Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Eγγυοδοτικό Πρόγραμμα ESIF EAFRD Greece του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης


Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τη δυναμική και τα περιθώρια ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και αγροτοδιατροφικό τομέα, και με πρόθεση να διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση των επιχειρήσεων αυτών στην τραπεζική χρηματοδότηση, συνήψε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (εφεξής ΕΤαΕ) συμφωνία ύψους €70.000.000 για την υλοποίηση του νέου εγγυοδοτικού προγράμματος ESIF EAFRD Greece του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το Ταμείο Αγροτικών Εγγυήσεων συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική Δημοκρατία, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Η Ευρώπη επενδύει σε αγροτικές περιοχές.

Μέσω του Προγράμματος και της εγγύησης που παρέχει το ΕΤαΕ, δίνεται η δυνατότητα σε αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούν επιλέξιμες επενδύσεις, να χρηματοδοτηθούν για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Η εγγύηση του ΕΤαΕ* ανέρχεται σε 80% επί εκάστου δανείου και παρέχεται για μέγιστη διάρκεια 15 ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με το δανειολήπτη.

Η περίοδος διάθεσης λήγει την 31/12/2023 (Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής σύμβασης). 

*Η εγγύηση του ΕΤαΕ αποτελεί είδος στήριξης και το δάνειο θα παράγει Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ). Η σύμβαση χρηματοδότησης επωφελείται από την εγγύηση που χορηγείται από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο χρηματοδοτείται από παρεχόμενα κεφάλαια του Ελληνικού κράτους, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Στόχος του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να διευκολύνει την πρόσβαση γεωργών, κτηνοτρόφων και μεταποιητικών επιχειρήσεων, σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους ώστε να αναπτύξουν τις εκμεταλλεύσεις ή τις επιχειρήσεις τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου.


Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιθυμούν να ενταχθούν:

1. στη δράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα
   της εκμετάλλευσης», που περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια αγροτών που έχουν ενταχθεί
   σε δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 (π.χ. Σχέδια Βελτίωσης) ή υλοποιούν συναφείς
   επενδύσεις.

2.  στη δράση 4.2.4 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (γεωργικό
    προϊόν)», που περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε
    δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 (π.χ. Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων) ή υλοποιούν
    συναφείς επενδύσεις.

Οι δύο παραπάνω δράσεις εντάσσονται αντίστοιχα στα υπομέτρα 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση / εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του μέτρου 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού του ΠΑΑ 2014-2020» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των δανείων που χορηγούνται μέσω του προγράμματος για την κάλυψη των παγίων δαπανών είναι τα εξής:

Σκοπός χρηματοδότησης:Επενδύσεις σε ενσώματα ή άυλα πάγια / εξοπλισμός.
  • είτε σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχήμα της απόφασης ένταξης σε πρόγραμμα με επιχορήγηση
  • είτε σύμφωνα με το εγκριθέν από την Τράπεζα χρηματοδοτικό σχήμα με βάση το προτεινόμενο από την επιχείρηση επενδυτικό σχέδιο, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 «Επενδυτικό σχέδιο (Business Plan)» 
Είδος και χαρακτηριστικά χρηματοδότησης:Χρηματοδότηση αγοράς παγίων, χρεολυτικής απόσβεσης.
Ποσό δανείου:από € 10.000 έως € 5.000.000

Ιδία Συμμετοχή:Όπως καθορίζεται στην απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα με επιχορήγηση (αν υφίσταται) ή στην εγκριτική απόφαση της Τράπεζας. ​
Διάρκεια:12 έως 180 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μήνες και έως 18 μήνες σε περίπτωση ανέγερσης επαγγελματικής στέγης ή υλοποίησης επένδυσης ενταγμένης σε πρόγραμμα με επιχορήγηση. ​
Επιτόκιο:Euribor 3μηνου (σε περίπτωση αρνητικής τιμής, περιορίζεται στο μηδέν) πλέον περιθωρίου, όπως θα καθορίζεται ανά πελάτη με βάση την πιστοληπτική του ικανότητα, και αναλογούσας εισφοράς του Ν.128/75. ​
Αποπληρωμή:Τριμηνιαίες / Εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις. ​
Εξασφαλίσεις:Πλην της εγγύησης του ΕΤαΕ, δύναται να λαμβάνονται επιπλέον εξασφαλίσεις κατά τα συνήθη (ενοχικές / εμπράγματες, που θα καθορίζονται στην απόφαση του αρμόδιου Εγκριτικού Οργάνου). ​
Έξοδα επεξεργασίας και αξιολόγησης αιτήματος:

Όπως προβλέπεται στην εγκριτική απόφαση και σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα βάσει της ισχύουσας πολιτικής εξόδων της Τράπεζας.

Σε περίπτωση που ο πελάτης χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος και με δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης, θα παρέχεται έκπτωση 50%.


Εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί, μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω του προγράμματος και με δάνειο Κεφαλαίου Κίνησης, για δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Σκοπός χρηματοδότησης:Συνοδευτικό Κεφάλαιο Κίνησης ως μέρος της ανωτέρω επένδυσης, σύμφωνα με το προτεινόμενο από την επιχείρηση και αποδεκτό από την Τράπεζα επενδυτικό σχέδιο (Business Plan)».
Είδος και χαρακτηριστικά χρηματοδότησης:Κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, χρεολυτικής απόσβεσης.
Ποσό δανείου:από € 10.000 έως 200.000€ ή το 30% του συνολικού κόστους επένδυσης, όποιο από τα 2 μεγέθη είναι μεγαλύτερο.
Διάρκεια:12 έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες.
Επιτόκιο:Euribor 3μηνου (σε περίπτωση αρνητικής τιμής, περιορίζεται στο μηδέν) πλέον περιθωρίου, όπως θα καθορίζεται ανά πελάτη με βάση την πιστοληπτική του ικανότητα, και αναλογούσας εισφοράς του Ν.128/75.
Αποπληρωμή:Τριμηνιαίες / Εξαμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις.
Εξασφαλίσεις:Πλην της εγγύησης του ΕΤαΕ, δύναται να λαμβάνονται επιπλέον εξασφαλίσεις κατά τα συνήθη (ενοχικές / εμπράγματες, που θα καθορίζονται στην απόφαση του αρμόδιου Εγκριτικού Οργάνου).
Έξοδα επεξεργασίας και αξιολόγησης αιτήματος:Όπως προβλέπεται στην εγκριτική απόφαση και σύμφωνα με τα εκάστοτε προβλεπόμενα βάσει της ισχύουσας πολιτικής εξόδων της Τράπεζας.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω χρηματοδοτήσεις παρέχονται έναντι προσκόμισης παραστατικών, επιλέξιμων προς χρηματοδότηση. 

Υποβάλλετε την αίτησή σας για το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στο www.ependyseis.gr, επιλέγοντας την Εθνική Τράπεζα ως Τράπεζα συνεργασίας.

Στη συνέχεια, επισκεφθείτε ένα από τα Καταστήματά μας προσκομίζοντας:

• το εκτυπωμένο αντίγραφο της οριστικοποιημένης αίτησης που έχετε υποβάλει στο ΠΣΚΕ

• το φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

προκειμένου να υποβάλετε το αίτημά σας για χρηματοδότηση.


Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

1.Είναι νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, δηλαδή που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) και ο Κύκλος Εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης δεν ξεπερνά τα € 50 εκατ. ή το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα € 43 εκατ. Για το λόγο αυτό, η επιχείρηση προσκομίζει Δήλωση περί ανεξαρτησίας ή μη της επιχείρησης, με βάση την οποία επιβεβαιώνεται η πλήρωση του κριτηρίου.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, σε μη ανεξάρτητες επιχειρήσεις ο αριθμός των εργαζομένων και του κύκλου Εργασιών ή του Ενεργητικού υπολογίζεται:

  •  στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αναλογική άθροιση του κύκλου εργασιών ή
         του ενεργητικού  και των εργαζομένων, κατά το ποσοστό συμμετοχής της
         εξεταζόμενης ή συμμετοχής τους στην εξεταζόμενη,
  •  στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις με άθροιση των εργαζομένων και του Κύκλου
         Εργασιών ή του Ενεργητικού στο σύνολό τους.

2. Λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

3. Δεν δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε μη επιλέξιμους τομείς.

4. Πληρούν τα επιμέρους κριτήρια επιλεξιμότητας της δράσης στην οποία επιθυμούν να
    ενταχθούν (4.1.4 ή 4.2.4).

5. Πληρούν τα λοιπά κριτήρια επιλεξιμότητας και για το λόγο αυτό, προσκομίζουν
   Δήλωση επιλεξιμότητας και Μη αποκλεισμού (Υπόδειγμα 2: Δήλωση Επιλεξιμότητας και
   μη Αποκλεισμού
).

Σημειώνεται ότι η επένδυση στην οποία αφορά η αιτούμενη χρηματοδότηση πρέπει να αφορά αποκλειστικά στις επιλέξιμες οικονομικές δραστηριότητες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά εδώ.

 Επιλεξιμότητα χρηματοδότησης

Για να χρηματοδοτηθεί μια επιχείρηση, πρέπει να πληροί, μεταξύ άλλων, και τα παρακάτω κριτήρια:

• Η χρήση του δανείου αφορά δαπάνες οι οποίες έχουν προκύψει μετά την ημερομηνία
  υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα.

Για την πλήρωση του κριτηρίου, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών δαπανών που θα προσκομιστούν προς χρηματοδότηση.

• Στο πρόγραμμα εντάσσονται μόνο νέες χρηματοδοτήσεις.

• Η επένδυση δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε έχει υλοποιηθεί πλήρως, πριν την υποβολή του
  αιτήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ),

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά συμπεριλαμβάνονται:

• Ενσώματα ή άυλα πάγια, γενικές δαπάνες και δαπάνες κεφαλαίου κίνησης οι οποίες
  μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αγορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων,
  μισθολογικό κόστος, κόστος ενοικίου, κλπ. 

• Έξοδα μελέτης μηχανικού, αρχιτέκτονα, συμβούλου επιχειρήσεων, δαπάνες σχετιζόμενες
   με συμβουλές σε θέματα περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότητας, 
   περιλαμβανομένης μελέτης σκοπιμότητας, κλπ.

• Αγορά ζώντων ζώων και ετήσιων και πολυετών φυτών και η φύτευσή τους.

• Απόκτηση μεταχειρισμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων.

• Αγορά γης έως ποσοστού 10% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης της επένδυσης.

• Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων κρέατος (εκτός πουλερικών), με την προϋπόθεση ότι
  βρίσκονται σε νησιώτικες περιοχές.

• Νέες εγκαταστάσεις σφαγείων πουλερικών, με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε
   ορεινές ή νησιώτικες περιοχές.

• Επενδύσεις σε παραγωγή ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης,
  δηλαδή  η παραγωγική τους δυνατότητα να μην υπερβαίνει τις ανάγκες της
  αγροκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, όπως αυτή αποτυπώνεται στη μελέτη ενεργειακών
  αναγκών που περιλαμβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο.

Οι δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν καταγράφονται αναλυτικά εδώ