Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Αναπτυξιακή Σύμπραξη

Άρθρο 18 του ν. 4019/2011

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων αναπτυξιακής σύμπραξης, απαιτείται  να προσκομίζονται τα κατωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα:

1.-Επίσημο αντίγραφο της  δημοσιευθείσας  αρχικής σύμβασης   της αναπτυξιακής σύμπραξης και των δημοσιευθεισών τροποποιήσεων  αυτής (εάν υπάρχουν τροποποιήσεις), καθώς και βεβαίωση καταχώρισης της αναπτυξιακής σύμπραξης στο Γ.Ε.Μ.Η., όταν απαιτείται ή στο Πρωτοδικείο, αν πρόκειται για αναπτυξιακή σύμπραξη η οποία έχει συσταθεί προ της εφαρμογής του ν. 4072/2012, με τον αριθμό και την ημερομηνία καταχώρησής της.

2.-Πρόσφατο πιστοποιητικό από το Γ.Ε.Μ.Η. ή από το Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί των γενομένων καταχωρίσεων/τροποποιήσεων στα οικεία βιβλία εταιρειών. Η προσκόμιση αυτού του πιστοποιητικού είναι απαραίτητη  εάν από το καταστατικό προβλέπεται αυτοδίκαιη παράταση της διάρκειας της σύμπραξης μετά τη λήξη της, ή μετά την παρέλευση τριετίας από την υποβολή στο οικείο Κατάστημα της Τράπεζας προηγούμενου ανάλογου πιστοποιητικού.

3.-Επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων με τα οποία συνιστώνται τα όργανα διοίκησης της αναπτυξιακής σύμπραξης.

4.-Επικυρωμένα αντίγραφα όλων των νομιμοποιητικών  εγγράφων των εταίρων – νομικών προσώπων που μετέχουν στην αναπτυξιακή σύμπραξη και των εκπροσώπων τους και πρακτικό του αρμοδίου οργάνου τους, περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη αναπτυξιακή σύμπραξη και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού ή των σχετικών τροποποιήσεών του, υπογεγραμμένο από τους σύμφωνα με το καταστατικό αρμόδιους , ως «ακριβές αντίγραφο» ή «ακριβές απόσπασμα» (με μνεία των ονομάτων παρόντων και απόντων, αν και κληθέντων μελών αυτού).   Επίσης, θα προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του μετέχοντος νομικού προσώπου, ώστε να ελεγχθεί εάν η δυνατότητα συμμετοχής του στην αναπτυξιακή σύμπραξη προβλέπεται στο καταστατικό του.