Το προϊόν με μια ματιά

Σκοπός χρηματοδότησης

Μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων της επιχείρησής σας σε μέγιστο ποσοστό 75% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Μπορείτε ακόμη να λάβετε συνοδευτικό κεφάλαιο κίνησης για δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Μειωμένο επιτόκιο

Μπορείτε να έχετε μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με τα αντίστοιχα δάνεια της Εθνικής Τράπεζας, λόγω της εγγύησης του ΕΤαΕ σε ποσοστό 80%. 

Δυνατότητα συνδυασμού με επιχορήγηση

Η εγγύηση του ΕΤαΕ αποτελεί είδος στήριξης και το δάνειο ESIF EAFRD θα παράγει Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ). Σε περίπτωση επενδυτικού σχεδίου ενταγμένου σε πρόγραμμα επιχορήγησης το δάνειο παγίων αφορά στη χρηματοδότηση μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής που προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης.

Διάρκεια των χρηματοδοτήσεων

Μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειο με διάρκεια έως 15 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες και έως 18 μήνες σε περίπτωση ανέγερσης επαγγελματικής στέγης ή υλοποίησης επένδυσης ενταγμένης σε πρόγραμμα με επιχορήγηση.

Μέγιστο ποσό δανείου

Μπορείτε να λάβετε από €10.000 έως €5.000.000 σε δάνειο παγίων και από €10.000 έως €200.000 ή το 30% του συνολικού κόστους επένδυσης, όποιο από τα 2 μεγέθη είναι μεγαλύτερο, σε συνοδευτικό κεφάλαιο κίνησης.

Προθεσμίες υλοποίησης

Οι εκταμιεύσεις διενεργούνται εφάπαξ ή τμηματικά, έναντι προσκόμισης παραστατικών επιλέξιμων προς χρηματοδότηση, και το αργότερο έως και την 31 Δεκεμβρίου 2023.
Testimonial Card 1

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εθνικής γίνεται πάντα με ώριμα και σταθερά βήματα, αποτελώντας καταλύτη και αρωγό των δραστηριοτήτων μας.
Γιάννα Ιωαννίδου
Managing Director της All Web Solution SA

Ανακαλύψτε και άλλες επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις

Αποκτήστε πρόσβαση και σε άλλες χρηματοδοτήσεις για την επιχείρησή σας, όπως το Leasing.

Αναλυτικές Πληροφορίες

Μπορείτε να αναπτύξετε την επιχείρησή σας αιτούμενοι:

  • Δάνεια παγίων ύψους από €10.000 έως €5.000.000
  • Δάνεια συνοδευτικού κεφαλαίου κίνησης: από €10.000 ποσό που δύναται να ανέρχεται έως €200.000 ή το 30% του συνολικού κόστους επένδυσης, όποιο από τα 2 μεγέθη είναι μεγαλύτερο
 
Δύναται να λαμβάνονται οι συνήθεις ενοχικές/εμπράγματες εξασφαλίσεις.
  • για δάνεια παγίων €350 άπαξ
  • σε περίπτωση που χρηματοδοτηθείτε μέσω του προγράμματος και με δάνειο συνοδευτικού κεφαλαίου κίνησης, έχετε έκπτωση 50%.

Συγκεκριμένα, για δάνεια συνοδευτικού κεφαλαίου κίνησης : €175 άπαξ

 

 

 Εντάσσεται στον Κανονισμό (Ε.Ε.) 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis).

Ως δικαιούχοι του προγράμματος έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να ενταχθείτε:

1. Στη δράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης», που περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια αγροτών που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 (π.χ. Σχέδια Βελτίωσης) ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις. 

2. Στη δράση 4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (γεωργικό προϊόν)», που περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 (π.χ. Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων) ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις.

Οι δύο παραπάνω δράσεις εντάσσονται αντίστοιχα στα υπομέτρα 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση / εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού του ΠΑΑ 2014-2020» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

 

.

Δάνειο σε 4 βήματα

Βήμα 1: Υποβάλλετε την αίτησή σας
Πληκτρολογήστε www.ependyseis.gr για να υποβάλετε την αίτησή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.
Βήμα 2: Επισκέπτεστε το κατάστημα
Μετά την οριστική υποβολή του αιτήματός σας στο ΠΣΚΕ, θα χρειαστεί να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας για να ενημερωθείτε, να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλετε την αίτησή σας στην τράπεζα.
Βήμα 3: Αξιολογούμε την αίτησή σας
Αφού μελετήσουμε τα δικαιολογητικά σας θα πραγματοποιήσουμε έλεγχο για το εύλογο του κόστους της επένδυσης και την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησής σας. 
Βήμα 4: Εκταμιεύουμε το δάνειό σας

Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί, θα πρέπει να επισκεφθείτε το κατάστημα συνεργασίας σας για να υπογράψετε τη σχετική δανειακή σύμβαση. Αφού υπογράψετε τη σύμβαση, θα πραγματοποιήσουμε την εκταμίευση με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών δαπανών.

 

 

Η εγγύηση του ΕΤαΕ αποτελεί είδος στήριξης και το δάνειο θα παράγει Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ). Η σύμβαση χρηματοδότησης επωφελείται από την εγγύηση που χορηγείται από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο χρηματοδοτείται από παρεχόμενα κεφάλαια του Ελληνικού κράτους, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Στόχος του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να διευκολύνει την πρόσβαση γεωργών, κτηνοτρόφων και μεταποιητικών επιχειρήσεων, σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους ώστε να αναπτύξουν τις εκμεταλλεύσεις ή τις επιχειρήσεις τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top