Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Business Δάνειο Εξπρές

Η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της για την παροχή υπηρεσιών υψηλής αξίας στην πελατεία της, αλλά και ανταποκρινόμενη στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για απομακρυσμένες συναλλαγές, προσφέρει εφεξής σε Ελεύθερους επαγγελματίες και Επιχειρήσεις τη δυνατότητα απόκτησης πίστωσης για την κάλυψη των αναγκών τους σε Κεφάλαιο Κίνησης αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Internet Banking.

Το προϊόν αφορά σε χρηματοδότηση με παροχή ορίου υπερανάληψης, ποσού από €6.000 μέχρι €35.000.

Η υποβολή του αιτήματος πιστοδότησης, η ενημέρωση για την εγκριτική απόφαση, η υπογραφή Συμβατικού εγγράφου και η εκταμίευση, πραγματοποιούνται μέσω της Εφαρμογής Ιnternet Banking της Εθνικής Τράπεζας χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία σε Κατάστημα του Δικτύου της Εθνικής Τράπεζας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την Αναλυτική Περιγραφή.

Το Business Δάνειο Εξπρές απευθύνεται σε Ελεύθερους επαγγελματίες και Επιχειρήσεις με τουλάχιστον μια κλεισμένη χρήση και τζίρο μέχρι €2.500.000, οι οποίοι τηρούν λογαριασμό όψεως στην Εθνική Τράπεζα.

Το προϊόν αφορά σε χρηματοδότηση με παροχή ορίου υπερανάληψης που μπορεί να κυμαίνεται από €6.000 μέχρι €35.000, και προσφέρεται στην επιχειρηματική πελατεία κατόπιν εγκρίσεως, για την κάλυψη αναγκών σε Κεφάλαιο Κίνησης.

Έχει ετήσια διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης στη λήξη κατόπιν υποβολής αιτήματος. Υφίσταται η υποχρέωση μηνιαίας καταβολής των αναλογούντων τόκων με ελάχιστο ποσό καταβολής €50 μηνιαία, σε περίπτωση που οι μηνιαίοι τόκοι υπολείπονται του εν λόγω ποσού, ενώ το κεφάλαιο καταβάλλεται σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του πιστοδοτούμενου, με καταληκτική ημερομηνία την ημερομηνία λήξης του ορίου υπερανάληψης.

Η επιτοκιακή επιβάρυνση της πίστωσης προκύπτει από το άθροισμα του επιτοκιακού δείκτη αναφοράς Euribor τριών (3) μηνών (σε περίπτωση αρνητικής τιμής συμφωνείται ίσο με μηδέν), πλέον περιθωρίου επιτοκίου και της αναλογούσας εισφοράς του Ν.128/75 (σήμερα 0,6%).

Το περιθώριο του επιτοκίου προκύπτει βάσει τραπεζικών κριτηρίων, κατόπιν αξιολόγησης του αιτήματος χρηματοδότησης. Οι όροι της εγκριτικής απόφασης θα γνωστοποιούνται στον αιτούντα μέσω της Εφαρμογής Internet Banking.

Το επιτόκιο υπερημερίας συμφωνείται, κατά δυόμισι (2,5) εκατοστιαίες μονάδες ανώτερο του εκάστοτε, ως ανωτέρω, συμβατικού επιτοκίου.

Τα ετήσια διαχειριστικά και λειτουργικά έξοδα ανέρχονται στο ποσό των €150, και εισπράττονται κατά την 1η χρήση του ορίου, και σε κάθε ετήσια ανανέωση της πίστωσης.

Οι τυχόν απαιτούμενες εξασφαλίσεις αφορούν σε παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου και ενδέχεται να ζητηθούν από την Τράπεζα κατά την αξιολόγηση του αιτήματος, αν δεν έχουν υποδειχθεί από τον αιτούντα κατά την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης.

Σε περίπτωση αίτησης Νομικού Προσώπου θα πρέπει να ενέχεται στο αίτημα ως εγγυητής τουλάχιστον ένας από τους φορείς της εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο φορέας που θα συμπεριληφθεί στην αίτηση, πρέπει να συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό τουλάχιστον 20%.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο πελάτη μέσω της εφαρμογής Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επισυνάπτονται σε ψηφιακή μορφή.
 
Σε περίπτωση ύπαρξης εγγυητών, θα πρέπει καθένας από αυτούς ξεχωριστά να δηλώσει μέσω της εφαρμογής Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας την πρόθεσή του να παράσχει συμβατικά την προσωπική του εγγύηση. Η διαδικασία υποβολής της αίτησης από όλους τους ενεχόμενους (αιτούντα και τυχόν εγγυητές), πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας ενός μήνα από την ημερομηνία έναρξης της υποβολής της. Σε διαφορετική περίπτωση το αίτημα ακυρώνεται.
 
Μετά την έγκριση του αιτήματος, όλοι οι ενεχόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στην υπογραφή του συμβατικού εγγράφου μέσω της εφαρμογής Internet Banking, με εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή.
 
H διαδικασία ψηφιακής υπογραφής του συμβατικού εγγράφου από όλους τους ενεχόμενους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση θα ακυρώνεται. 
  • Για την παρακολούθηση της κίνησης του λογαριασμού σας και την καταβολή των οφειλόμενων τόκων που αναλογούν στο ποσό του κεφαλαίου που έχετε χρησιμοποιήσει, αποστέλλεται, ανέξοδα, μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα (statement).
  • Σε εξαμηνιαία βάση εκδίδεται δήλωση αναγνώρισης οφειλής («καλώς έχειν») για φορολογική χρήση.

Πληροφορίες αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τη διαδικασία υποβολής αίτησης θα βρείτε στο σχετικό Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης.