Leasing σημαίνει ευελιξία

Τι είναι η χρηματοδότηση μέσω leasing και ποια τα οφέλη για την επιχείρησή σας
Μία επιχείρηση, από την ίδρυσή της και σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής της, χρειάζεται να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες σε πάγια. Από τις εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό μέχρι τα οχήματά της ή άλλου είδους περιουσιακά στοιχεία, που μπορεί να κατέχει και θα πρέπει να συντηρεί, όλα αποτελούν, στην πραγματικότητα, ανάγκες που απαιτούν κεφάλαια. Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια δεν επαρκούν ή υπάρχουν άλλες περιοχές επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και ευκαιρίες για τις οποίες υπάρχει ανάγκη διατήρησης της ρευστότητάς σας, μία από τις καλύτερες λύσεις για την απόκτηση πάγιων στοιχείων ενεργητικού είναι μέσω leasing. 

Leasing ακινήτων

Βγαίνοντας από τη δεκαετή οικονομική κρίση, και παρά τις δυσμενείς διεθνείς συνθήκες, η ελληνική αγορά ακινήτων έχει ανακάμψει, με τη ζήτηση να ανεβαίνει συμπαρασύροντας τις τιμές. Ειδικά για την περίπτωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η στέγαση των γραφείων καθώς και των επιμέρους δραστηριοτήτων τους, όπως π.χ. εγκαταστάσεις παραγωγής, αποτελεί μία ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί με όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκούς για την επιχείρηση όρους και παροχές.

Η λύση του leasing είναι μία επιλογή στην οποία προχωρούν όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες. Με μια πολύ σύντομη περιγραφή, η βασική διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:

 • Βρίσκετε το ακίνητο που επιθυμείτε, επιλέγοντας είτε από αυτά που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των εταιρειών leasing είτε και από ανεξάρτητους χώρους, κατόπιν δικής σας έρευνας αγοράς.
 • Στη συνέχεια, η εταιρεία-πάροχος αναλαμβάνει να μισθώσει σε εσάς το ακίνητο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μετά το πέρας του οποίου μπορείτε - καταβάλλοντας ένα προσυμφωνημένο ποσό- να αποκτήσετε την πλήρη κυριότητά του.
 • Παράλληλα, υπάρχει και η δυνατότητα του Sale and Lease back, βάσει της οποίας η εταιρεία leasing αγοράζει το επαγγελματικό ακίνητο από την επιχείρησή σας και σας το επαναμισθώνει με προσυμφωνημένους όρους. 

Leasing σημαίνει ευελιξία

Σημεία – κλειδιά της σύμβασης leasing

Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας μπορεί να υποβάλλει αίτηση, στην οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις ζητείται να αναφέρονται στοιχεία όπως:

 • Το μετοχικό σχήμα, ποιοι, δηλαδή, συμμετέχουν στην επιχείρηση και με τι ποσοστό, καθώς και ποιοι απαρτίζουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου
 • Εάν υπάρχουν θυγατρικές ή άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις
 • Τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης
 • Τυχόν δανειακές υποχρεώσεις

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο επιχειρηματίας είναι πως η χρηματοδοτική μίσθωση αφορά στην αγορά και όχι στην ανέγερση ακινήτων αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, ενώ το τίμημα της αγοράς καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία leasing και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  

 

Γιατί leasing ακινήτου;

Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι ευέλικτη και συνήθως παρέχει στον συμβαλλόμενο επιχειρηματία μια σειρά από πλεονεκτήματα, όπως ότι: 

 • Το μίσθωμα εκπίπτει φορολογικά.
 • Δεν απαιτείται κάποια εξασφάλιση, όπως προσημείωση ακινήτου.
 • Διατηρείται η ρευστότητα της επιχείρησης, ενώ σε άλλη περίπτωση ένα σημαντικού ύψους κεφάλαιο θα καταβαλλόταν για την αγορά του ακινήτου.
 • Υπάρχει η δυνατότητα εξαγοράς στη λήξη της σύμβασης ή και πρόωρα, σύμφωνα και με ό,τι προβλέπεται στους σχετικούς όρους.
 • Υπάρχει δυνατότητα επαναμίσθωσης του ίδιου ακινήτου.
 

Leasing αυτοκινήτου

Ο αυτοκινητιστικός στόλος αποτελεί για ορισμένες επιχειρήσεις απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία τους, με το κόστος διατήρησής του, να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Η λύση και εδώ, σε περίπτωση που δεν μπορούν να δεσμευτούν ίδια κεφάλαια, είναι το leasing. 

Από τη στιγμή που θα αγοράσετε το αυτοκίνητο ή τα αυτοκίνητα που χρειάζεται η επιχείρησή σας, η αξία τους αρχίζει σταδιακά να απομειώνεται. Παράλληλα, η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα την απαξίωσή τους σε σύντομο διάστημα, γεγονός που μπορεί να έχει ιδιαίτερη σημασία ανάλογα με τη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Επιπλέον, σε περίπτωση μίσθωσης leasing, το ετήσιο κόστος συντήρησης του αυτοκινήτου, όπως service, τυχόν βλάβες ή τέλη κυκλοφορίας, καλύπτονται από το μηνιαίο μίσθωμα, αποτελώντας ένα προβλέψιμο και ελεγχόμενο κόστος στον ετήσιο προϋπολογισμένο της επιχείρησης – και ένα επιπλέον όφελος που προσφέρει το leasing.

Επομένως, μισθώνοντας το αυτοκίνητο ή τα αυτοκίνητα που χρειάζεται η επιχείρησή σας μέσω leasing, μπορείτε να έχετε:

 •  Τακτικά ανανεωμένο στόλο, με σύγχρονα μοντέλα
 • Διατήρηση κεφαλαίου στο ταμείο της επιχείρησης ή τοποθέτησή του σε πιο επικερδείς επενδύσεις
 • Απαλλαγή από έξοδα συντήρησης, όπως τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, τυχόν επισκευές κ.ο.κ.

 

Σύμφωνα με τα ετήσια στοιχεία της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, το 2019 υπήρξε αύξηση κατά 40%, ή αλλιώς κατά € 463,2 εκατ., στις νέες εργασίες του κλάδου, ενώ το 2020, παρόλο που πρόκειται για μια χρονιά σημαντικά επηρεασμένη από την πανδημία και τα μέτρα που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό της, συνεχίστηκε η αυξητική τάση με ποσοστό 15%, αγγίζοντας τα € 534,6 εκατ.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αλλά και τις ανάγκες μιας επιχείρησης, καθίσταται σαφές πόσο σημαντικό είναι για έναν επιχειρηματία να γνωρίζει όλες τις επιλογές και τις λύσεις που έχει στη διάθεσή του, πριν προβεί σε κινήσεις που απαιτούν τη δέσμευση σημαντικών κεφαλαίων. Μία από αυτές τις επιλογές είναι το leasing, το οποίο μπορεί να αποτελέσει πάγια διευκόλυνση για την επιχείρηση, για το παρόν αλλά και το μέλλον της. 

 

Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top