Το προϊόν με μια ματιά

Προϋπολογισμός και περίοδος διαθεσιμότητας προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα €400.000.000 και η περίοδος διαθεσιμότητας είναι έως 19.09.2025 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων.

Σκοπός χρηματοδότησης

Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) στην τραπεζική χρηματοδότηση, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων που προάγουν τη νεανική απασχόληση στο πλαίσιο του πρωτοβουλίας «Δεξιότητες και Θέσεις Απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους (Απασχόληση για Νέους) » της ΕΤΕπ («Skills and Jobs - Investing for Youth (Jobs for Youth)») καθώς και των επιχειρήσεων που ενθαρρύνουν την υποστήριξη της ενδυνάμωσης των γυναικών στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου της ΕΤΕπ για την Ισότητα των Φύλων και την Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών.

Ποσό χρηματοδότησης

Το μέγιστο ποσό του δανείου, με το οποίο χρηματοδοτούνται επιλέξιμες δαπάνες, μπορεί να ανέλθει σε €12.500.000, με μέγιστο συνολικό προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου τα €25.000.000.

Διάρκεια των χρηματοδοτήσεων

Η διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει την οικονομική και τεχνική ζωή της χρηματοδοτούμενης επένδυσης (ελάχιστη διάρκεια 2 έτη).

Διαδικασία των εκταμιεύσεων

Επιτρέπονται εφάπαξ ή τμηματικές εκταμιεύσεις υποχρεωτικά εντός περιόδου χάριτος που μπορεί να ανέρχεται σε έως δύο έτη. Η πρώτη εκταμίευση θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί το αργότερο  μέχρι την 19 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ το σύνολο των εκταμιεύσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο την 17 Σεπτεμβρίου 2027.

Τρόπος αποπληρωμής

Η αποπληρωμή του δανείου πραγματοποιείται μέσω τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων κεφαλαίου με περίοδο χάριτος έως δύο έτη.

Αναλυτικές πληροφορίες

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η ενίσχυση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) σε τραπεζική χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων που προάγουν τη νεανική απασχόληση στο πλαίσιο του πρωτοβουλίας «Δεξιότητες και Θέσεις Απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους»  (Απασχόληση για Νέους)» της ΕΤΕπ («Skills and Jobs - Investing for Youth» (Jobs for Youth») καθώς και των επιχειρήσεων που ενθαρρύνουν την υποστήριξη της ενδυνάμωσης των γυναικών στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου της ΕΤΕπ για την Ισότητα των Φύλων και την Οικονομική Ενδυνάμωση των Γυναικών.

Ειδικότερα για όσο διάστημα η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση ικανοποιεί τα κριτήρια επιλεξιμότητας για χρηματοδότησή της μέσω της ΕΤΕπ, η Εθνική Τράπεζα θα παρέχει στον δικαιούχο της χρηματοδότησης  ένα οικονομικό πλεονέκτημα που αντικατοπτρίζεται στο μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα επέβαλλε για  το εν λόγω δάνειο, χωρίς τη συμμετοχή της ΕΤΕπ.

Επιπλέον, όσες επιχειρήσεις προάγουν τη νεανική απασχόληση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για Νέους» (Jobs for Youth Initiative) είτε στηρίζουν την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών (female empowerment) και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία έχει ορίσει η ΕΤΕπ, προσφέρεται προς αυτές ένα επιπρόσθετο οικονομικό πλεονέκτημα μείωσης του επιτοκίου κατά 0,20% (ή 20 μονάδες βάσης) σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα επέβαλλε  για  το εν λόγω δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Χρηματοδοτούνται επενδυτικά ή επιχειρηματικά σχέδια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης  συνολικού προϋπολογισμού έως €25 εκατ., με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης επιλέξιμων δαπανών τα €12,5 εκατ., όλων των  επιχειρήσεων που έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν καταρχήν στην Ελλάδα, χωρίς να αποκλείονται επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους και λειτουργούν σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία (επενδυτικά ή επιχειρηματικά σχέδια) έχουν αναληφθεί κατά τα τελευταία τρία  (3) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης χρηματοδότησης με την επιχείρηση και δεν έχουν ολοκληρωθεί έξι (6) μήνες πριν από αυτή.
Επενδύσεις και δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο επενδυτικό ή επιχειρηματικό σχέδιο της επιχείρησης, αποτελούν:

 • Η αγορά, ανανέωση, επέκταση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης της γης, μόνον εφόσον είναι ουσιαστικά απαραίτητη για την επένδυση, σε ποσοστό μέχρι το 10% του ποσού χρηματοδότησης. Η αγορά αγροτεμαχίων δεν περιλαμβάνεται.
 • Άυλα στοιχεία όπως :
  i. Δαπάνες RDI (συμπεριλαμβανομένων των ακαθάριστων μισθών του προσωπικού που συνδέονται άμεσα με έργα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας των δραστηριοτήτων της εταιρείας και το κόστος ανάπτυξης των παραχωρήσεων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων)·
  ii. Αγορά αδειών επεξεργασίας, λογισμικού και άλλων δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων με εγγενή παραγωγική ικανότητα·
  iii. Αγορά άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως άδειες χρήσης μη δημιουργούμενων δημόσιων πόρων (Οι μη δημιουργούμενοι δημόσιοι πόροι αναφέρονται σε «μονοπωλιακά δικαιώματα» που δεν απαιτούν επένδυση για τη δημιουργία τέτοιων δικαιωμάτων, όπως παράδειγμα, το δικαίωμα χρήσης μιας συχνότητας εκπομπής ραδιοτηλεοπτικού σήματος), διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και παρόμοια δικαιώματα και περιουσιακά στοιχεία έως 10% του κόστους της επένδυσης.
 • Αλλαγή γενεάς (π.χ. συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή επιχειρηματική αλλαγή συνδεόμενη με το προσωπικό. Η χρηματοδότηση στις περιπτώσεις αυτές έχει σκοπό τη διατήρηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, εφόσον, ωστόσο, ο αγοραστής και η πωλούμενη επιχείρηση πληρούν αμφότεροι τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η συνολική χρηματοδότηση δεν ξεπερνά το ποσό των € 5 εκατ. (εξαιρουμένων των ιδίων πόρων). 
 • Κεφάλαιο Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Ειδικότερα χρηματοδοτούνται υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον κύκλο των συναλλαγών τους, ως τμήμα της συνήθους δραστηριότητάς τους. Οι δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) την αγορά πρώτων υλών και άλλων συντελεστών στη μεταποίηση, αποθεμάτων και γενικών εξόδων, εμπορικών απαιτήσεων και απαιτήσεων από πωλήσεις σε μη τελικούς καταναλωτές.

 

Εξαιρούνται δαπάνες που αφορούν:

i. Αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν σχετίζονται με κεφαλαιουχικές δαπάνες ή στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ιδιοκτησίας (π.χ. συγχωνεύσεις & εξαγορές)·
ii. Δασμούς και Φόρους, όπως ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)·
iii. Η αγορά υπεραξίας, αδειών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και παραγωγής των ορυκτών πόρων στον γεωργικό τομέα·

Διευκρινίζεται ότι το ποσό της χρηματοδότησης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρήση του δανείου για δραστηριότητες real estate ή για την παροχή καταναλωτικής χρηματοδότησης.

Ως δραστηριότητα real estate που εξαιρείται της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ, νοείται  η απόκτηση, επισκευή ή ανέγερση ακινήτων με σκοπό τη μεταπώληση ή ενοικίασή τους σε τρίτους.

Επιτρέπεται, ωστόσο, η χρήση του δανείου για την αγορά περιουσιακών στοιχείων, εκτός ακινήτων (π.χ. κατασκευαστικός εξοπλισμός) με σκοπό την ενοικίασή τους σε τρίτους. 

 
Δείτε αναλυτικά την απάντηση εδώ.

Παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του εφαρμοζόμενου περιθωρίου επιτοκίου  σε όσες επιχειρήσεις προωθούν την απασχόληση των Νέων, ήτοι ατόμων μεταξύ 15 και 29 ετών κατά την ημερομηνία κατά την οποία αποκτούν το σχετικό όφελος της απασχόλησης, κατάρτισης ή εργασιακής εμπειρίας (Πρωτοβουλία «Απασχόληση για τους Νέους»).

Στους δικαιούχους της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους νέους», περιλαμβάνονται όσες επιχειρήσεις πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια: (α) το τελευταίο εξάμηνο απασχολούν τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή το επόμενο εξάμηνο (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) σχεδιάζουν να απασχολήσουν τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης),το οποίο (ή τα οποία) δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν να το/τα απασχολούν για τουλάχιστον ένα έτος, ή/και

(β) το τελευταίο εξάμηνο παρείχαν μια θέση επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σε τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης) ή το επόμενο εξάμηνο (από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) σχεδιάζουν να παράσχουν θέση επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σε τουλάχιστον ένα νέο άτομο (ή πέντε στην περίπτωση επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης). Η εκπαίδευση/πρακτική πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών μηνών και να προβλέπεται από μία συμφωνία συνεργασίας σε ισχύ με τεχνική σχολή, πανεπιστήμιο ή δημόσιο οργανισμό απασχόλησης ή / και επιβεβαιώνεται με επιστολή υπογεγραμμένη από αυτούς τους Οργανισμούς ή / και αποτελεί μέρος του τυπικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης της χρηματοδοτούμενης με την παρούσα επιχείρησης, ή/και

(γ) το τελευταίο εξάμηνο έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας Μη Κυβερνητικού Οργανισμού ή εκπαιδευτικού ιδρύματος ή σχεδιάζουν να συμμετάσχουν σε τέτοιο πρόγραμμα κατά τους προσεχείς έξι μήνες.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενες  επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν μόνο σε ένα από τα δυο προγράμματα παροχής επιπρόσθετου μειωμένου επιτοκίου κατά 20μ.β., δηλαδή είτε μέσω της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους Νέους» είτε μέσω του προγράμματος επαγγελματικής ενδυνάμωση των γυναικών (female empowerment).

Παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του εφαρμοζόμενου περιθωρίου επιτοκίου σε όσες επιχειρήσεις στηρίζουν την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και πληρούν ένα από δυο ακόλουθα κριτήρια:

i) Γυναικεία επιχειρηματική ηγεσία:
Στην εκτελεστική διοίκηση/διαχείριση της επιχείρησης συμμετέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% γυναίκες και, όταν υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο/Επενδυτική Επιτροπή της επιχείρησης, αυτό αποτελείται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% από γυναίκες, ή

ii) Γυναικεία επιχειρηματικότητα: 
Γυναίκες κατέχουν περισσότερο από το 50% των μεριδίων/μετοχών της επιχείρησης και συμμετέχουν με ποσοστό πάνω από το 50% στην εκτελεστική διοίκηση/διαχείριση της επιχείρησης.
Για την υπαγωγή του Δανειζόμενου στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, ο Δανειζόμενος προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση, ακολουθούμενη από τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, ανάλογα με τη νομική μορφή του δανειζόμενου. 
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενες  επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν μόνο σε ένα από τα δυο προγράμματα παροχής επιπρόσθετου μειωμένου επιτοκίου κατά 20μ.β., δηλαδή είτε μέσω της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους Νέους» είτε μέσω του προγράμματος επαγγελματικής ενδυνάμωση των γυναικών (female empowerment).

 • Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε Επενδυτικού ή Επιχειρηματικού Σχεδίου μπορεί να ανέλθει έως € 25 εκατ. για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τις Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (MidCaps), με μέγιστο ποσό χρηματοδότησης επιλέξιμων δαπανών το ποσό των € 12,5 εκατ.
 • Ο σκοπός χρηματοδότησης αφορά επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια ή κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.
 • Η ελάχιστη διάρκεια χρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 ετών και δεν μπορεί να υπερβαίνει την οικονομική και τεχνική ζωή της χρηματοδοτούμενης επένδυσης.
 • Η εξόφληση των δανείων μπορεί να γίνει με τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις κεφαλαίου, με περίοδο χάριτος έως δύο έτη.
 • Επιτόκιο βάσης: Euribor 3μήνου, περιοριζόμενο στο μηδέν σε περίπτωση αρνητικής τιμής του επιτοκίου.
 • Περιθώριο: εφαρμόζεται μειωμένο περιθώριο επιτοκίου σε σύγκριση με αυτό που η Τράπεζα θα χρέωνε για το αντίστοιχο δάνειο χωρίς τη συμμετοχή της ΕΤΕπ.
 • Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75 (σήμερα 0,6%).
 • Οι τόκοι λογίζονται 30/6 και 31/12.
 

The European Investment Bank 

Στράτος Μολυβιάτης

Έχουμε δημιουργήσει μια πλήρη ψηφιακή πλατφόρμα για ιδιώτες και business, που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από περίπου 2,3 εκατομμύρια πελάτες, και υποστηρίζει πάνω από 8 χιλιάδες χρήστες, 60 χιλιάδες κλήσεις και 3.000 εγχρήματες συναλλαγές ανά λεπτό, τις ημέρες με μεγάλο φόρτο, ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος εξυπηρετούμενος όγκος στην ελληνική τραπεζική αγορά.
Στράτος Μολυβιάτης
Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης της Τράπεζας και του Ομίλου
Βασίλης Καραμούζης

O ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη, δεν αφορά κάποιες επιχειρήσεις ή κλάδους αλλά όλες τις επιχειρήσεις και όλους τους κλάδους. Η ολοκληρωμένη Ψηφιακή Πρόταση της Εθνικής για τους Εταιρικούς πελάτες, έρχεται να δώσει εύχρηστες λύσεις και εργαλεία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της ελληνικής επιχείρησης.
Βασίλης Καραμούζης
Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής

Οι επιχειρηματικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ για εσάς

Μπορείτε να έχετε τον δικό σας Eπιχειρηματικό Σύμβουλο ή Σύμβουλο Εταιρικής Συναλλακτικής Τραπεζικής, για να λαμβάνετε χρήσιμες συμβουλές, καθοδήγηση σε προγράμματα και προϊόντα που θα βοηθήσουν στους εμπορικούς σας στόχους καθώς και άμεση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top