Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Editor χρεώσεων και αναθέσεων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τα αρχεία που ανταλλάσσουν οι Οργανισμοί με τις Τράπεζες, στο πλαίσιο του Συστήματος Άμεσων Χρεώσεων, πρέπει να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 20022 XML.


  • Χρήστης με δικαιωματα εγκατάστασης, πατήστε εδώ


  • Χρήστης χωρίς δικαιώματα εγκατάστασης, πατήστε εδώ


Για τις οδηγίες χρήσης των συμπιεσμένων αρχείων, πατήστε εδώ