Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

​​


Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων της Ιεράς Μονής απαιτείται η υποβολή των  κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. Του Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του Π. Δ. ή Β. Δ. για την ίδρυση της Ιεράς Μονής ή της σχετικής βεβαίωσης του οικείου Μητροπολίτη ή του νομίμου εκπροσώπου του.

2. Του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας εκάστης Ιεράς Μονής.

3. -Σε περίπτωση που στην Ιερά Μονή διαμένουν περισσότεροι από 5 μοναχοί:

α. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού της μοναχικής αδελφότητας περί εκλογής του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου και

β. Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του κατά νόμο αρμόδιου Μητροπολίτη περί εγκρίσεως της εκλογής του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου.

γ. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου, περιλαμβάνον απόφαση περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος ή/και σε μη μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου για τη διενέργεια συγκεκριμένα αναφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών, στο όνομα της Ιεράς Μονής και έγκριση από επιχώριο Αρχιερέα.

- Σε περίπτωση που στην Ιερά Μονή διαμένουν λιγότεροι από 5 μοναχοί:

α. Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του αρμόδιου Μητροπολίτη περί απευθείας διορισμού του Ηγουμένου και των λοιπών μελών του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου της  Ιεράς Μονής.

β. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου, περιλαμβάνον απόφαση περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος ή/και σε μη μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου για τη διενέργεια συγκεκριμένα αναφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών, στο όνομα της Ιεράς Μονής και έγκριση από επιχώριο Αρχιερέα.

4. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης περί του πραγματικού δικαιούχου . Ως πραγματικός δικαιούχος δηλώνεται ο εκλεγμένος ή ο διορισμένος κληρικός που εκτελεί χρέη Ηγουμενοσυμβουλίου.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την  Ιερά Μονή  υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου  και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 


Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων Ιεράς Μονής απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1. - Σε περίπτωση που στην Ιερά Μονή διαμένουν περισσότεροι από 5 μοναχοί:

α. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού της μοναχικής αδελφότητας περί εκλογής του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου και

β. Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του κατά νόμο αρμόδιου Μητροπολίτη περί εγκρίσεως της εκλογής του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου.

γ. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου, περιλαμβάνον απόφαση περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος ή/και σε μη μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου για τη διενέργεια συγκεκριμένα αναφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών, στο όνομα της Ιεράς Μονής και έγκριση από επιχώριο Αρχιερέα.

   - Σε περίπτωση που στην Ιερά Μονή διαμένουν λιγότεροι από 5 μοναχοί:

α. Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του αρμόδιου Μητροπολίτη περί απευθείας διορισμού του Ηγουμένου και των λοιπών μελών του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου της  Ιεράς Μονής.

β. Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου, περιλαμβάνον απόφαση περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος ή/και σε μη μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου για τη διενέργεια συγκεκριμένα αναφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών, στο όνομα της Ιεράς Μονής και έγκριση από επιχώριο Αρχιερέα.

2. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης περί του πραγματικού δικαιούχου . Ως πραγματικός δικαιούχος δηλώνεται ο εκλεγμένος ή ο διορισμένος κληρικός που εκτελεί χρέη Ηγουμενοσυμβουλίου.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την  Ιερά Μονή  υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου  και β) πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.