Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Αναπτυξιακή Σύμπραξη


Άρθρο 18 του ν. 4019/2011

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων αναπτυξιακής σύμπραξης, απαιτείται  να προσκομίζονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα:

1. Επίσημο αντίγραφο της  δημοσιευθείσας  αρχικής σύμβασης   της αναπτυξιακής σύμπραξης και των δημοσιευθεισών τροποποιήσεων  αυτής (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις), καθώς και βεβαίωση καταχώρισης της αναπτυξιακής σύμπραξης στο Γ.Ε.Μ.Η., όταν απαιτείται ή στο Πρωτοδικείο, αν πρόκειται για αναπτυξιακή σύμπραξη η οποία έχει συσταθεί προ της εφαρμογής του ν. 4072/2012, με τον αριθμό και την ημερομηνία καταχώρησής της.

2. Πρόσφατο πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. ή από το Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί των γενομένων καταχωρίσεων/τροποποιήσεων στα οικεία βιβλία εταιρειών.

3. Επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων με τα οποία συνιστώνται τα όργανα διοίκησης της αναπτυξιακής σύμπραξης.

4. Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των νομιμοποιητικών  εγγράφων των εταίρων – νομικών προσώπων που μετέχουν στην αναπτυξιακή σύμπραξη και των εκπροσώπων τους και πρακτικό του αρμοδίου οργάνου τους, περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη αναπτυξιακή σύμπραξη και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού ή των σχετικών τροποποιήσεών του, υπογεγραμμένο από τους σύμφωνα με το καταστατικό αρμόδιους , ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα» (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών αυτού).   Επίσης, θα προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του μετέχοντος νομικού προσώπου, ώστε να ελεγχθεί εάν η δυνατότητα συμμετοχής του στην αναπτυξιακή σύμπραξη προβλέπεται στο καταστατικό του.

5. Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  της σύμπραξης  περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  των μετοχών της, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία/σύμπραξη  ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Σε περίπτωση που μέτοχος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο θα υποβάλλεται και  πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του αρμόδιου Μητρώου εταιρειών ή πραγματικών δικαιούχων της χώρας εγκατάστασης της εταιρείας περί της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας/μετόχου (Certificate of shareholders).

Εάν  μέτοχος  ή απώτερος δικαιούχος της εταιρείας/σύμπραξης είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  μετόχους θα  πρέπει  να      αναφέρεται-στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα - η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων  -πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου και β)  πραγματικού δικαιούχου (ως ορίζεται ανωτέρω), απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2. Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1. Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2. Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.