Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων Ιερού Ναού απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω νομιμοποιητικών εγγράφων:

1.Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του κατά τόπον αρμόδιου Μητροπολίτη περί ορισμού των παρόντων μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού (συμπεριλαμβανομένης της πράξεως διορισμού του παρόντος Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού). Στην απόφαση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται η ταυτότητα του Ιερού Ναού. Αν δεν προκύπτει τότε απαιτείται η προσκόμιση του Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος ή του Βασιλικού Διατάγματος για την ίδρυση του Ενοριακού Ναού ή αν αυτό δεν προσκομίζεται, βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη ή νομίμου εκπροσώπου του.

2.Πρακτικού του παρόντος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου (σε ακριβές αντίγραφο και μετά μνείας της απαρτίας) περί εξουσιοδοτήσεως του Ταμία ή (σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία) άλλου μέλους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού για ανάληψη χρημάτων από το σχετικό λογαριασμό του Ιερού Ναού.

3.Νομίμως υπογεγραμμένης Εγκριτικής Πράξης του οικείου Μητροπολίτου ως Προέδρου του Μητροπολιτικού Συμβουλίου για ανάληψη ποσού έως Ευρώ 3.000.

4.Σε περίπτωση αναλήψεως ποσού άνω των Ευρώ  3.000, τότε πρέπει να υποβάλλεται νομίμως υπογεγραμμένη Εγκριτική Πράξη του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου περί του εκάστοτε αναληπτέου ποσού .

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων Ιερού Ναού απαιτείται η υποβολή  των κατωτέρω νομιμοποιητικών εγγράφων:

1.Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του κατά τόπον αρμόδιου Μητροπολίτη περί ορισμού των παρόντων μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού (συμπεριλαμβανομένης της πράξεως διορισμού του παρόντος Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού).

2.Πρακτικού του παρόντος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου (σε ακριβές αντίγραφο και μετά μνείας της απαρτίας) περί εξουσιοδοτήσεως του Ταμία ή (σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία) άλλου μέλους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού για ανάληψη χρημάτων από το σχετικό λογαριασμό του Ιερού Ναού.

3.Νομίμως υπογεγραμμένης Εγκριτικής Πράξης του οικείου Μητροπολίτου ως Προέδρου του Μητροπολιτικού Συμβουλίου για ανάληψη ποσού έως Ευρώ 3.000.

4.Σε περίπτωση αναλήψεως ποσού άνω των Ευρώ  3.000, τότε πρέπει να υποβάλλεται νομίμως υπογεγραμμένη Εγκριτική Πράξη του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου περί του εκάστοτε αναληπτέου ποσού .