Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

​​​​​​


Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Καταστατικού σύστασης ή κωδικοποιημένου καταστατικού, (ιδιωτικού συμφωνητικού/πρότυπου καταστατικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου, όπου απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο) σε επίσημο αντίγραφο, με τις σφραγίδες καταχώρισης του στο ΓΕΜΗ, ή ψηφιακά υπογεγραμμένου  και   της Βεβαίωσης καταχώρισης σύστασης στο ΓΕΜΗ της Υπηρεσίας Μίας Στάσης ή της  σχετικής ανακοίνωσης  καταχώρισής  του στο ΓΕΜΗ.

2. Γενικού Πιστοποιητικού  του ΓΕΜΗ περί  των τροποποιήσεων του  καταστατικού της εταιρείας, πρόσφατης  ημερομηνίας.

3. Πιστοποιητικού  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του ΓΕΜΗ,  πρόσφατης  ημερομηνίας.

4. Δήλωσης διαχειριστή, στην οποία να αναφέρεται η εταιρική ιστοσελίδα και εκτύπωση της εταιρικής ιστοσελίδας, στην οποία θα αναφέρονται τα ελάχιστα στοιχεία της εταιρείας που απαιτεί ο Νόμος (άρθρ. 47 παρ. 2 ν. 4072/2012).

- Για όσο διάστημα η εταιρεία δεν διατηρεί εταιρική ιστοσελίδα είναι υποχρεωμένη να δίδει ή αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις απαιτούμενες πληροφορίες σε όποιον τις ζητεί.

Σημείωση: Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου.

Ειδικές περιπτώσεις

- Εάν στην εταιρική σύμβαση παρίσταται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου.

- Εάν συμμετέχουν ως εταίροι νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), θα υποβάλλονται και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων τους και πρακτικό του αρμόδιου οργάνου τους περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται  και πρόσφατης ημερομηνίας  έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

Σε περίπτωση μετατροπής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε. θα πρέπει να υποβάλλεται, εκτός των άλλων, και βεβαίωση από το ΓΕΜΗ περί καταχωρίσεως σε αυτό σημείωσης περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστή ή δανειστές της μετατρεπομένης εταιρείας μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την καταχώριση της απόφασης για την μετατροπή και το καταστατικό της Ι.Κ.Ε.», μόνο εφόσον  η απόφαση της  Συνέλευσης  των Εταίρων  ή της Γενικής  Συνέλευσης  των Μετόχων    για  τη μετατροπή είχε ληφθεί πριν από την 15η -4-2019.

5. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  των εταιρικών μεριδίων της, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων  ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και  πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης του νομικού προσώπου-εταίρου (Certificate of shareholders).

Εάν  εταίρος  ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  εταίρους θα  πρέπει  να      αναφέρεται-στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων  -πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β)  πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.


Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων   ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Γενικού Πιστοποιητικού  του ΓΕΜΗ περί  των τροποποιήσεων του  καταστατικού της εταιρείας,  πρόσφατης  ημερομηνίας.

2. Πιστοποιητικού  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του ΓΕΜΗ, πρόσφατης  ημερομηνίας.

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις του  καταστατικού  της  εταιρείας θα υποβάλλεται και το  κωδικοποιημένο  καταστατικό με τη σφραγίδα καταχώρησης του στο  ΓΕΜΗ ή ψηφιακά υπογεγραμμένο και η σχετική  ανακοίνωση καταχώρισής του στο ΓΕΜΗ.

Σημείωση: Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου

Ειδικές περιπτώσεις

- Εάν στην τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης παρίσταται κάποιος ως πληρεξούσιος εταίρου, θα πρέπει να υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του πληρεξουσίου.

- Εάν εταίρος  είναι  νομικό πρόσωπο ή εισέλθει στην εταιρεία ως εταίρος νομικό πρόσωπο , ημεδαπό ή αλλοδαπό, θα πρέπει να υποβάλλονται αντίστοιχα και τα  κάτωθι έγγραφα :

Πιστοποιητικό περί «Καλής Λειτουργίας» του  νομικού προσώπου εταίρου (Good Standing Certificate/Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), για το ήδη συμμετέχον νομικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης θα προσκομίζεται και  πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του νομικού προσώπου περί λήψης αποφάσεως για την άνω τροποποίηση και  ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της τροποποίησης του  καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση εισόδου στην εταιρεία νομικού προσώπου ως νέου εταίρου θα προσκομίζονται όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων του νομικού προσώπου, καθώς και πρακτικό του αρμοδίου οργάνου του περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

(Σε περίπτωση μετατροπής, ήδη συναλλασσομένης με την Τράπεζα Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. σε Ι.Κ.Ε. θα πρέπει να προσκομίζεται, εκτός των άλλων, και βεβαίωση από το ΓΕΜΗ περί καταχωρήσεως σε αυτό σημείωσης περί μη προβολής αντιρρήσεων από δανειστή ή δανειστές της μετατρεπομένης εταιρείας μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την καταχώρηση της απόφασης για την μετατροπή και το καταστατικό της Ι.Κ.Ε., μόνο εφόσον  η απόφαση της  Συνέλευσης  των Εταίρων  ή της Γενικής  Συνέλευσης  των Μετόχων    για  τη μετατροπή είχε ληφθεί πριν από την 15η -4-2019).

Σημείωση: Η Διάρκεια  της  εταιρείας  περιορισμένης ευθύνης  είναι  ορισμένου  χρόνου .

3. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  της εταιρείας περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  των εταιρικών μεριδίων της, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων  ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και  πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης του νομικού προσώπου-εταίρου (Certificate of shareholders).

Εάν  εταίρος  ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  εταίρους θα  πρέπει  να      αναφέρεται-στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων  -πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β)  πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.