Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

​​​​​​

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1.Καταστατικού σύστασης ή κωδικοποιημένου καταστατικού, (ιδιωτικού συμφωνητικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου, όπου απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο) σε επίσημο αντίγραφο, με τις σφραγίδες καταχώρισης του στο ΓΕΜΗ, ή ψηφιακά υπογεγραμμένου  και   της Βεβαίωσης καταχώρησης σύστασης στο ΓΕΜΗ της Υπηρεσίας Μίας Στάσης ή της  σχετικής ανακοίνωσης  καταχώρησής  της/του στο ΓΕΜΗ.

2.Γενικού Πιστοποιητικού  του ΓΕΜΗ περί  των τροποποιήσεων του  καταστατικού της εταιρείας, πρόσφατης  ημερομηνίας.

3.Πιστοποιητικού  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του ΓΕΜΗ,  πρόσφατης  ημερομηνίας.

4.Δήλωσης διαχειριστή, στην οποία να αναφέρεται η εταιρική ιστοσελίδα και εκτύπωση της εταιρικής ιστοσελίδας στην οποία θα αναφέρονται τα ελάχιστα στοιχεία της εταιρείας που απαιτεί ο Νόμος (άρθρ. 47 παρ. 2 ν. 4072/2012).

-Για όσο διάστημα η εταιρεία δεν διατηρεί εταιρική ιστοσελίδα είναι υποχρεωμένη να δίδει ή αποστέλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις απαιτούμενες πληροφορίες σε όποιον τις ζητεί.

Σημείωση: Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου

Ειδικές περιπτώσεις

-Εάν στην εταιρική σύμβαση παρίσταται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου.

-Εάν συμμετέχουν ως εταίροι νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), θα υποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων τους και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου τους περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.
Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται  και πρόσφατης ημερομηνίας  έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

-Σε περίπτωση μετατροπής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε. θα πρέπει να υποβάλλεται, εκτός των άλλων, και βεβαίωση από το ΓΕΜΗ περί καταχωρήσεως σε αυτό σημείωσης περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστή ή δανειστές της μετατρεπομένης εταιρείας μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την καταχώρηση της απόφασης για την μετατροπή και το καταστατικό της Ι.Κ.Ε.», μόνο εφόσον  η απόφαση της  Συνέλευσης  των Εταίρων  ή της Γενικής  Συνέλευσης  των Μετόχων    για  τη μετατροπή είχε ληφθεί πριν από την 15η -4-2019.

-Στις  ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες   που εταίρος  είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων  των εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.
Επίσης, εάν  το νομικό πρόσωπο εταίρος  είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα πρέπει να  υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.
Η κατοχή ποσοστού εταιρικών μεριδίων άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  θα  πρέπει να αναφέρεται στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου, β) κύριου εταίρου, γ) λοιπών εταίρων με ποσοστό ίσο ή άνω του 25% και δ) πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1.Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2.Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1.Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2.Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων   ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1.Γενικού Πιστοποιητικού  του ΓΕΜΗ περί  των τροποποιήσεων του  καταστατικού της εταιρείας,  πρόσφατης  ημερομηνίας.

2.Πιστοποιητικού  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του ΓΕΜΗ, πρόσφατης  ημερομηνίας.

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του  καταστατικού  της  εταιρείας θα υποβάλλεται και το  κωδικοποιημένο  καταστατικό με τη σφραγίδα καταχώρησης του στο  ΓΕΜΗ ή ψηφιακά υπογεγραμμένο και η σχετική  ανακοίνωση καταχώρισής του στο ΓΕΜΗ.

Σημείωση: Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου


Ειδικές περιπτώσεις

-Εάν στην εταιρική σύμβαση παρίσταται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου.

-Εάν συμμετέχουν ως εταίροι νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), θα υποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων τους και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου τους περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.
(Σε περίπτωση μετατροπής, ήδη συναλλασσομένης με την Τράπεζα Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε. θα πρέπει να προσκομίζεται, εκτός των άλλων, και βεβαίωση από το ΓΕΜΗ περί καταχωρήσεως σε αυτό σημείωσης περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστή ή δανειστές της μετατρεπομένης εταιρείας μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την καταχώρηση της απόφασης για την μετατροπή και το καταστατικό της Ι.Κ.Ε., μόνο εφόσον  η απόφαση της  Συνέλευσης  των Εταίρων  ή της Γενικής  Συνέλευσης  των Μετόχων    για  τη μετατροπή είχε ληφθεί πριν από την 15η -4-2019).

-Στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες που εταίρος είναι νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων  των εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Επίσης, εάν  το νομικό πρόσωπο εταίρος  είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία ,  θα πρέπει να  υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικών μεριδίων άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  θα  πρέπει  να      αναφέρεται-στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων  -πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου, β) κύριου εταίρου, γ) λοιπών εταίρων με ποσοστό ίσο ή άνω του 25% και δ) πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1.Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2.Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1.Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2.Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.