Πρόγραμμα Μικροπιστώσεων (Microfinance)

με την εγγύηση του InvestEU σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF).

Χρηματοδοτήσεις με την εγγύηση του InvestEU

Χρηματοδοτήστε τα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδιά σας  επωφελούμενοι από χαμηλότερο επιτόκιο και έξοδα που προσφέρει το πρόγραμμα, με την εγγύηση του InvestEU σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF).

Το προϊόν με μια ματιά

Σκοπός χρηματοδότησης

Καλύψτε τις επιχειρηματικές σας ανάγκες επιλέγοντας είτε χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ρευστότητας της επιχείρησης σας, είτε χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση της επένδυσής σας.  

Μειωμένο επιτόκιο

Το πρόγραμμα προσφέρεται με σημαντικά μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με αντίστοιχα δάνεια, λόγω της εγγύησης που προσφέρει το InvestEU σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF). 

Ποσό δανείου:

Το μέγιστο ποσό ανά σύμβαση είναι €50.000.

Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών mentoring στις επιχειρήσεις:

Σε συνεργασία με την εταιρεία «PLANET ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», υπάρχει δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα, κατόπιν επιθυμίας του πελάτη. 

Έχετε απορίες;

Η επιχείρηση επωφελείται από :

 • τη μειωμένη συνολική επιτοκιακή επιβάρυνση σε σχέση με τη συνήθως προσφερόμενη από την Τράπεζα για αντίστοιχα δάνεια, λόγω της εγγύησης του InvestEU.
 • Μειωμένα έξοδα αξιολόγησης αιτήματος κατά 20% επί του τιμολογίου εργασιών.
 • Λήψη αποκλειστικά προσωπικών εγγυήσεων.
Πρόκειται για το EURIBOR 3 μηνών (περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής), πλέον περιθωρίου και της εκάστοτε εφαρμοζόμενης εισφοράς του Ν.128/75. 
Μπορείτε να επιλέξετε σταθερό επιτόκιο 3, 5, 7 ή 10 ετών αποκλειστικά για χρηματοδοτήσεις τακτής αποπληρωμής.
 • Δάνεια Ενίσχυσης Ρευστότητας
  • Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο
  • Όριο Κεφαλαίου Κίνησης Ανακυκλούμενο
  • Κεφάλαιο Κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα χρεολυτικής απόσβεσης 
 • Δάνειο Επενδυτικού σκοπού
  • Δάνειο Παγίων χρεολυτικής απόσβεσης
Λαμβάνονται αποκλειστικά ενοχικές εξασφαλίσεις. 

Το πρόγραμμα αφορά τις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα αυτοαπασχολούμενα πρόσωπα), που απασχολούν  λιγότερους από 10 εργαζόμενους (<10) και διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού που δεν ξεπερνά τα €2 εκατομμύρια, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ. 
Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς επιλεξιμότητας που τίθενται από το EIF, οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε: 

1. Παράνομες οικονομικές δραστηριότητες
Οποιαδήποτε παραγωγική, εμπορική ή άλλη δραστηριότητα που θεωρείται παράνομη σύμφωνα με τους νόμους ή τους κανονισμούς της χώρας υποδοχής ή τις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες ("Illegal Economic Activity”).

2. Παραγωγή και εμπορία καπνού,  αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και συναφών προϊόντων.

3. Παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών
Η χρηματοδότηση της παραγωγής και εμπορίας όπλων και πυρομαχικών κάθε είδους. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει στον βαθμό που οι εν λόγω δραστηριότητες αποτελούν μέρος ή παρεπόμενο ρητών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Καζίνο και συναφείς επιχειρήσεις.

5. Έρευνα, ανάπτυξη ή τεχνικές εφαρμογές που αφορούν σε ηλεκτρονικά προγράμματα δεδομένων ή λύσεων, οι οποίες 
Α) στοχεύουν ειδικά :
i. στην υποστήριξη οποιασδήποτε δραστηριότητας η οποία περιλαμβάνεται στους απαγορευμένους Τομείς που αναφέρονται παραπάνω, 
ii. στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και καζίνο  
iii. στην πορνογραφία, ή τα οποία:
Β) έχουν σκοπό να επιτρέψουν την παράνομη :
i. είσοδο σε ηλεκτρονικά δίκτυα δεδομένων ή
ii. λήψη ηλεκτρονικών δεδομένων.

6. Παροχή στήριξης για τη χρηματοδότηση της έρευνας, ανάπτυξης ή τεχνικών εφαρμογών που αφορούν σε:
- κλωνοποίηση του ανθρώπου για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και 
- γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, .
Εάν δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, το Ευρωπαϊκό ταμείο επενδύσεων (EIF) θα απαιτήσει μέσω της Τράπεζας, τις κατάλληλες ειδικές διαβεβαιώσεις σχετικά με  τον έλεγχο των νομικών, κανονιστικών και ηθικών ζητημάτων που συνδέονται με τέτοιας φύσεως θέματα.

7. Παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και συναφείς δραστηριότητες. 
Ειδικά:
i. Εξόρυξη, επεξεργασία, μεταφορά και αποθήκευση άνθρακα
ii. Έρευνα & παραγωγή, διύλιση, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση πετρελαίου. 
iii. Έρευνα & παραγωγή, υγροποίηση, επαναεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση φυσικού αερίου
iv. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνει το πρότυπο απόδοσης εκπομπών (δηλ. 250 γραμμάρια CO2e ανά kWh ηλεκτρικής ενέργειας), το οποίο ισχύει για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συμπαραγωγής ορυκτών καυσίμων, γεωθερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς με μεγάλες δεξαμενές.

Δάνειο σε 3 βήματα

Βήμα 1ο : Κάντε την αίτησή σας σε ένα κατάστημα Εθνικής
Μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας έτσι ώστε να ενημερωθείτε για τη χρηματοδότηση που επιθυμείτε, να προσκομίσετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να υποβάλετε την αίτησή σας. 
Βήμα 2ο : Αξιολογούμε την αίτηση χρηματοδότησής σας.
Αφού ελέγξουμε τα δικαιολογητικά και την αίτησή σας, αξιολογούμε τη σκοπιμότητα της χρηματοδότησης, την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησής σας, καθώς και την επιλεξιμότητα της επιχείρησης και του επιχειρηματικού/επενδυτικού σχεδίου σας.
Βήμα 3ο : Εκταμιεύουμε τη χρηματοδότησή σας
Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί, θα πρέπει να επισκεφτείτε το κατάστημα συνεργασίας σας και να υπογράψετε τη δανειακή σας σύμβαση. Κατόπιν το ποσό που έχει εγκριθεί μπορεί να γίνει διαθέσιμο, είτε στον σύνολό του, είτε τμηματικά στον λογαριασμό όψεως που διατηρείτε στην ΕΤΕ. 

 

logo European Investment Fund 

Ανακαλύψτε και άλλες επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις

Αποκτήστε πρόσβαση και σε άλλες χρηματοδοτήσεις για την επιχείρησή σας, όπως το Leasing.

Μαθαίνω περισσότερα

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις καθημερινές συναλλαγές και τις τραπεζικές ανάγκες της επιχείρησής σας, όπου και αν βρίσκεστε.

Έχετε πλήρη εικόνα των προϊόντων της επιχείρησής σας, πραγματοποιείτε μεταφορές και εμβάσματα, πληρώνετε λογαριασμούς,  εξατομικεύετε την αρχική οθόνη σύμφωνα με τις ανάγκες σας και διαχειρίζεστε όλες τις εγκρίσεις, online, από το κινητό σας. 

App StoreGoogle PlayHuawei AppGallery
Κατεβάστε τώρα το NBG Business Mobile Banking app.

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα
Συνεργασία με το eBay

Συνεργασία με το eBay

Προωθήστε τα προϊόντα σας στην παγκόσμια αγορά με τα εργαλεία και εφόδια που σας προσφέρουμε σε συνεργασία με το eBay.
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Εξειδικευμένος Επαγγελματικός σας Σύμβουλος (RM) είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Εξειδικευμένο Επαγγελματικό σας Σύμβουλο (RM), ένα έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο
Κλείσιμο
back-to-top