Στο πλαίσιο της Δράσης «Εξοικονομώ - Επιχειρώ» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το νέο πρόγραμμα έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων χαμηλής ενεργειακής απόδοσης και τις μη κτιριακές παρεμβάσεις, οι οποίες θα συνεισφέρουν σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας βάσει των ενεργειακών στόχων της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός - δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα €176.750.000. 

Το Εξοικονομώ – Επιχειρώ αναλυτικά

Ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (δημόσια και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης: 

  • Δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000€) για τον κλάδο του τουρισμού
  • Δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000€) για τον κλάδο του Εμπορίου και των υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ενισχύσεων για την παροχή συμβουλευτικών/υποστηρικτικών εργασιών στο σύνολό τους δεν δύναται να υπερβαίνουν το επτά τοις εκατό (7%) του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, με ανώτατο σύνολο υποστηρικτικών δαπανών τις 30.000€

Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή άνευ Φ.Π.Α.) δεν δύναται να υπερβαίνει το γινόμενο του 1,45€ επί του συνόλου της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh). Στην περίπτωση που ο λόγος επιχορηγούμενου προϋπολογισμού προς την ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας είναι μικρότερος του 1,45, τα επιλέξιμα ποσά μειώνονται αναλογικά.

 
Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες και μεγάλες ) των κλάδων εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού, πλην των δραστηριοτήτων εκείνων που εξαιρούνται από το ΕΤΠΑ και τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής. Αναλυτικά οι ΚΑΔ στο παράρτημα 5 της πρόσκλησης.

Ενδεικτικές δαπάνες, επιλέξιμες για τη δράση, αποτελούν όλες εκείνες που αφορούν σε:

  • Δαπάνες για την υλοποίηση επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
  • Δαπάνες για τη σύνταξη, την υποβολή και την παρακολούθηση της αίτησης καθώς και τον έλεγχο επίτευξης των ελάχιστων ενεργειακών στόχων , οι οποίες εμπίπτουν στον κανονισμό ΕΕ/2023/2831 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας  De Minimis)
  • Επενδυτικές Δαπάνες, που απαιτούνται για την επίτευξη της μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης.
 
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης (επιδότησης) ανέρχεται από 30% έως 65% επί των επιλέξιμων δαπανών (εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης). 
Διάρκεια της περιόδου υποβολής αιτήσεων: 12.03.2024 - 15/04/2024.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση της παρούσας δράσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΣΥΠΕΝ).
 

Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας: Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός  (ΕΕ) αριθ. 651/2014 όπως αυτός ισχύει. Ειδικότερα για την υλοποίηση του προγράμματος, εκτός των δαπανών συμβουλευτικών /υποστηρικτικών εργασιών, θα εφαρμοστεί ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός κατά κατηγορίες  (ΕΚ) 651 /2014» και συγκεκριμένα κατά τα προβλεπόμενα των άρθρων 38 και 38α.

Δαπάνες συμβουλευτικής /υποστηρικτικών εργασιών θα διατεθούν στο πλαίσιο του κανονισμού ΕΕ/2023/2831 της επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την λειτουργία της ΕΕ στις ενισχύσεις ήσονος σημασίας (De Minimis).

 

Τι κάνουμε για εσάς

Επικοινωνήστε σήμερα με τον Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (Business Banking RM)  και ενημερωθείτε για τα χρηματοδοτικά μας προϊόντα και τα εργαλεία που προσφέρουμε για την υλοποίηση των αναπτυξιακών σας σχεδίων.

Κατά τη φάση της υλοποίησης της επένδυσης μέσω του Προγράμματος:

  • Δυνατότητα χορήγησης βραχυπρόθεσμου δανεισμού έναντι εκχώρησης επιχορήγησης
  • Υποστήριξη για την εύρεση του αρμόδιου χρηματοδοτικού εργαλείου για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top