Το προϊόν με μια ματιά

Σκοπός χρηματοδότησης

Μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση, προσκομίζοντας υποχρεωτικά επιχειρηματικό σχέδιο (business plan), για να καλύψετε τις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησής σας και να υλοποιήσετε τα επενδυτικά σας σχέδια.

Το Ταμείο περιλαμβάνει δύο (2) Υποταμεία. Ειδικότερα:

 • «Γενική Επιχειρηματικότητα»: Στο οποίο περιλαμβάνονται οι ΜμΕ.
 • «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»: Στο οποίο περιλαμβάνονται οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, έως 5 έτη λειτουργίας.
 

 

 

Ποσό Δανείου

Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»:

 • Κεφάλαιο Κίνησης Ειδικού Σκοπού/Ανακυκλούμενη Πίστωση: Από €10.000 έως και € 500.000, μέσω De Minimis 
 • Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού: 
  Από €10.000 έως και € 1.600.000, μέσω De Minimis 
  Από €10.000 έως και € 10.000.000, μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ)

Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»:

 • Κεφάλαιο Κίνησης Ειδικού Σκοπού /Ανακυκλούμενη Πίστωση: Από €10.000 έως και € 200.000, μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ)
 • Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού: Από €10.000 έως και € 1.500.0000, μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ).
 

Μειωμένο επιτόκιο

Προσφέρεται με μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με τα αντίστοιχα δάνεια, λόγω της παροχής της εγγύησης της Ε.Α.Τ. 

Επιπλέον παρέχεται επιδότηση επιτοκίου για τα 2 πρώτα έτη του δανείου ως κάτωθι:

Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»:
Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού: 
α) 2% για τις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και 
β) 3% στις λοιπές Περιφέρειες της χώρας.

Κεφάλαιο Κίνησης Ειδικού Σκοπού: 
Η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται ως κάτωθι αποκλειστικά και μόνο σε επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει  κατά το παρελθόν επιχειρηματικό δάνειο από έτερο πρόγραμμα της ΕΑΤ (ΕΤΕΑΝ/ΤΕΜΠΜΕ)
α) 2% για τις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και 
β) 3% στις λοιπές Περιφέρειες της χώρας.

Υποταμείο  «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»  
Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού & Κεφάλαιο Κίνησης Ειδικού Σκοπού:
α) 2% για τις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και 
β) 3% στις λοιπές Περιφέρειες της χώρας.

Σημειώνεται ότι για τις χρηματοδοτήσεις Ανακυκλούμενης Πίστωσης Δεν παρέχεται επιδότηση επιτοκίου.

 

Διάρκεια χρηματοδοτήσεων

Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»
Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού:
Από 5 έως 12 έτη, μέσω Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
Από 5 έως 10 έτη, μέσω De Minimis
Κεφάλαιο Κίνησης Ειδικού Σκοπού:
Από 2 έως και 5 έτη
Υποταμείο  «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»
Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού:
Από 5 έως 10 έτη
Κεφάλαιο Κίνησης Ειδικού Σκοπού:
Από 2 έως 5 έτη

Χρηματοδοτήσεις Ανακυκλούμενης Πίστωσης (και για τα 2 Υποταμεία):
Η μέγιστη διάρκεια ανέρχεται έως τα 3 έτη με ετήσια ανανέωση. 
Μετά το πέρας των 3 ετών, θα πραγματοποιείται μετατροπή του πιστωτικού ορίου σε χρεολυτικό Δάνειο διάρκειας έως 2 έτη.

Προθεσμίες υλοποίησης

Η υπογραφή των συμβάσεων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της Ε.Α.Τ. 

Η 1η εκταμίευση (ολική ή μερική) πραγματοποιείται εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ενώ οι υπόλοιπες εκταμιεύσεις, σε περίπτωση τμηματικών εκταμιεύσεων, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών από την πρώτη εκταμίευση και όχι πέραν της 31/12/2029. 

 

Τρόπος αποπληρωμής

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω μηνιαίων, τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων χρεολυτικών δόσεων. Ο εκτοκισμός πραγματοποιείται την 30/06 και 31/12 κάθε έτους.

Για τις Χρηματοδοτήσεις Ανακυκλούμενης Πίστωσης  μπορείτε να εξοφλείτε το κεφάλαιο σε τακτά διαστήματα ή σε περιόδους που προσαρμόζονται στο συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησής σας.

 

Αναλυτικές πληροφορίες

Το όφελος προκύπτει από την:

 • Ευνοϊκή τιμολόγηση λόγω της παροχής της εγγύησης του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, διαχειριστής του οποίου είναι η Ελληνική Αναπτυξιακής Τράπεζα – HDB.
 • Επιδότηση Επιτοκίου* ύψους έως 3% για τα 2 πρώτα έτη του δανείου
 • Μηδενική προμήθεια εγγύησης, καθώς αυτή επιχορηγείται από το Ταμείο
 • Λήψη αποκλειστικά και μόνο ενοχικών εξασφαλίσεων

* Η επιδότηση Επιτοκίου για τα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού του Υποταμείου «Γενική Επιχειρηματικότητά» παρέχεται αποκλειστικά και μόνο σε επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει  κατά το παρελθόν επιχειρηματικό δάνειο από έτερο πρόγραμμα της ΕΑΤ.

 
 

Με βάση το Σταθερό επιτόκιο 3, 5, 7, 10 ετών ή Euribor  1Μ/3M/6Μ, πλέον περιθωρίου.

Εφόσον επιλεχθεί σταθερό επιτόκιο, η διάρκεια ισχύος του επιτοκίου θα  είναι ίση με τη διάρκεια του δανείου. 

 

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ) (Ε.Ε.) 651/2014, Άρθρο 21 παρ. 3 ή Άρθρο 21 παρ. 18 (κατά παραπομπή εφαρμογή προϋποθέσεων του Κανονισμού De Minimis) ή Άρθρο 22.

 
Λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις ανεξαρτήτως ύψους χρηματοδότησης.
Τα έξοδα που θα πρέπει να καταβάλετε περιγράφονται αναλυτικά  στο Τιμολόγιο εργασιών της τράπεζας . Για να ενημερωθείτε πατήστε εδώ.

Δάνειο σε 5 βήματα

Βήμα 1ο

Υποβάλετε την αίτησή σας στην πλατφόρμα KYC της Ε.Α.Τ. επιλέγοντας ως Τράπεζα Συνεργασίας την Εθνική Τράπεζα.

Δείτε τον οδηγό υποβολής αίτησης στην KYC

 
Βήμα 2ο

Υποβάλετε την αυτοαξιολόγηση σας στο ESG Tracker της Ε.Α.Τ.

Δείτε τον οδηγό υποβολής της αίτησης. 

 
Βήμα 4ο

Με την εκτυπωμένη αίτησή σας από την πλατφόρμα του ΟΠΣΚΕ, το αποδεικτικό υποβολής της αυτοαξιολόγησης στο ESG Tracker, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση του αιτήματος χρηματοδότησής σας, επισκέπτεστε το Κατάστημα συνεργασίας σας ή τον Υπεύθυνο Πελατείας σας. 

Το αίτημά σας θα αξιολογηθεί από την Τράπεζα και στη συνέχεια θα αποσταλεί στην Ε.Α.Τ. για τη σύμφωνη γνώμη της. 

 
Βήμα 5ο
Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί,  θα ενημερωθείτε καταλλήλως ούτως ώστε  να επισκεφτείτε το κατάστημα συνεργασίας σας και να υπογράψετε τη δανειακή σας σύμβαση. Κατόπιν το ποσό που έχει εγκριθεί μπορεί να εκταμιευτεί βάσει των παραστατικών που θα προσκομίσετε.

ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ logo

 

logo

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Διαχειριστείτε με ασφάλεια τους λογαριασμούς και τις κάρτες σας, μέσα από μία εφαρμογή. Αποκτήστε καλύτερο έλεγχο των οικονομικών σας, ενημέρωση μέσω έξυπνων ειδοποιήσεων και πολλές online δυνατότητες, όπως απόκτηση λογαριασμών, καρτών, ασφαλιστικών προϊόντων ή δανείου Εξπρές.
Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top