Στο πλαίσιο του νέου «ΕΣΠΑ 2021-2027», η Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ έχει ως στόχο της να ενισχύσει τις Επιχειρήσεις, οι οποίες θέλουν να αξιοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας, καθώς και να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους.

Σημειώνουμε ότι επιτρέπεται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο για μία από τις δύο Δράσεις.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός -Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 400.000.000€, τα οποία κατανέμονται ανά Περιφέρεια ως εξής: 

 • Αττική & Νότιο Αιγαίο: 88.000.000€
 • Λοιπές περιοχές: 312.000.000€.
 

Η Δράση αναλυτικά

Ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός των επιχειρηματικών σχεδίων που θα υποβληθούν μπορεί να κυμαίνεται από 30.000€ έως 200.000€.

Δικαιούχοι σε ενίσχυση από τη Δράση 2 είναι οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να:

 • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
 • δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) και να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Παραρτήματος III της προκήρυξης– EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)
  και
 • απασχολούν τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής αίτησης.
 

Δαπάνες επιλέξιμες για τη δράση, αποτελούν, ενδεικτικά, δαπάνες για:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
 • Εξοπλισμός (GREEN)
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
 • Έμμεσες δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€.
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (επιδότησης) ανέρχεται έως 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσοστό αυτό δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατάτην Ένταξη .
Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης συνιστούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (De Minimis), που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).

Τι κάνουμε για εσάς

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM) και ενημερωθείτε για τα χρηματοδοτικά μας προϊόντα και τα εργαλεία που προσφέρουμε για την υλοποίηση των αναπτυξιακών σας σχεδίων.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής :

 • Το τμήμα της ιδιωτικής συμμετοχής μπορεί να καλυφθεί είτε από δικά σας κεφάλαια είτε από τραπεζικό δανεισμό.
 

Έχετε απορίες;

Μετά την απόφαση υπαγωγής σας :

 • Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Τράπεζα για χορήγηση μακροπρόθεσμου δανείου για κάλυψη τμήματος της ιδιωτικής συμμετοχής ή /και 
 • Για χορήγηση βραχυπρόθεσμου δανείου για χρηματοδότηση του συνόλου ή τμήματος της επιχορήγησης με εκχώρηση της τελευταίας στην τράπεζα. 
 • Χορήγηση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής μέχρι το 40% της επιχορήγησης 

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα. Η Εγγυητική Επιστολή προκαταβολής εκδίδεται υπέρ του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΕΦΕΠΑΕ) με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου. Αποτελεί ευθύνη του Ενδιάμεσου Φορέα  να εξασφαλίζει ότι η κατά τα ανωτέρω προσκομισθείσα από δικαιούχο εγγυητική επιστολή είναι έγκυρη και παραμένει σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσής του. 

Παρέχεται η δυνατότητα/επιλογή σε δικαιούχο που έλαβε προκαταβολή έναντι Εγγυητικής Επιστολής, όταν ελεγχθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες του έργου του, να ζητήσει εκ νέου προκαταβολή πρόσθετης δημόσιας επιχορήγησης. Εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει αυτό να γίνει με διατήρηση της υπάρχουσας Εγγυητικής Επιστολής, απαιτείται η επιστολή να έχει κατάλληλα διατυπωμένο περιεχόμενο και να επαρκεί ως προς το ποσό/ύψος της.

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική προκαταβολικά ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% της εγκεκριμένης.

 

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top