Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα Συμβολαιακή Γεωργία & Κτηνοτροφία

​Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τα περιθώρια ανάπτυξης του αγροτικού τομέα έχει διαμορφώσει ένα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, το οποίο εκσυγχρονίζει ολόκληρο το παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωμα αγοραστών και προμηθευτών αγροτικών / κτηνοτροφικών προϊόντων.

Μέσω του προγράμματος αυτού παρέχεται η δυνατότητα χρηματοδότησης αγροτών και κτηνοτρόφων για την κάλυψη μέρους του κόστους παραγωγής των προϊόντων τους. Βασική προϋπόθεση είναι οι παραγωγοί αυτοί να έχουν συνάψει συμβόλαια πώλησης (απευθείας ή μέσω Αγροτικού Συνεταιρισμού) με εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις της χώρας.

Η χρηματοδότηση γίνεται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και διενεργείται μέσω της ειδικής κάρτας ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD, η χρήση της οποίας επιτρέπεται αποκλειστικά στο εκτεταμένο δίκτυο συνεργαζόμενων με την Τράπεζα επιχειρήσεων εμπορίας αγροτικών εφοδίων και πρατηρίων καυσίμων. Επιπροσθέτως ο παραγωγός μέσω της χρηματοδότησης μπορεί να πληρώνει τους εργάτες γης μέσω έκδοσης εργόσημου, αλλά και λοιπές δαπάνες όπως το αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, ύδρευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κλπ. Η αποπληρωμή της χρηματοδότησης γίνεται αυτόματα από την εμπορική / μεταποιητική επιχείρηση, μέσω της απόδοσης της αξίας των αγοραζόμενων προϊόντων σε καταθετικό λογαριασμό του παραγωγού.

Ο παραγωγός μέσω της συμμετοχής του στο πρόγραμμα της Συμβολαιακής Γεωργίας / Κτηνοτροφίας καλύπτει το κόστος παραγωγής των προϊόντων του, βελτιώνοντας σημαντικά τη ρευστότητά του. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνει, από τη μία μείωση του κόστους αγοράς των εφοδίων που προμηθεύεται για την παραγωγή των προϊόντων του, και από την άλλη αύξηση της παραγωγής και της κερδοφορίας του, διασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα της επιχείρησής του.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Δικαιούχοι:
Αγρότες και κτηνοτρόφοι για τους οποίους έχει δοθεί σύσταση από συνεργαζόμενη με την Εθνική Τράπεζα εμπορική / μεταποιητική επιχείρηση, με την οποία έχουν συνάψει συμβόλαιο αγοραπωλησίας των προϊόντων τους (με ή χωρίς τη μεσολάβηση Αγροτικού Συνεταιρισμού).

Σκοπός:
Κάλυψη μέρους του κόστους παραγωγής των παραγόμενων προϊόντων (όπως ενδεικτικά η αγορά γεωργικών εφοδίων, ζωοτροφών, καυσίμων, κάλυψη δαπανών ενέργειας και ύδρευσης καθώς και χρηματοδότηση του εργατικού κόστους).

Εξασφαλίσεις:
Ενεχυρίαση της απαίτησης του παραγωγού που απορρέει από το συμβόλαιο αγοραπωλησίας των προϊόντων του.

Διάρκεια:
Μέχρι 12 μήνες, ανάλογα με την εποχικότητα του προϊόντος.

Τρόπος εκταμίευσης:
Η εκταμίευση της χρηματοδότησης γίνεται με χρήση ειδικής χρεωστικής κάρτας («ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ DEBIT MASTERCARD»), η χρήση της οποίας επιτρέπεται:

  • σε συγκεκριμένα POS καταστημάτων πώλησης αγροτικών εφοδίων, ζωοτροφών, καυσίμων κλπ.
         που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας / Κτηνοτροφίας
  • για ανάληψη μετρητών από ATM της Τράπεζας για την κάλυψη του εργατικού κόστους σε
         προκαθορισμένη χρονική περίοδο (πχ. την περίοδο της συγκομιδή του προϊόντος).

Τρόπος αποπληρωμής:
Η αποπληρωμή της χρηματοδότησης γίνεται μέσω των καταβολών που λαμβάνουν χώρα από την εμπορική / μεταποιητική επιχείρηση, έναντι της αξίας των αγοραζόμενων προϊόντων, σε καταθετικό λογαριασμό του παραγωγού που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα.

​Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα χρηματοδότησης Συμβολαιακής Γεωργίας / Κτηνοτροφίας απαιτείται η σύσταση του παραγωγού από συνεργαζόμενη με την Εθνική Τράπεζα εμπορική / μεταποιητική επιχείρηση αγροτικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων.

Οι παραγωγοί που εντάσσονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης Συμβολαιακής Γεωργίας / Κτηνοτροφίας θα ειδοποιηθούν από το αρμόδιο κατάστημα της περιοχής τους για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

  • ​Για την κίνηση του λογαριασμού σας, αποστέλλεται, ανέξοδα, τριμηνιαίο ενημερωτικό       
         statement.
  • Σε ετήσια βάση εκδίδεται βεβαίωση χρεωθέντων τόκων για φορολογική χρήση.