Στο πλαίσιο του νέου «ΕΣΠΑ 2021-2027» και της Δέσμης Δράσεων για την Ενίσχυση των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στοχεύει στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

Οι βασικές προτεραιότητες της δράσης αφοσιώνονται: α) στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, διεθνώς ανταγωνιστικά, β) στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού και νέων τουριστικών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας γ) στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός - Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 160.000.000€, τα οποία κατανέμονται ανά Περιφέρεια ως εξής: 

 • Αττική & Νότιο Αιγαίο 35.200.000€
 • Λοιπές περιοχές 124.800.000€.
   

Η Δράση αναλυτικά

Ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός κάθε  επενδυτικού  σχεδίου που θα υποβληθεί μπορεί να κυμαίνεται από 80.000€ έως 400.000€.

Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 80.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο  εξ ’αρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ανωτάτου ορίου που ορίζεται παραπάνω, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

 

Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.

Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή / και το σύνολο του ετησίου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Υπό ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Νεοσύστατες: Επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης).

 
 

Ενδεικτικές δαπάνες, επιλέξιμες για τη δράση, αποτελούν όλες εκείνες που αφορούν σε απόκτηση:

 • Κτιρίων, γηπέδων, λοιπών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου
 • Μηχανημάτων – εξοπλισμού (παραγωγικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας, εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας, ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου, λοιπός εξοπλισμός επιχείρησης)
 • Μεταφορικών μέσων (Μεταφορικά Μέσα - Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα)
 • Λογισμικού (Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού, κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία)
 • Υπηρεσιών προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία» (Υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών - Εκπαίδευση χρηστών, υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού)
 • Πιστοποίησης Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Μελετών - Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, Δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για την πράξη, Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, Δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας, Μελέτες / έρευνες αγοράς)
 • Δαπανών Προβολής - Εξωστρέφειας – Διεθνοποίησης (Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης, Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις, Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού, Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας)
 • Έμμεσων Δαπανών
 
 

Το ποσοστό ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες, των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να αυξηθεί κατά:

α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά ή / και

β) επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης συνιστούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Κανονισμού De Minimis όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.


Η περίοδος υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει από τις 18.12.2023 και θα λήξει στις 29.02.2024 (ώρα 15:00). 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης  Ένταξης .

Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ).

Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι συγκριτική. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί κατά την χρονική περίοδο, η οποία ορίζεται στη σχετική με τη Δράση  Πρόσκληση, θα αξιολογηθούν στο σύνολό τους.

Τι κάνουμε για εσάς

Επικοινωνήστε σήμερα με τον  Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM) και ενημερωθείτε για τα χρηματοδοτικά μας προϊόντα και τα εργαλεία που προσφέρουμε για την υλοποίηση των αναπτυξιακών σας σχεδίων.

Στη φάση της υποβολής αίτησης για επιχορήγηση:

Χορηγείται βεβαίωση της Τράπεζας για έγκριση δανείου μακροπρόθεσμης διάρκειας ή για πρόθεση δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου. 

Σημειώνεται ότι:

 • Τόσο η έγκριση δανείου όσο και η βεβαίωση για πρόθεση δανειοδότησης θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Η προσκόμιση επιστολής έγκρισης από την Τράπεζα πριμοδοτείται βαθμολογικά από τον ΕΦΕΠΑΕ  (Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα’) έναντι της προσκόμισης επιστολής πρόθεσης χρηματοδότησης.

Στη φάση της υλοποίησης της επένδυσης μέσω του προγράμματος:

Πραγματοποιείται χορήγηση:

 • Βραχυπρόθεσμου δανεισμού έναντι εκχώρησης επιδότησης
 • Μακροπρόθεσμου δανεισμού για την κάλυψη μέρους της ιδιωτικής συμμετοχής (δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού).
 • Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής για το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης. Η Ε/Ε Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής εκδίδεται υπέρ ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος αορίστου χρόνου.

Σημειώνεται ότι ο δυνητικός δικαιούχος οφείλει να υποβάλει μέχρι το πρώτο αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης, τη Σύμβαση δανείου για το μακροπρόθεσμο δανεισμό από το περιεχόμενο της οποίας να προκύπτει ότι το δάνειο αφορά στην χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης, άλλως απαιτείται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης Χρηματοδοτικού Σχήματος.

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top