Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

​​

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων της Ιεράς Μονής απαιτείται η υποβολή των  κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1.Του Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του Π. Δ. ή Β. Δ. για την ίδρυση της Ιεράς Μονής ή της σχετικής βεβαίωσης του οικείου Μητροπολίτη ή του νομίμου εκπροσώπου του.

2.Του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας εκάστης Ιεράς Μονής.

3.Σε περίπτωση που στην Ιερά Μονή διαμένουν περισσότεροι από 5 μοναχοί:

α.Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού της μοναχικής αδελφότητας περί εκλογής του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου και

β.Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του κατά νόμο αρμόδιου Μητροπολίτη περί εγκρίσεως της εκλογής του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου.

γ.Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου, περιλαμβάνον απόφαση περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος ή/και σε μη μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου για τη διενέργεια συγκεκριμένα αναφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών, στο όνομα της Ιεράς Μονής και έγκριση από επιχώριο Αρχιερέα.

4.Σε περίπτωση που στην Ιερά Μονή διαμένουν λιγότεροι από 5 μοναχοί:

α.Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του αρμόδιου Μητροπολίτη περί απευθείας διορισμού του Ηγουμένου και των λοιπών μελών του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου της  Ιεράς Μονής.

β.Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου, περιλαμβάνον απόφαση περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος ή/και σε μη μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου για τη διενέργεια συγκεκριμένα αναφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών, στο όνομα της Ιεράς Μονής και έγκριση από επιχώριο Αρχιερέα.

Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων Ιεράς Μονής απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1.Σε περίπτωση που στην Ιερά Μονή διαμένουν περισσότεροι από 5 μοναχοί:

α.Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού της μοναχικής αδελφότητας περί εκλογής του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου και

β.Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του κατά νόμο αρμόδιου Μητροπολίτη περί εγκρίσεως της εκλογής του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου.

γ.Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου, περιλαμβάνον απόφαση περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος ή/και σε μη μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου για τη διενέργεια συγκεκριμένα αναφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών, στο όνομα της Ιεράς Μονής και έγκριση από επιχώριο Αρχιερέα.

2.Σε περίπτωση που στην Ιερά Μονή διαμένουν λιγότεροι από 5 μοναχοί:

α.Νομίμως υπογεγραμμένης απόφασης του αρμόδιου Μητροπολίτη περί απευθείας διορισμού του Ηγουμένου και των λοιπών μελών του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου της σχετικής Ιεράς Μονής.

β.Νομίμως υπογεγραμμένου Πρακτικού του παρόντος Ηγουμενοσυμβουλίου, περιλαμβάνον απόφαση περί παροχής εξουσιοδοτήσεως σε μέλος ή/και σε μη μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου για τη διενέργεια συγκεκριμένα αναφερόμενων τραπεζικών συναλλαγών, στο όνομα της Ιεράς Μονής και έγκριση από επιχώριο Αρχιερέα.