Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Εταιρεία Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής

​​

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων εταιρείας ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, απαιτείται  να προσκομίζονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα:

1. Επίσημο αντίγραφο της δημοσιευθείσας αρχικής εταιρικής σύμβασης  και όλων των  δημοσιευθεισών τροποποιήσεων αυτής, (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις),  με τη σφραγίδα καταχωρήσεώς τους  στο Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και το έγγραφο της καταχώρισης της εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής, με τον αριθμό και την ημερομηνία καταχώρησής της. Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου ή εισόδου νέου εταίρου στην εταιρεία, εάν από το καταστατικό προβλέπεται ότι η αποχώρηση ή η είσοδος εταίρου συνιστά τροποποίηση του καταστατικού, απαιτείται η προσκόμιση  επίσημου αντιγράφου του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης, υπογεγραμμένου από όλους τους εταίρους συμπεριλαμβανομένων των αποχωρησάντων και νεοεισερχομένων εταίρων με τη σφραγίδα καταχωρήσεώς του  στο Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Πιστοποιητικό περί των γενομένων μεταβολών από το Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής

3. Εάν στην εταιρεία [Ε.Ι.Π.Α.] συμμετέχουν ως εταίροι νομικά πρόσωπα (εταιρείες κλπ), θα προσκομίζονται και επικυρωμένα αντίγραφα όλων των νομιμοποιητικών εγγράφων  των εκπροσώπων τους και πρακτικό του αρμοδίου οργάνου τους, περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού ή των σχετικών τροποποιήσεών του, υπογεγραμμένο από τους σύμφωνα με το καταστατικό αρμόδιους, ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα» (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών αυτού).  Επίσης, θα προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του μετέχοντος νομικού προσώπου, ώστε να ελεγχθεί εάν η δυνατότητα συμμετοχής του στην εταιρεία προβλέπεται στο καταστατικό του.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να προσκομίζεται και έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

4. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί της εταιρικής σύνθεσης της εταιρείας  και  περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  των εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Επίσης, εάν  εταίρος ή απώτερος δικαιούχος  των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας είναι  εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα πρέπει να  υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται-στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου και τα στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων  -πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία [Ε.Ι.Π.Α.] υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β)  πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.


Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων εταιρείας Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής [Ε.Ι.Π.Α.]  απαιτείται η προσκόμιση

1. Πιστοποιητικού από το Μητρώο Εταιρειών Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής περί των γενομένων καταχωρίσεων/τροποποιήσεων, μετά την παρέλευση τριετίας από την υποβολή στο  οικείο Κατάστημα  της Τράπεζας του αρχικά προσαχθέντος  πιστοποιητικού

Σε περίπτωση τροποποιήσεων της αρχικής εταιρικής σύμβασης θα προσκομίζεται επίσημο αντίγραφο  των  τροποποιήσεων , με τη σφραγίδα καταχώρισής τους στο πιο πάνω Μητρώο.

Σε περίπτωση που η εταιρεία ανήκει σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να προσκομίζεται και έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

2. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου περί της εταιρικής σύνθεσης της εταιρείας  και  περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  των εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Επίσης, εάν  εταίρος ή απώτερος δικαιούχος  των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας είναι  εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα πρέπει να  υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικού κεφαλαίου άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα θα πρέπει να αναφέρεται-στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου και τα στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων  -πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία [Ε.Ι.Π.Α.] υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β)  πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.