέμινγκ» αφορά: στη διερεύνηση των εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών αναγκών του Φλέμινγκ ιδιαίτερα σε τομείς, όπως η κίνηση κεφαλαίου και η ανανέωση ερευνητικού εξοπλισμού στη διερεύνηση της δυνατότητας  εφαρμογής υφιστάμενων εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων ή/και τη δημιουργία νέων στοχευμένων στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Φλέμινγκ με σκοπό τη μεταφορά τους στην παραγωγή και τη δυνατότητα δημιουργίας και οικονομικής υποστήριξης ενός ευρύτερου θεσμού που να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες επιδόσεις αριστείας και σύνδεσης του ερευνητικού αποτελέσματος με την  παραγωγή. στον εντοπισμό και την περαιτέρω προώθηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την συνεργασία, επικοινωνώντας τις δυνατότητες που παρέχονται για την καλύτερη σύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας του, αλλά και άλλων ομοειδών ερευνητικών ιδρυμάτων,  με την ελληνική οικονομία στην έμφαση των μηχανισμών μεταφοράς της έρευνας (technology transfer) του Φλέμινγκ στην παραγωγή στη διευκόλυνση της δυνατότητας σύστασης εταιρειών για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη συμβολή για τον εντοπισμό  φορολογικών και άλλων κινήτρων με σκοπό τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις συνεργασίες μεταξύ ιδιωτών και ερευνητικών κέντρων

Οργανισμοί

THE PEOPLE’S TRUST

Η συνεργασία μας με τον ιδιωτικά χρηματοδοτούμενο μη κερδοσκοπικό οργανισμό The People’s Trust, ο οποίος παρέχει μικροχρηματοδότηση και υπηρεσίες επιχειρηματικής ανάπτυξης σε μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων, στοχεύει: στην οικονομική αρωγή σε ομάδες του προγράμματος Business Seeds για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους σχεδίων στην δυνατότητα της ΜΚΟ να προτείνει την ένταξη δύο ώριμων επιχειρηματικών ομάδων/ προτάσεων που έχουν διακριθεί στις δράσεις της, απευθείας στη Β’ Φάση του διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας, καθώς και την ένταξη στο πρόγραμμα Business Seeds δύο ώριμων νεοφυών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στα προγράμματά του

KiΝΝΟ

Η KINNO Consultants ltd που αποτελεί το HUB της InnoEnergy στην Ελλάδα και  Κύπρο.

Enterpreneurs’ Organisation

Αντικείμενο της συνεργασίας μας είναι: οι συνέργειες ανάμεσα στις δράσεις που διοργανώνει ο Οργανισμός όπως ο διαγωνισμός φοιτητών-επιχειρηματιών GSEA) με τις αντίστοιχες δικές μας δράσεις όπως είναι ο διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων δράσεων και εργαστηρίων και αμοιβαία συμμετοχή σε δράσεις mentoring με στόχο την προώθηση της καινοτομίας η συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Business Seeds στις δράσεις του Οργανισμού η στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε επιχειρηματικά θέματα ομάδων που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό η δυνατότητα του Οργανισμού να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες για ένταξη στο πρόγραμμα Business Seeds και για διερεύνηση χρηματοδότησης.

ENDEAVOR GREECE

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την Endeavor Greece συνίσταται: η καθοδήγηση των επιχειρηματιών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και λειτουργίας η παροχή χρηματοδότησης  σε υγιείς επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας, που είναι σε φάση ανάπτυξης και αναζητούν τα εφόδια για να μεγαλώσουν, να δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις  εργασίας και να επεκταθούν στην Ελλάδα και τις ξένες αγορές Η καινοτομία που υποστηρίζεται αφορά σε όλους τους τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, όπως τουρισμός, τεχνολογία, αγροτική παραγωγή και τρόφιμα/ποτά. Κριτήρια επιλογής για τις εταιρείες που εντάσσονται στο δίκτυο της Endeavor και κατά συνέπεια στο πρόγραμμά μας είναι: ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης η εξωστρέφεια η δημιουργία θέσεων εργασίας​ Η συνεργασία της Τράπεζας με την Endeavor πραγματοποιείται μέσω:   της συμμετοχής του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας στο ΔΣ της Endeavor Greece της συμμετοχής στελεχών της Εθνικής στο δίκτυο μεντόρων της Endeavor Greece της χορήγησης δανείων βάσει της υφιστάμενης πολιτικής δανεισμού για επιλεγμένες επιχειρήσεις του δικτύου της Endeavor Greece

Innoenergy

H συνεργασία του προγράμματος NBG Business Seeds με την InnoEnergy, διεθνή φορέα στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας αφορά σε: •Διερεύνηση συνεργειών μεταξύ δράσεων που οργανώνει η InnoEnergy στην Ελλάδα αλλά και στο Εξωτερικό και παρόμοιες δράσεις που πραγματοποιεί η Τράπεζα (π.χ. Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το πρόγραμμα NBG Business Seeds κ.λπ.) Συγκεκριμένα σχετικά με τις δράσεις που πραγματοποιούνται από την InnoEnergy στη Ελλάδα, συνέργειες μπορούν να επιτευχθούν και μέσω της KINNO, εφόσον η KINNO είναι ο εκπρόσωπος της InnoEnergy στην Ελλάδα. •Σχετικά με το διαγωνισμό InnoEnergy Powerup! Country Final Greece, συμφωνείται πως η Τράπεζα είναι εξουσιοδοτημένη να προτείνει τη συμμέτοχή ομάδων που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds, δεδομένου ότι τα θέματα των διαγωνισμών είναι σχετικά. Υπάλληλοι της τράπεζας θα συμμετάσχουν στις επιτροπές αξιολόγησης καθώς και σε δράσεις καθοδήγησης των ομάδων για θέματα οικονομικού χαρακτήρα. •Η InnoEnergy μπορεί να προτείνει την ένταξη εταιριών, που συμμετείχαν στον διαγωνισμό InnoEnergy Powerup! Country Final Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδότησης και καθοδήγησης NBG Business Seeds της Τράπεζας. Η Τράπεζα θα εξετάσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει με βάση τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την συμμετοχή εταιριών στο πρόγραμμα NBG Business Seeds, ανάλογα τις ανάγκες και προοπτικές της επιχείρησης. •Η Τράπεζα μπορεί να προτείνει στην InnoEnergy ομάδες από το πρόγραμμα NBG Business Seeds για δικτύωση, ενημέρωση, επένδυση ή συν επένδυση καθώς και για τη συμμετοχή τους σε θερμοκοιτίδες ή άλλα προγράμματα της InnoEnergy. •Επικοινωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με δράσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης της νεανικής επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας στον ενεργειακό τομέα.

Πανεπιστήμια

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πάντειον Πανεπιστήμιο

Η συνεργασία μας με το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει ως αποτέλεσμα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, με απόφαση της πρυτανείας, να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος Business Seeds.

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Πειραιά έχει ως αποτέλεσμα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, με απόφαση της πρυτανείας, να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος Business Seeds.

Πολυτεχνείο Κρήτης

Η συνεργασία μας με το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ως αποτέλεσμα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, με απόφαση της πρυτανείας, να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας του προγράμματος Business Seeds.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει ως αποτέλεσμα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου, με απόφαση της Πρυτανείας, να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των προτάσεων του διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος Business Seeds.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για ενθάρρυνση και ανάδειξη της νεανικής επιχειρηματικότητας, έχουμε προχωρήσει σε συμφωνία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών​ για την περαιτέρω υποστήριξη των προτάσεων που ξεχωρίζουν στον Διαγωνισμό i-bank Καινοτομία και Τεχνολογία, με εκπαίδευση σε θέματα λογιστικής, μάρκετινγκ και πωλήσεων. Ειδικότερα, οι δράσεις συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  περιλαμβάνουν: χορηγία των βραβείων του φοιτητικού διαγωνισμού Εnnovation και συμμετοχή των νικητών στη Β' Φάση του Διαγωνισμού  Καινοτομίας & Τεχνολογίας υποστήριξη των προτάσεων που ξεχωρίζουν στον Διαγωνισμό, μέσα από την ένταξή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα "Διοίκηση και ανάπτυξη βιώσιμων καινοτόμων start-ups" και "Entrepreneurship boot camp" του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φορείς

AmCham GR Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Με τη συνεργασία μας με το Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο επιδιώκουμε: να δώσουμε πρόσβαση σε επιλεγμένες ελληνικές startups που συμμετέχουν στο Business Seeds -εκτός της συνήθους διαδικασίας επιλογής και συμμετοχής- στη δημιουργία συνεργασίας με αμερικανικούς incubators και accelerators. να εξετάζεται η ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και mentoring του Business Seeds σε επιλεγμένες εταιρείες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό. να επιτρέπεται η συμμετοχή εταιρειών που συμμετέχουν στο Busines Seeds στα προγράμματα, τις εκδηλώσεις και τα roadshows του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Σχετικά με τον διαγωνισμό MIW, στελέχη μας συμμετέχουν στις επιτροπές αξιολόγησης καθώς επίσης και σε δράσεις mentoring ομάδων σε χρηματοοικονομικά θέματα. 

ΣΕΝ: Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το ΣΕΝ, το Σωματείο θα έχει τη δυνατότητα να εισηγείται την απευθείας ένταξη -μετά από σχετική δική μας έγκριση- των δύο ομάδων που προκρίνονται στον φοιτητικό διαγωνισμό «Ψηφιακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας/ JA Start Up» του ΣΕΝ/JA Greece στη Β’ Φάση του διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι η θεματική των προτάσεων να εμπίπτει στο αντικείμενο των Θεματικών Ενοτήτων του Business Seeds.

Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ)

Η συνεργασία μας με το ΚΕΜΕΛ κινείται σε τρεις βασικούς άξονες έτσι ώστε: τα στελέχη του ΚΕΜΕΛ να συμμετέχουν σε workshops του Business Seeds με νεοφυείς επιχειρήσεις για καθοδήγηση ομάδων να γίνεται διοργάνωση κλειστών συναντήσεων με ομάδες του Business Seeds για καθοδήγηση σε θέματα οργάνωσης και χρηματοοικονομικής διαχείρισης να έχει το ΚΕΜΕΛ τη δυνατότητα να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες στο πρόγραμμα Business Seeds για διερεύνηση χρηματοδότησης

HIGGS (Higher Incubator Giving Growth and Sustainability)

Οι πέντε βασικοί άξονες της συνεργασίας μας με το HIGGS στηρίζουν: τη συμμετοχή ομάδων που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό στο Business Seeds τη συμμετοχή ομάδων στις δράσεις του Οργανισμού που υποστηρίζονται από το Business Seeds τη συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων με στόχο την προώθηση της καινοτομίας με βασικό αλλά όχι αποκλειστικό άξονα την κοινωνική επιχειρηματικότητα τη στοχευμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε επιχειρηματικά θέματα ομάδων που υποστηρίζονται από τον Οργανισμό τη δυνατότητα του HIGGS να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες για ένταξη στο πρόγραμμα Business Seeds και για διερεύνηση χρηματοδότησης

PATRASIQ

Η συνεργασία μας με το PATRASIQ προβλέπει: τη συνδιοργάνωση του «Match and Develop a startup Patras» τη συμμετοχή ομάδων των φορέων της συντονιστικής επιτροπής του PATRASIQ στο Business Seeds τη συνδιοργάνωση ημερίδας για όλους τους συμμετέχοντες του διαγωνισμού που προέρχονται από την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και γενικότερα τη Δυτική Ελλάδα τη στήριξη πρωτοβουλιών του PATRASIQ με mentoring, συνδιοργάνωση ημερίδων και γενικά βοήθεια στη λειτουργία των τοπικών προγραμμάτων στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας τη δυνατότητα του PATRASIQ να προτείνει ώριμες νεοφυείς εταιρείες για ένταξη στο πρόγραμμα Business Seeds και για διερεύνηση χρηματοδότησης

Εταιρείες

Grant Thornton

Η συνεργασία μας μ την Grant Thornton έχει ως αποτέλεσμα: στα πλαίσια των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, η εταιρεία προσφέρει για ένα έτος δωρεάν τις φορολογικές, λογιστικές και συμβουλευτικές της υπηρεσίες  σε επιλεχθείσες εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Business Seeds η εταιρεία να συμμετέχει στα workshops που διοργανώνονται δύο (2) φορές τον χρόνο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας προκειμένου να παράσχει ενημέρωση και συμβουλές σε επίκαιρα θέματα που θα απασχολούν τις συμμετέχουσες εταιρείες.

Watson Farley & Williams

Η συνεργασία μας με τη δικηγορική εταιρία Watson Farley & Williams έχει ως αποτέλεσμα: στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της, η εταιρεία να συνδράμει την προσπάθειά μας για την ενημέρωση, ανάδειξη και ανάλυση νομικών ζητημάτων που δύναται να απασχολούν τις εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Business Seeds. να συμμετέχει στα workshops που διοργανώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας προκειμένου να παράσχει ενημέρωση σε επίκαιρα νομικά θέματα που θα απασχολούν τις συμμετέχουσες εταιρείες να συμμετέχει πιλοτικά σε συνεργασία με το πρόγραμμα Business Seeds και πανεπιστημιακά ιδρύματα με στόχο την ενημέρωση επί νομικών ζητημάτων  που σχετίζονται με τη δημιουργία πλαισίου εμπορικής εκμετάλλευσης και υλοποίησης του ερευνητικού έργου των πανεπιστημίων

McKinsey & Company

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας η McKinsey & Company: θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιλεγμένες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Business Seeds, μέσω συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν ξεχωριστά με κάθε επιχείρηση θα συμμετέχει στα workshops που διοργανώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας, με σκοπό την παροχή ενημέρωσης καθώς και συμβουλών επί επίκαιρων ζητημάτων που απασχολούν τους συμμετέχοντες θα συμμετέχει σε πρωτοβουλίες μας για την ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικής αξιοποίησης ερευνητικών έργων ελληνικών πανεπιστημίων

Accenture

Η συνεργασία μας με την Accenture γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναπτύσσει στην Ελλάδα και στηρίζει ενεργά το πρόγραμμα NBG Business Seeds με: παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις ομάδες/εταιρείες του προγράμματος με έμφαση σε θέματα οργάνωσης, τεχνολογίας, καινοτομίας και ενίσχυσης των επιχειρηματικών τους πλάνων συμμετοχή στα workshops που διοργανώνονται δύο φορές το χρόνο στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση στις ομάδες/εταιρείες του προγράμματος συμμετοχή στις πρωτοβουλίες μας για την ανάδειξη και προώθηση της επιχειρηματικής αξιοποίησης ερευνητικών έργων ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Business Seeds. Πρόσθετα, διερευνούμε τις δυνατότητες σύμπραξής μας με στόχο τη στήριξη της καινοτόμου και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όπως συν-διοργάνωση εκδηλώσεων και αμοιβαία συμμετοχή σε δράσεις mentoring.

CENSUS

Η συνεργασία μας αφορά στην παροχή προηγμένων υπηρεσιών ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων από την εταιρεία Census σε συγκεκριμένες νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί από εμάς και συμμετέχουν στο πρόγραμμα Business Seeds, όπως: υπηρεσίες δοκιμών παρείσδυσης / Penetration Test στο περιβάλλον των νεοφυών εταιρειών υπηρεσίες ελέγχου εφαρμογών / Application Security Testing που υποστηρίζουν και φιλοξενούν οι εταιρείες συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων συμμετοχή στα workshops που διοργανώνονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας, προκειμένου να παράσχει ενημέρωση και συμβουλές σε επίκαιρα θέματα που θα απασχολούν τις συμμετέχουσες εταιρείες​​​

Η ομάδα Business Seeds είναι δίπλα σας!

Συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας ή να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα NBG Business Seeds και τις δράσεις του.