Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την επίτευξη των στόχων δράσης για το κλίμα

Εάν η επιχείρησή σας είναι μικρομεσαία ή μεσαίας κεφαλαιοποίησης, μπορείτε να αποκτήσετε δάνειο παγίων με προνομιακή τιμολόγηση και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75, με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Το προϊόν με μια ματιά

Προϋπολογισμός και περίοδος διαθεσιμότητας προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα €100.000.000 και η περίοδος διαθεσιμότητας είναι έως 01.08.2024 ή μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων κεφαλαίων. 

Σκοπός χρηματοδότησης

Μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση για να καλύψετε τις επενδυτικές ανάγκες για την υλοποίηση σχεδίων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων δράσης για το κλίμα και ειδικότερα στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).
 

Ποσό δανείου

Το μέγιστο ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει σε €12.500.000 με συνολικό προϋπολογισμό κάθε επενδυτικού σχεδίου τα €25.000.000.

Διάρκεια των χρηματοδοτήσεων

Η διάρκεια των δανείων δεν μπορεί να υπερβαίνει την οικονομική και τεχνική ζωή της χρηματοδοτούμενης επένδυσης (ελάχιστη διάρκεια 2 έτη).

Διαδικασία των εκταμιεύσεων

Επιτρέπονται εφάπαξ ή τμηματικές εκταμιεύσεις υποχρεωτικά εντός περιόδου χάριτος που μπορεί να ανέρχεται σε έως δύο έτη. 

Τρόπος αποπληρωμής

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μέσω ισόποσων τριμηνιαίων ή εξαμηνιαίων δόσεων.

Προνομιακό Επιτόκιο για τις επιχειρήσεις που στηρίζουν την απασχόληση των νέων

Παρέχεται πρόσθετη μείωση επί του εφαρμοζόμενου περιθωρίου κατά 20 μονάδες βάσης σε όσες επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Πρωτοβουλίας «Απασχόληση για τους Νέους».
Testimonial Card 1

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Εθνικής γίνεται πάντα με ώριμα και σταθερά βήματα, αποτελώντας καταλύτη και αρωγό των δραστηριοτήτων μας.
Γιάννα Ιωαννίδου
Managing Director της All Web Solution SA

Αναλυτικές πληροφορίες

Το επιτόκιο είναι Euribor 3M περιοριζόμενο σε μηδέν, σε περίπτωση αρνητικής τιμής, πλέον περιθωρίου (απαλλαγή εισφοράς του Ν.128/75).
Απαιτούνται οι συνήθεις λαμβανόμενες ενοχικές / εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Ισχύει το γενικό τιμολόγιο της τράπεζας. 

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση μέσω της ΕΤΕπ είναι όσες επιχειρήσεις πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω:

 • Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας
 • Δεν δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους τομείς, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στην συνέχεια ως «Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις» και
 • Είτε είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους, υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
 • Είτε είναι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (MidCaps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ).
Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις και δραστηριότητες χρηματοδότησης, είναι : 
Η επιλεξιμότητα των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων καθορίζεται σύμφωνα με τους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας  στην Ε.Ε. (NACE), όπως αυτοί έχουν παρασχεθεί από την ΕΤΕπ στην Εθνική Τράπεζα.
Ανεξάρτητα από την επιλεξιμότητα του κωδικού οικονομικής δραστηριότητας (NACE) σχετικά με την κύρια δραστηριότητα, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση που συμμετέχει σε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ:
 • δραστηριότητες παραγωγής ή εμπορίας όπλων και πυρομαχικών, εκρηκτικών, εξοπλισμού ή υποδομών ειδικά σχεδιασμένων για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση και εξοπλισμού ή υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
 • δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε περιβαλλοντικές συνέπειες και οι οποίες δεν μπορούν να μετριαστούν σε μεγάλο βαθμό ή να αντισταθμιστούν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λ.χ. των έργων σε προστατευόμενες περιοχές, κρίσιμους οικότοπους και περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς),
 • δραστηριότητες που μπορεί να θεωρηθούν δεοντολογικά ή ηθικά αμφιλεγόμενες ή προσκρούουν ή απαγορεύονται από διατάξεις του εθνικού δικαίου, λ.χ. των δοκιμών σε ζώα και της έρευνας για την κλωνοποίηση του ανθρώπινου είδους,
 • δραστηριότητες που απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία (εφόσον υπάρχει σχετική νομοθεσία) π.χ. γενετική τροποποίηση, κλινικές αμβλώσεων, πυρηνική ενέργεια κ.λπ.

Επιπρόσθετα και ανεξάρτητα της κύριας δραστηριότητας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, τα τυχόν έσοδα από τις ακόλουθες δραστηριότητες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% των ετήσιων εσόδων της εν λόγω επιχείρησης:

 • δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή τη διευκόλυνση της χρήσης τυχερών παιχνιδιών και συναφούς εξοπλισμού
 • δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή καπνού, επεξεργασία ή εξειδικευμένη διανομή καπνού και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση του καπνού (π.χ. αίθουσες καπνιστών).
Εκτός των ανωτέρω εξαιρέσεων που αφορούν σε εξαιρούμενους τομείς ή δραστηριότητες, οι εταιρείες συμμετοχών (financial holding companies), των οποίων η μόνη οικονομική δραστηριότητα είναι να κατέχουν και να διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια συμμετοχών σε μετοχές ή / και επενδύσεις σε άλλες εταιρείες δεν είναι επιλέξιμες.
 

Επενδύσεις και δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο Επενδυτικό Σχέδιο περιλαμβάνουν:

 • Αγορά, ανανέωση, επέκταση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης της γης μόνον εφόσον είναι τεχνικά απαραίτητη για την επένδυση, σε ποσοστό μέχρι το 10% του ποσού χρηματοδότησης. Η αγορά αγροτεμαχίων δεν περιλαμβάνεται.
 • Επένδυση σε άυλα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή:

                      i.        Έξοδα RDI (συμπεριλαμβανομένων των ακαθάριστων μισθών του προσωπικού που συνδέονται άμεσα με τα στοιχεία έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας των δραστηριοτήτων της εταιρείας και κόστος ανάπτυξης παραχωρήσεων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων),
                     ii.        αγορά αδειών λογισμικού και άλλων δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων με εγγενή παραγωγική ικανότητα,
                    iii.        αγορά άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως άδειες χρήσης μη παραγόμενων δημόσιων πόρων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων και περιουσιακών στοιχείων έως και 10% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
 •  Αλλαγή γενεάς (π.χ. συνταξιοδότηση προηγούμενου ιδιοκτήτη) ή επιχειρηματική αλλαγή συνδεόμενη με το προσωπικό. Η χρηματοδότηση στις περιπτώσεις αυτές έχει σκοπό τη διατήρηση της επιχείρησης στην ενεργό επιχειρηματική δράση, εφόσον ωστόσο ο αγοραστής και η πωλούμενη επιχείρηση είναι επιλέξιμη Μ.Μ.Ε. και η συνολική χρηματοδότηση δεν ξεπερνά τα €5.000.000 (εξαιρουμένων των ιδίων πόρων).

 

Εξαιρούνται της δυνατότητας χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος, οι παρακάτω κατηγορίες επενδύσεων:
(i)         αγορά (ή κατασκευή ή ανακαίνιση) ακινήτων με σκοπό την πώληση ή ενοικίαση του κτηρίου σε τρίτον, εκτός αν πρόκειται για την κατασκευή κοινωνικής στέγασης, εμπορικών κέντρων και/ή γραφείων με σκοπό την ενοικίαση σε τρίτους,
(ii)         καταναλωτικές δαπάνες,
(iii)        αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν συνδέονται με πρόσθετες κεφαλαιουχικές δαπάνες ή επιχειρησιακή δραστηριότητα (όπως η διαπραγμάτευση εισηγμένων μετοχών, άλλων αξιογράφων ή οποιουδήποτε άλλου χρηματοοικονομικού προϊόντος, η αναχρηματοδότηση του δανεισμού επιχείρησης κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (π.χ. συγχωνεύσεις και εξαγορά επιχειρήσεως),
(iv)        επιχειρήσεις με πολιτικό ή θρησκευτικό περιεχόμενο,
(v)        επενδύσεις στον τομέα της υγείας με μονάδες ασφαλείας, κλειστά ψυχιατρικά ή/και σωφρονιστικά κέντρα,
(vi)        επενδύσεις στον τομέα της υγείας που δεν σέβονται τις κοινές αξίες και τις θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής της Ε.Ε. στον τομέα της υγείας (αειφόρες λύσεις για την κοινωνία βάσει επιστημονικών στοιχείων και ισοτιμίας πρόσβασης),
(vii)       νέοι λέβητες αερίου οποιασδήποτε χωρητικότητας, αντικατάσταση μεγάλων λεβήτων αερίου με χωρητικότητα άνω των 20 MWth,
(viii)      η εξόρυξη, επεξεργασία, μεταφορά και αποθήκευση άνθρακα,
(ix)        η έρευνα και παραγωγή πετρελαίου, διύλιση, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση,
(x)        η έρευνα και παραγωγή φυσικού αερίου, υγροποίηση, επαναεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και αποθήκευση, 
(xi)        η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνει το Πρότυπο Απόδοσης Εκπομπών (δηλ. 250 γραμμάρια CO2e ανά kWh ηλεκτρικής ενέργειας), που ισχύει για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συμπαραγωγής ορυκτών καυσίμων, γεωθερμικές και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις με μεγάλες δεξαμενές,
(xii)       η παραγωγή θερμότητας / προμήθεια και συνδυασμένη παραγωγή ψύξης / θερμότητας και ισχύος (CCHP, CHP), με εξαίρεση:
(a)        την παραγωγή θερμότητας με χρήση ανανεώσιμων καυσίμων ή επιλέξιμης συμπαραγωγής,
(b)        την αντικατάσταση υφιστάμενων μικρών και μεσαίων λεβήτων φυσικού αερίου με χωρητικότητα έως και 20 MWth εκτός εάν πληροί τα ελάχιστα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης, που ορίζονται ως λέβητες με βαθμολογία Α στην Ε.Ε. (ισχύει για <400kWth) ή λέβητες με απόδοση > 90%,
(c)        την αποκατάσταση ή επέκταση υπαρχόντων δικτύων τηλεθέρμανσης, η οποία είναι επιλέξιμη εάν δεν υπάρχει αύξηση των εκπομπών CO2 ως αποτέλεσμα της καύσης άνθρακα, τύρφης, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή μη οργανικών αποβλήτων σε ετήσια βάση,
(d)        νέα δίκτυα τηλεθέρμανσης ή σημαντικές επεκτάσεις υπαρχόντων δικτύων τηλεθέρμανσης, τα οποία είναι επιλέξιμα εάν το δίκτυο χρησιμοποιεί τουλάχιστον 50% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή 50% απόβλητη θερμότητα ή 75% συμπαραγωγή θερμότητας, ή 50% από συνδυασμό ενέργειας και θερμότητας,
(xiii)      η κατασκευή νέων κτηρίων και σημαντική αποκατάσταση υπαρχόντων κτηρίων (άνω του 25% της επιφάνειας ή 25% της αξίας του κτηρίου εξαιρουμένης της γης), τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα εθνικά πρότυπα ενέργειας που ορίζονται στην οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων (EPBD, 2018/844 / ΕΕ). Ως προς τα έργα που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας / θερμότητας που χρησιμοποιούν βιομάζα, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι βιωσιμότητας της βιομάζας:
(a)         η πρώτη ύλη πρέπει να προέρχεται από μη μολυσμένα βιοκαύσιμα εντός της ΕΕ ή να πιστοποιείται για βιωσιμότητα όταν προέρχεται εκτός της ΕΕ, 
(b)        η δασική πρώτη ύλη πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα αειφόρου δασικής πιστοποίησης, 
(c)         αποκλείεται η χρήση προϊόντων φοινικέλαιου ή πρώτων υλών από τροπικά δάση/προστατευόμενες περιοχές. Οι προστατευόμενοι βιότοποι περιλαμβάνουν περιοχές Natura 2000 που ορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, βιότοπους που αναγνωρίζονται βάσει των συμβάσεων Ramsar, Bern (δίκτυο Emerald) και της Βόννης καθώς και περιοχές που έχουν οριστεί ή προσδιοριστεί για χαρακτηρισμό ως προστατευόμενες περιοχές από τις εθνικές κυβερνήσεις.
 
Διευκρινίζεται, ότι οι παραπάνω προϋποθέσεις για παραγωγή ενέργειας / θερμότητας / ψύξης ισχύουν επίσης για κυρίως έργα που δεν σχετίζονται με την ενέργεια, π.χ. μια εγκατάσταση παραγωγής λουλουδιών.
 

 

Τι δικαιολογητικά θα χρειαστώ;

 • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
  Για να μπορούμε να αξιoλογήσουμε την αίτηση, θα πρέπει να σας γνωρίζουμε. Έτσι, θα χρειαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Μαθαίνω περισσότερα
 • Βασικά έντυπα
  Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα έντυπα / ερωτηματολόγια, προκειμένου να προσδιοριστεί το επενδυτικό σας προφίλ και η συμβατότητά σας με τα προϊόντα.
 • Ενημερωτικά έντυπα
  Θα χρειαστεί να παραλάβετε και να μελετήσετε όλα τα ενημερωτικά έντυπα MiFID II, και ιδίως τα βασικά έντυπα πληροφοριών (KIIDs), τους κανονισμούς λειτουργίας και τα ενημερωτικά δελτία των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Ανακαλύψτε και άλλες επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις

Αποκτήστε πρόσβαση και σε άλλες χρηματοδοτήσεις για την επιχείρησή σας, όπως το Πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΤΕπ female.

Μαθαίνω περισσότερα

Περισσότερες digital λύσεις για εσάς

Κατεβάστε τώρα το Mobile app

Διαχειριστείτε εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια τους λογαριασμούς και τις κάρτες σας, μέσα από μία εφαρμογή. Αποκτήστε καλύτερο έλεγχο των οικονομικών σαςενημέρωση μέσω έξυπνων ειδοποιήσεων και πολλές online δυνατότητεςόπως απόκτηση λογαριασμών, καρτών, ασφαλιστικών προϊόντων ή δανείου Εξπρές.
App StoreGoogle PlayHuawei AppGallery
Digital Banking

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες για την επιχείρησή σας.

Debit Mastercard Business

Debit Mastercard Business

Καλύψτε εύκολα τις επιχειρηματικές ανάγκες και τα επαγγελματικά σας έξοδα
Μαθαίνω περισσότερα
Προθεσμιακές καταθέσεις

Προθεσμιακές καταθέσεις

Αποταμιεύστε σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα και κερδίστε μεγαλύτερη απόδοση
Μαθαίνω περισσότερα
Customer onboarding

Customer onboarding

Ξεκινήστε τη σχέση της επιχείρησής σας με την τράπεζα, αποκλειστικά online
Μαθαίνω περισσότερα
Digital Banking για επιχειρήσεις

Digital Banking για επιχειρήσεις

Έλεγχος συναλλαγών, μισθοδοσία, εμβάσματα και πολλά ακόμη, από τον υπολογιστή σας
Μαθαίνω περισσότερα
Business Δάνειο Εξπρές

Business Δάνειο Εξπρές

Αποκτήσετε επιχειρηματικό δάνειο αποκλειστικά online, χωρίς να έρθετε στο κατάστημα
Μαθαίνω περισσότερα
i-bank Trade Finance

i-bank Trade Finance

Διαχειριστείτε online όλες τις συναλλαγές διεθνούς εμπορίου της επιχείρησής σας
Μαθαίνω περισσότερα
Εθνική 2.0

Εθνική 2.0

Ανακαλύψτε το πλαίσιο στήριξης που σχεδιάσαμε, σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης
Μαθαίνω περισσότερα
Συνεργασία με το eBay

Συνεργασία με το eBay

Προωθήστε τα προϊόντα σας στην παγκόσμια αγορά με τα εργαλεία και εφόδια που σας προσφέρουμε σε συνεργασία με το eBay.
Μαθαίνω περισσότερα

Ο Επαγγελματικός σας Σύμβουλος είναι εδώ

Μπορείτε να λαμβάνετε συνεχή υποστήριξη από τον Επαγγελματικό σας Σύμβουλο, ένα εξειδικευμένο και έμπειρο στέλεχος που θα αναλάβει τη διαχείριση της συνολικής σας σχέσης με την τράπεζα.
Κλείσιμο

Επικοινωνία

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας και να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.
 1. Τα στοιχεία σας
 2. Το αίτημά σας

Περισσότερες πληροφορίες

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία ώστε να σας δώσουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Σε περίπτωση απάτης παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο τηλέφωνο 210 484 8484.
Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων

back-to-top