Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνεται κατάσταση  των απαραιτήτων εγγράφων για τη νομιμοποίηση των συναλλασσομένων με την Τράπεζα αλλοδαπών εταιρειών και των υποκαταστημάτων τους που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Ελλάδα.