Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Σχολική Επιτροπή

​​

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων  Σχολικής Επιτροπής, απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1.Του Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της πράξης σύστασης της Σχολικής Επιτροπής.

2.Των Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης των τυχόν τροποποιήσεων της πράξης σύστασης της Σχολικής Επιτροπής, καθώς και πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής που θα μνημονεύει αυτά τα Φ.Ε.Κ.

3.Ακριβούς  αντιγράφου της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του αρμόδιου Δήμου περί διορισμού των μελών της Σχολικής Επιτροπής.

4.Πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής, περί συγκροτήσεώς της σε σώμα με την εκλογή Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία και λοιπών μελών αυτής, με μνεία περί απαρτίας (παρόντα – απόντα, καίτοι κληθέντα μέλη), νόμιμα υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο αυτής.

5.Πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής, περί παροχής εξουσιοδοτήσεως στα αρμόδια πρόσωπα (διαχειριστές) για την κίνηση του τηρούμενου στην Τράπεζα λογαριασμού καταθέσεων αυτής, με μνεία της απαρτίας της Σχολικής Επιτροπής (παρόντα – απόντα, καίτοι κληθέντα μέλη της Σχολικής Επιτροπής), νόμιμα υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων Σχολικής Επιτροπής απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1.Ακριβούς  αντιγράφου της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του αρμόδιου Δήμου περί διορισμού των μελών της Σχολικής Επιτροπής.

2.Πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής, περί συγκροτήσεώς της σε σώμα με την εκλογή Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία και λοιπών μελών αυτής, με μνεία περί απαρτίας (παρόντα – απόντα, καίτοι κληθέντα μέλη), νόμιμα υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο αυτής.

3.Πρακτικού της Σχολικής Επιτροπής, περί παροχής εξουσιοδοτήσεως στα αρμόδια πρόσωπα (διαχειριστές) για την κίνηση του τηρούμενου στην Τράπεζα λογαριασμού καταθέσεων αυτής, με μνεία της απαρτίας της Σχολικής Επιτροπής (παρόντα – απόντα, καίτοι κληθέντα μέλη της Σχολικής Επιτροπής), νόμιμα υπογεγραμμένου από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής.

4.Δήλωσης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής που θα αναφέρει τα Φ.Ε.Κ. τυχόν τροποποιήσεων της πράξης σύστασης της Σχολικής Επιτροπής, πρόσφατης ημερομηνίας.