Η εγγύηση παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται

από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).

Το προϊόν με μια ματιά

Σκοπός Χρηματοδότησης

Ο σκοπός χρηματοδότησης αφορά αποκλειστικά τη χορήγηση δανείων εφάπαξ κεφαλαίου κίνησης για την εκτέλεση συμβασιοποιημένων έργων ή/και μελετών δημοσίου συμφέροντος, σε επιλέξιμες ΜΜΕ, με την εγγύηση του Ταμείου σε ποσοστό 80%.

Μειωμένο επιτόκιο

Προσφέρεται με μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με τα αντίστοιχα δάνεια της Εθνικής Τράπεζας, λόγω της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ σε ποσοστό 80%.

Διάρκεια των χρηματοδοτήσεων

Μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειο σε διάρκεια από 1 μέχρι 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες. 

Μέγιστο ποσό δανείου

Το ανώτατο ποσό δανείου δεν θα υπερβαίνει τις €400.000 και παρέχεται με την υποβολή απλοποιημένου επιχειρηματικού σχεδίου χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης παραστατικών.
Οι περιορισμός αυτός ισχύει σε επίπεδο επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση το ποσό των  400.000€ είναι το ανώτερο ποσό δανεισμού που δύναται να λάβει η επιχείρηση συνολικά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των υποβληθεισών αιτήσεων σε όλες τις συμμετέχουσες Τράπεζες.
 

Τρόπος αποπληρωμής

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω ισόποσων τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων χρεολυτικών δόσεων.

Προθεσμίες υλοποίησης

Οι εκταμιεύσεις διενεργούνται εφάπαξ ή τμηματικά και το αργότερο έως και την 31.12.2024.
Testimonial Card 1

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εθνικής γίνεται πάντα με ώριμα και σταθερά βήματα, αποτελώντας καταλύτη και αρωγό των δραστηριοτήτων μας.
Γιάννα Ιωαννίδου
Managing Director της All Web Solution SA

Αναλυτικές πληροφορίες;

Δύνανται να λαμβάνονται οι συνήθεις ενοχικές εξασφαλίσεις (εγγυήσεις Φυσικών Προσώπων). Δύνανται επίσης να λαμβάνονται και εμπράγματες εξασφαλίσεις (ενέχυρο καταθέσεων, επιταγών/συναλλαγματικών, προσημείωση ακινήτου κ.ά.) σε ποσοστό που δεν μπορεί να  υπερβαίνει το 20% του ποσού χρηματοδότησης.
Τα έξοδα που θα πρέπει να καταβάλετε είναι σύμφωνα με το γενικό τιμολόγιο της τράπεζας. Για να ενημερωθείτε πατήστε εδώ.
Η Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ εντάσσεται στο καθεστώς ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό De Minimis (2831/2023).

Επιλέξιμες είναι οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

 • Επιθυμούν να αναλάβουν ή έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης ή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών Δημόσιου συμφέροντος.
 • Δραστηριοποιούνται στους κλάδους:  

Α) Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών (ΚΑΔ 71.1), εκτός του Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού (ΚΑΔ 71.12.19.12).
Β) Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΚΑΔ 71.2), εκτός του Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων (ΚΑΔ 71.20.19.05) 
Γ) Κατασκευές κτιρίων (ΚΑΔ 41)
Δ) Έργα πολιτικού μηχανικού (ΚΑΔ 42)
Ε) Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες (ΚΑΔ 43) εκτός, του Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κ.λπ.) σε ακίνητα (ΚΑΔ 43.21.10.05), του Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων (ΚΑΔ  43.21.10.06), Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων (ΚΑΔ 43.29.19.02), του Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων (ΚΑΔ 43.29.19.03), του Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων (ΚΑΔ 43.29.19.04), του Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης περιστρεφόμενων και αυτόματων πορτών (ΚΑΔ 43.29.19.05), του Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών κολυμβητηρίων κ.λπ. (ΚΑΔ 43.99.90.08).
Στ) Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (ΚΑΔ 72.1)

 • Δεν ασκούν Μη Επιλέξιμη Δραστηριότητα, όπως αυτές παρατίθενται αναλυτικότερα εδώ.
 • Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ από 1η Ιουλίου 2022 υπό το καθεστώς De minimis (Κανονισμός ΕΕ 2831/2023), οι ενισχύσεις υπό μορφή δανείου θεωρούνται διαφανείς ενισχύσεις ήσσονος σημασίας εάν ο δικαιούχος δεν έχει υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας ούτε πληροί τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών του.
  Ο έλεγχος τήρησης της εν λόγω προϋπόθεσης συμμετοχής γίνεται με Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης / δήλωσης παύσης πληρωμών, όπως εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου ή/και Ειρηνοδικείου δύναται να αντικατασταθούν με το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας ή Εναλλακτικά, Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή άλλης αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη πτώχευσης, θέσης σε εκκαθάρισης κλπ., εκδοθέν  εντός του τελευταίου τριμήνου.
 • Έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησής τους στην Τράπεζα.
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες (συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων με οφειλές < 90 ημερών), κατά το χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στην Τράπεζα.
 • Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Δε συντρέχουν για αυτές λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ Α 137/13.09.2017). 
 • Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης με απόφαση ΕΕ η ΔΕΕ.

Για την τεκμηρίωση του κριτηρίου, η επιχείρηση θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσει σύμβαση για την ανάθεση Δημόσιου Έργου, Μελέτης ή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών, στην οποία να αποτελεί τον αντισυμβαλλόμενο ανάδοχο, ενώ η αναθέτουσα αρχή να εμπίπτει στην εφαρμογή του νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων που διέπει την σύμβαση, ανεξαρτήτως σταδίου εκτέλεσης του έργου ή μελέτης. 

Σε περίπτωση υπεργολαβίας, η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει σύμβαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό, όπου θα αποδεικνύεται η συσχέτιση αυτής με την υλοποίηση Δημόσιας Σύμβασης, καθώς και τη σύμβαση ανάθεσης Δημοσίου Έργου, Μελέτης ή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών, ανεξαρτήτως σταδίου εκτέλεσης του έργου ή μελέτης. 

Στην περίπτωση επιθυμίας σύναψης Σύμβασης για την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος, η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικό υποβολής προσφοράς σε προκήρυξη για την ανάθεση εκτέλεσης έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος ή Συμφώνου Συνεργασίας (MOU) σε περιπτώσεις απ’ ευθείας ανάθεσης.

Επισημαίνεται ότι:

 • Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει υποβάλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη νέου δημόσιου έργου, θα πρέπει η διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος να μην έχει τελεσιδικήσει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δανειοδότησης, γεγονός το οποίο θα πιστοποιείται με τη λήψη σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από τον πελάτη.
 • Ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, μελετών υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις αυτές ως ορίζονται στο Ν.4412/2016 ή στο Ν.4782/2021 ή στο Ν.3316/2005, εφόσον ο αντίστοιχος νόμος περί δημοσίων συμβάσεων ίσχυε κατά το χρόνο σύναψής τους.
 
 
Ναι, το Πρόγραμμα απαιτεί τη συμπλήρωση και προσκόμιση κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης επιχειρηματικού σχεδίου (business plan). Το σχετικό έντυπο θα σας παρασχεθεί από το Κατάστημα εξυπηρέτησής σας.

Δάνειο σε 4 βήματα

Βήμα 1: Υποβάλλετε την αίτησή σας
Πληκτρολογήστε www.ependyseis.gr και υποβάλλετε την αίτησή σας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).
Βήμα 2: Επισκέπτεστε το κατάστημα
Μετά την οριστική υποβολή του αιτήματός σας στο ΠΣΚΕ, θα χρειαστεί να επισκεφτείτε ένα από τα Καταστήματά μας για να ενημερωθείτε, να μας προσκομίσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υποβάλετε την αίτησή σας.
Βήμα 3: Αξιολογούμε την αίτησή σας
Αφού μελετήσουμε τα δικαιολογητικά σας, θα πραγματοποιήσουμε έλεγχο της επιλεξιμότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησής σας. 
Βήμα 4: Εκταμιεύουμε το δάνειό σας
Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί από την Εθνική Τράπεζα και από την ΕΑΤ, θα πρέπει να επισκεφτείτε το κατάστημα συνεργασίας σας για να υπογράψετε τη σχετική δανειακή σύμβαση. Μετά την υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης, το ποσό που έχει εγκριθεί εκταμιεύεται στο λογαριασμό όψεως που διατηρείτε στην Εθνική Τράπεζα.

Ανακαλύψτε και άλλες επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις

Αποκτήστε πρόσβαση και σε άλλες χρηματοδοτήσεις για την επιχείρησή σας, όπως τα Δάνεια με την Εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακή Τράπεζας (Γ’ Κύκλος)

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

business banking mobile app

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα
Συνεργασία με το eBay

Συνεργασία με το eBay

Προωθήστε τα προϊόντα σας στην παγκόσμια αγορά με τα εργαλεία και εφόδια που σας προσφέρουμε σε συνεργασία με το eBay.
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top