Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις


Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων Ιερού Ναού απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω νομιμοποιητικών εγγράφων:

1. Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του κατά τόπον αρμόδιου Μητροπολίτη περί ορισμού των παρόντων μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού (συμπεριλαμβανομένης της πράξεως διορισμού του παρόντος Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού). Στην απόφαση αυτή πρέπει να προσδιορίζεται η ταυτότητα του Ιερού Ναού. Αν δεν προκύπτει τότε απαιτείται η προσκόμιση του Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του Προεδρικού Διατάγματος ή του Βασιλικού Διατάγματος για την ίδρυση του Ενοριακού Ναού ή αν αυτό δεν προσκομίζεται, βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη ή νομίμου εκπροσώπου του.

2.  Πρακτικού του παρόντος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου (σε ακριβές αντίγραφο και μετά μνείας της απαρτίας) περί συγκροτήσεως σε σώμα (να μνημονεύεται ποιοι και πόσοι Σύμβουλοι ήταν παρόντες ή απόντες κατά την άνω συνεδρίαση του Συμβουλίου)

Για αναλήψεις απαιτείται η προσκόμιση κάθε φορά:

Πρακτικού του παρόντος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου (σε ακριβές αντίγραφο και μετά μνείας της απαρτίας) περί εξουσιοδοτήσεως του Ταμία ή (σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία) άλλου μέλους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού για ανάληψη χρημάτων από το σχετικό λογαριασμό του Ιερού Ναού και

είτε

α. Νομίμως υπογεγραμμένης Εγκριτικής Πράξης του οικείου Μητροπολίτου ως Προέδρου του Μητροπολιτικού Συμβουλίου για ανάληψη ποσού έως Ευρώ 3.000,

είτε

β. Σε περίπτωση αναλήψεως ποσού άνω των Ευρώ  3.000, τότε πρέπει να υποβάλλεται νομίμως υπογεγραμμένη Εγκριτική Πράξη του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου περί του εκάστοτε αναληπτέου ποσού.

3. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης περί του πραγματικού δικαιούχου . Ως πραγματικός δικαιούχος δηλώνεται ο Εφημέριος Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ή ο τοποτηρητής Εφημέριος.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τον Ιερό Ναό  υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου  και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

Για την ανανέωση της νομιμοποίησης των εκπροσώπων Ιερού Ναού απαιτείται η υποβολή  των κατωτέρω νομιμοποιητικών εγγράφων:

1. Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του κατά τόπον αρμόδιου Μητροπολίτη περί ορισμού των παρόντων μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού (συμπεριλαμβανομένης της πράξεως διορισμού του παρόντος Προέδρου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού).

2. Πρακτικού του παρόντος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου (σε ακριβές αντίγραφο και μετά μνείας της απαρτίας) περί συγκροτήσεως σε σώμα (να μνημονεύεται ποιοι και πόσοι Σύμβουλοι ήταν παρόντες ή απόντες κατά την άνω συνεδρίαση του Συμβουλίου)

Για αναλήψεις απαιτείται η προσκόμιση κάθε φορά:

Πρακτικού του παρόντος Εκκλησιαστικού Συμβουλίου (σε ακριβές αντίγραφο και μετά μνείας της απαρτίας) περί εξουσιοδοτήσεως του Ταμία ή (σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία) άλλου μέλους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού για ανάληψη χρημάτων από το σχετικό λογαριασμό του Ιερού Ναού και

είτε

α. Νομίμως υπογεγραμμένης Εγκριτικής Πράξης του οικείου Μητροπολίτου ως Προέδρου του Μητροπολιτικού Συμβουλίου για ανάληψη ποσού έως Ευρώ 3.000,

είτε

β. Σε περίπτωση αναλήψεως ποσού άνω των Ευρώ  3.000, τότε πρέπει να υποβάλλεται νομίμως υπογεγραμμένη Εγκριτική Πράξη του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου περί του εκάστοτε αναληπτέου ποσού.

3. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης περί του πραγματικού δικαιούχου . Ως πραγματικός δικαιούχος δηλώνεται ο Εφημέριος Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ή ο τοποτηρητής Εφημέριος.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τον Ιερό Ναό  υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου  και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.