Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

​​


Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Επισήμου αντιγράφου του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ.(σύστασης και/ή τυχόν τροποποιήσεων) μετά της σχετικής ειδικής σήμανσης με ειδική σφραγίδα από το Τμήμα  Μητρώου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας  Οικονομίας  του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) .

2. Βεβαίωσης Εγγραφής από το άνω  Μητρώο.

3. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικού από το Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας  Οικονομίας  περί των μεταβολών του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ. και περί των μελών της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή.

4. Πρόσφατης ημερομηνίας Γενικού Πιστοποιητικού ΓΕΜΗ.

5. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.

6. Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, με αναφορά στην απαρτία (δηλαδή να μνημονεύεται ποια και πόσα εκ των μελών ήσαν παρόντα ή απόντα, αν και κλητεύθηκαν στη συνεδρίαση) περιλαμβάνον την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή.

7. Πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής περί συγκροτήσεώς της σε σώμα, απονομής αξιωμάτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων για το άνοιγμα λογαριασμού και τη διενέργεια συναλλαγών (να μνημονεύεται ποιοι και πόσοι σύμβουλοι ήσαν παρόντες ή απόντες, αν και κλητεύθηκαν στη συνεδρίαση).

8. Βεβαίωσης καταχώρισης της νέας Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή στο Μητρώο.

9. Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου Δικαστηρίου  περί μη προσβολής του κύρους της απόφασης Γ.Σ. περί της εκλογής των μελών της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή, (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την καταχώρηση της σχετικής απόφασης  της Γ.Σ. στο Μητρώο).

Στο ενδιάμεσο δε χρονικό διάστημα Δήλωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή περί μη προσβολής του κύρους της απόφασης Γ.Σ. περί εκλογής των μελών αυτής/ διαχειριστή.

Εάν στην Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης συμμετέχουν ως μέλη Ν.Π.Δ.Δ., ή Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενα από Δημόσιο φορέα θα προσκομίζεται και η  σχετική έγκριση του Δημόσιου φορέα που τα εποπτεύει.

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άνω υπό 6 και 7 θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τα, κατά το καταστατικό, αρμόδια όργανα της Κοιν.Σ.Επ.

- Αν στην Κοιν.Σ.Επ. συμμετέχουν ως μέλη εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα,   θα υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων τους, καθώς και απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους, περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη Κοιν.Σ.Επ. και περί ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της ή των σχετικών τροποποιήσεων. Επίσης θα υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της μετέχουσας εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, ώστε να ελεγχθεί εάν η δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας στην Κοιν.Σ.Επ. προβλέπεται στο καταστατικό της.

- Εάν συμμετέχουν στην ΚοινΣΕπ ως μέλη της νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), θα υποβάλλεται και  πρόσφατης ημερομηνίας  έγγραφο της ομιλικής δομής τους (εάν ανήκουν σε όμιλο).

8. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  της ΚοινΣΕπ περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων  των συνεταιριστικών μερίδων, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η επιχείρηση ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των συνεταιριστικών μερίδων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  θα  πρέπει  να      αναφέρεται στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την Κοιν.Σ.Επ. υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου, β) μέλους και γ) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων Kοιν.Σ.Επ. απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Πρόσφατης ημερομηνίας Γενικού Πιστοποιητικού ΓΕΜΗ.

2. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικού ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ.

3. Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, με αναφορά στην απαρτία (δηλαδή να μνημονεύεται ποια και πόσα εκ των μελών ήσαν παρόντα ή απόντα, αν και κλητεύθηκαν στη συνεδρίαση) περιλαμβάνον την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή.

4. Πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής περί συγκροτήσεώς της σε σώμα, απονομής αξιωμάτων και παροχής εξουσιοδοτήσεων  για  τη διενέργεια συναλλαγών (να μνημονεύεται ποιοι και πόσοι σύμβουλοι ήσαν παρόντες ή απόντες, αν και κλητεύθηκαν στη συνεδρίαση).

5. Βεβαίωσης καταχώρισης της νέας Διοικούσας Επιτροπής στο Μητρώο.

6. Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους της απόφασης Γ.Σ. περί της εκλογής των μελών της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή, (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την καταχώρηση της σχετικής απόφασης  της Γ.Σ. στο Μητρώο).

Στο ενδιάμεσο δε χρονικό διάστημα θα υποβάλλεται Δήλωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή περί μη προσβολής του κύρους της απόφασης Γ.Σ. περί εκλογής των μελών αυτής/διαχειριστή.

7. Πρόσφατης ημερομηνίας Πιστοποιητικού,  από το Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας  Οικονομίας  του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) περί των μεταβολών του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ. και περί των μελών της Διοικούσας Επιτροπής/διαχειριστή.

Σε περίπτωση που υπάρχουν τροποποιήσεις στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. θα υποβάλλεται και επίσημο αντίγραφο του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ. μετά της σχετικής ειδικής σήμανσης με ειδική σφραγίδα από το Τμήμα  Μητρώου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας  Οικονομίας  του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) .

- Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άνω υπό 3 και 4 θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τα, κατά το καταστατικό, αρμόδια όργανα της Κοιν.Σ.Επ.

- Εάν συνεταίρος  είναι  νομικό πρόσωπο ή εισέλθει στην Κοιν.Σ.Επ  ως συνεταίρος νομικό πρόσωπο , ημεδαπό ή αλλοδαπό, θα πρέπει να υποβάλλονται αντίστοιχα και τα  κάτωθι έγγραφα :

Σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ. θα προσκομίζεται και  πρακτικό του αρμόδιου οργάνου του νομικού προσώπου περί λήψης αποφάσεως για την άνω τροποποίηση και  ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή της τροποποίησης του  καταστατικού της εταιρείας.

Σε περίπτωση εισόδου στην Κοιν.Σ.Επ.  νομικού προσώπου ως νέου συνεταίρου θα προσκομίζονται όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων του νομικού προσώπου, καθώς και πρακτικό του αρμοδίου οργάνου του περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη εταιρεία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της εταιρείας.

- Εάν συμμετέχουν στην ΚοινΣΕπ ως μέλη της νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), θα υποβάλλεται και  πρόσφατης ημερομηνίας  έγγραφο της ομιλικής δομής τους (εάν ανήκουν σε όμιλο).

8. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  της ΚοινΣΕπ περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων  των συνεταιριστικών μερίδων, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η επιχείρηση ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των συνεταιριστικών μερίδων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  θα  πρέπει  να      αναφέρεται στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την Κοιν.Σ.Επ. υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου, β) μέλους και γ) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.