Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

​​​

Οι  ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank της Εθνικής Τράπεζας παρέχουν καινοτόμες λύσεις,  ειδικά σχεδιασμένες για επιχειρήσεις, μέσω του Internet Banking.

Επιλέγοντας i-bank τραπεζική εξυπηρέτηση από το Ιnternet έχετε στη διάθεσή σας ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, όλο το 24ωρο, για άμεση και ασφαλή διαχείριση των εταιρικών σας λογαριασμών:

 • καθημερινές, Cash Management συναλλαγές όπως: πληροφορίες λογαριασμών και δανείων,
      οφειλές Δημοσίου, πληρωμή λογαριασμών, μεταφορές ποσών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
      παραγγελία μπλοκ επιταγών, χρηματιστηριακές συναλλαγές, πάγιες εντολές κ.ά.
 • νέες λειτουργικότητες, όπως η Online Νομιμοποίηση της εταιρείας σας, η Online Εκταμίευση 
       επιχειρηματικού δανείου και η Online Αποπληρωμή δανείων
 • εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως: e- Factoring, ΕΘΝΟfiles, εξυπηρέτηση μισθοδοσίας κ.ά., 
      με ένα click από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του γραφείου σας.

Oι λύσεις Internet Banking για επιχειρήσεις σας προσφέρουν σημαντικά οφέλη:

 • Ταχύτητα και ευελιξία στην εξυπηρέτηση, από οποιοδήποτε σημείο υπάρχει πρόσβαση στο
      Internet, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

 • Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, με δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις
      της επιχείρησης.

 • Μείωση του λειτουργικού κόστους, μέσω της αυτοματοποίησης των διαδικασιών και της
      εξοικονόμησης εργάσιμου χρόνου.

 • Ασφάλεια στις συναλλαγές σας, με ελεγχόμενες ευχέρειες εξουσιοδοτημένων χρηστών και πλήρη
      εποπτεία χρήσης.

 • Εξοικονόμηση χρημάτων, με μηδενικές ή πολύ χαμηλές χρεώσεις. Ενημερωθείτε εδώ αναλυτικά.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω Internet Banking για :

Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας

Το Internet Banking παρέχει λύσεις για άμεση και ασφαλή κάλυψη  των πληροφοριακών και συναλλακτικών σας αναγκών, με δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις της επιχείρησης:

 

 • Online Νομιμοποίηση
  Μέσω του νέου Internet Banking, οι εταιρικοί χρήστες των πελατών Νομικών Προσώπων της Τράπεζας μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους για την ανανέωση ή την τροποποίηση της γνωμάτευσης νομιμοποίησης της Εταιρίας, καθώς και να επισυνάπτουν ψηφιοποιημένα τα απαιτούμενα έγγραφα, χωρίς να χρειάζεται να τα προσκομίσουν σε Κατάστημα.

  Οι πελάτες-Νομικά Πρόσωπα μέσω του νέου Internet Banking της Τράπεζας:

   - ενημερώνονται για το χρόνο λήξης της ισχύος της νομιμοποίησής τους,
   - ενημερώνονται και λαμβάνουν καθοδήγηση, ανάλογα με τη νομική μορφή τους, για τα 
     δικαιολογητικά τα οποία χρειάζεται να προσκομισθούν για τη διεκπεραίωση του αιτήματος
     ανανέωσης γνωμάτευσης νομιμοποίησης εκπροσώπων,
   - επισυνάπτουν στο αίτημα ψηφιοποιημένα τα δικαιολογητικά έγγραφα νομιμοποίησης, εύκολα και
     γρήγορα, χωρίς να απαιτείται η προσκόμισή τους σε έγχαρτη μορφή σε Κατάστημα,
   - υποβάλλουν συμπληρωματικά έγγραφα νομιμοποίησης ή έγγραφα με τα οποία τροποποιείται η
     εκπροσώπησή τους, εφόσον χρειαστεί,
   - ενημερώνονται για ελλείψεις στα δικαιολογητικά νομιμοποίησης ή λοιπά προβλήματα (π.χ.
     δυσανάγνωστα έγγραφα), και μπορούν να επισυνάψουν στο αίτημά τους τα ορθά δικαιολογητικά, 
     ακόμη και μετά την υποβολή του αιτήματος,
   - παρακολουθούν και ενημερώνονται σχετικά με την πορεία του αιτήματός τους

 • Online Εκταμίευση Δανείου
  Οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήματα για την εκταμίευση των επιχειρηματικών τους δανείων. Η νέα αυτή δυνατότητα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις, επαγγελματίες και ΜΜΕ, καθώς και στις ατομικές επιχειρήσεις.
 • Online Αποπληρωμή Δανείων
  Με τη νέα αυτή δυνατότητα, οι επιχειρήσεις πελάτες της Τράπεζας μπορούν να δουν τις τρέχουσες οφειλές των επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεών τους σε ένα ενιαίο δοσολόγιο και να τις αποπληρώσουν κάνοντας χρήση της υπηρεσίας Internet Banking.

  Οι οφειλές είναι ταξινομημένες σύμφωνα με τον κανόνα εξόφλησης (ρευστοποίησης) που ισχύει στην Τράπεζα και αφορούν σχεδόν όλες* τις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις του πελάτη που συνδέονται  με αλληλόχρεο λογαριασμό.

  Ο πελάτης βλέπει το συνολικό ποσό των οφειλών που πρέπει να αποπληρώσει,  το ποσοό των οφειλών που μπορεί να αποπληρώσει μέσω Internet Banking, καθώς και το ποσό των οφειλών που θα πρέπει να αποπληρωθεί μέσω Καταστήματος.  Μπορεί στην συνέχεια να επιλέξει να πληρώσει μέρος ή το σύνολο του ποσού που μπορεί να αποπληρωθεί μέσω Internet Banking. Η εφαρμογή αποπληρώνει αυτόματα τις οφειλές, και με τη σειρά που εμφανίζονται στο ενιαίο δοσολόγιο και μέχρι το ποσό πληρωμής που έχει καθορίσει ο πελάτης. Μετά την πληρωμή, το ενιαίο δοσολόγιο διαμορφώνεται ανάλογα και περιέχει τις οφειλές που δεν έχουν ακόμη αποπληρωθεί.

  *Εξαιρούνται οφειλές από χρηματοδοτήσεις με τοκοχρεωλυτική μέθοδο αποπληρωμής ή  αν εξυπηρετούν εφάπαξ χρηματοδότηση, σε εξασφάλιση της οποίας υφίσταται νομότυπη εκχώρηση εγκεκριμένης επιχορήγησης κατά του Δημοσίου.  Οι οφειλές αυτές μπορούν να εξοφληθούν μόνο σε Κατάστημα.  Οι οφειλές που δεν μπορούν να αποπληρωθούν μέσω Internet Banking θα εμφανίζονται στο ενιαίο δοσολόγιο για πληροφοριακούς σκοπούς
 • Λύσεις για Πληροφόρηση
  - Στοιχεία και κινήσεις καταθετικών, χρηματοδοτικών, επενδυτικών λογαριασμών, καθώς και
    πιστωτικών καρτών Εθνικής Τράπεζας.

  - Ενημέρωση (σε πραγματικό χρόνο), για τις ημερήσιες συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο
    λογαριασμό της επιχείρησης μέσω των ταμείων της Τράπεζας.

  - Πληροφόρηση σε εμπόρους για τις συναλλαγές πελατών τους μέσω των POS, με  κάρτες Εθνικής
    Τράπεζας.
 • Λύσεις για Πληρωμές
  - Απλά και μαζικά  επιχειρηματικά εμβάσματα σε €  ( σε λογαριασμούς Εθνικής Τράπεζας και άλλων 
    τραπεζών, στην Ελλάδα και στην Ε.Ε., για κίνηση κεφαλαίων, πληρωμή εισαγωγών, λοιπών τρεχουσών
    συναλλαγών κ.ά.

  - Οφειλές Δημοσίου: Ι.Κ.Α.(1), Φ.Π.Α.(1), Ο.Α.Ε.Ε. (1), Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κ.ά.

  - Πληρωμή λογαριασμών: ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κινητή /σταθερή τηλεφωνία, ασφάλιστρα κ.ά.

  - Για Πληρωμές Δημοσίου και Λοιπών Οργανισμών: Επιλέξτε "Πληρωμή λογαριασμών & οφειλών"
    μέσω του μενού "Μεταφορές & Πληρωμές" και αναζητήστε τον οργανισμό που θέλετε να πληρώσετε,
    ή επιλέξτε από τη λίστα. Για κάθε οργανισμό που επιλέγετε να πληρώσετε, συμπληρώνετε το
    λογαριασμό χρέωσης, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο, ανάλογα με την πληρωμή. Το
    έντυπο πληρωμής του κάθε οργανισμού προσφέρεται ως βοήθεια. Ανάλογα με τον οργανισμό,
    μπορείτε να στείλετε την πληρωμή με κανονική προτεραιότητα, ή ως μεταχρονολογημένη ή/και
    επαναλαμβανόμενη.

  - Για Μεταφορές και Εμβάσματα σε τρίτους: Επιλέξτε τη "Μεταφορά σε τρίτο ή επιχείρηση" μέσω του 
    μενού "Μεταφορές & Πληρωμές". Συμπληρώστε τα πεδία που αφορούν το λογαριασμό στον οποίο 
    θέλετε να μεταφέρετε χρήματα και, ανάλογα με το λογαριασμό και την ημέρα και ώρα εκτέλεσης της 
    μεταφοράς, μπορείτε να επιλέξετε να εκτελέσετε τη μεταφορά με κανονική προτεραιότητα, άμεσα, με
    υψηλή προτεραιότητα ή ως μεταχρονολογημένη ή/και επαναλαμβανόμενη.

  - Για Πληρωμές Εισαγωγών: Μέσω του Internet Banking μπορείτε να πραγματοποιείτε πληρωμές
    εισαγωγών με έμβασμα σε άλλη τράπεζα εξωτερικού, μέσω της επιλογής "μεταφορά σε λογαριασμό
    με χρήση ΙΒΑΝ (εσωτερικού ή εξωτερικού)" από την επιλογή "Μεταφορά σε τρίτο ή επιχείρηση" του
    μενού "Μεταφορές & Πληρωμές". Καταχωρείτε τον λογαριασμό της τράπεζας εξωτερικού του
    προμηθευτή σας και επιλέγετε ως σκοπό εμβάσματος την Πληρωμή Εισαγωγών. Στη συνέχεια,
    καταχωρείτε μια περιγραφή του είδους εμπορεύματος, οπότε και εμφανίζονται οι διαθέσιμοι κωδικοί
    και περιγραφές των εμπορευμάτων που ταιριάζουν. Επιλέγετε το είδος εμπορεύματος από την
    αναδυόμενη λίστα και καταχωρείτε τα επιπλέον πληροφοριακά πεδία π.χ. τον αριθμό τιμολογίου στο
    πεδίο Κωδικός Αναφοράς Εντολέα.

  Σε όλες τις παραπάνω πληρωμές και μεταφορές, μπορείτε μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής να την αποθηκεύσετε ως πρότυπο για ευκολότερη μελλοντική χρήση.

  Σημειώσεις:
   (1) Απλές και μαζικές πληρωμές, με χρέωση του λογαριασμού του πελάτη άμεσα και σε μελλοντική  
       ημερομηνία.
 • Λύσεις για Εισπράξεις
  Δυνατότητα μαζικών εισπράξεων από οφειλέτες, με άμεση χρέωση λογαριασμών τους και πίστωση του εταιρικού λογαριασμού μέσω του Internet Banking (κατόπιν Πάγιας Εντολής του οφειλέτη σε Κατάστημα της Τράπεζας).
 • ΕΘΝΟfiles & Λύσεις για Μισθοδοσία
  Μαζικές συναλλαγές, με δυνατότητα προσαρμογής στις απαιτήσεις της επιχείρησης, μέσω του Internet Banking. Πρόκειται για υπηρεσία ανταλλαγής ηλεκτρονικών αρχείων προκαθορισμένης δομής μεταξύ της Τράπεζας και της επιχειρηματικής πελατείας της. Αφορά στις περιπτώσεις που τα διακινούμενα αρχεία περιέχουν μεγάλο αριθμό εγγραφών ή /και ειδικές προδιαγραφές ή/και κάποιο είδος συναλλαγής που δεν είναι διαθέσιμο στο μενού συναλλαγών του Internet Banking.

  Ενδεικτικές περιπτώσεις εξυπηρέτησης μέσω ΕΘΝΟfiles είναι:
  - κίνηση λογαριασμών καταθέσεων /χορηγήσεων
  - μισθοδοσία προσωπικού /συντάξεις /λοιπές παροχές
  - εξόφληση παγίων ή άλλων υποχρεώσεων
  - μαζικές πιστώσεις σε λογαριασμούς Εθνικής Τράπεζας & άλλων τραπεζών (εσωτερικού,  εξωτερικού)  
  - συναλλαγές μέσω POS
  - πληροφοριακό αρχείο εκκαθάρισης συναλλαγματικών προς είσπραξη
  - είσπραξη δόσεων δανείων εμπόρων
  - πληρωμή αξίας τιμολογίων για εισαγωγές –παραλαβές ή /και λοιπές τρέχουσες συναλλαγές κ.ά.

  Οι i-bank Λύσεις για Μισθοδοσία, μέσω ΕΘΝΟfiles /Internet Banking, παρέχουν σημαντικά οφέλη για την επιχείρηση και τους μισθοδοτούμενους, με προνομιακούς μισθοδοτικούς λογαριασμούς με πολλές παροχές και δωρεάν εξυπηρέτηση από τα δίκτυα της Τράπεζας (Καταστήματα, Internet /Phone /Mobile Βanking,  ATMs).
 • e-Factoring
  Σε μία εποχή όπου η ταχύτητα και η αμεσότητα στην πρόσβαση πληροφοριών αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στη λήψη εταιρικών αποφάσεων, η υπηρεσία e-Factoring  παρέχει ολοκληρωμένη διοικητική και λογιστική ενημέρωση για τις κινήσεις των λογαριασμών factoring, μέσω του Internet Banking.

  Πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται στο www.nbgfactors.gr
 • Online έκδοση χρεωστικών καρτών
  Οι Εταιρικοί Χρήστες και οι Ατομικές Επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν εύκολα και γρήγορα μέσω του Internet Banking τη χρεωστική κάρτα Debit Mastercard Business, απολαμβάνοντας πλήθος προνομίων:

   - αγορές αγαθών και υπηρεσιών σε εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο και σε χιλιάδες
     επιχειρήσεις στην Ελλάδα
   - ερώτηση υπολοίπου και αντίγραφο 7 τελευταίων κινήσεων
   - πληθώρα πρόσθετων συναλλαγών, όπως πάγιες εντολές για τακτικές υποχρεώσεις (πληρωμή
     λογαριασμών ή άλλων οφειλών κ.λπ.), τηλεφωνικές και ταχυδρομικές παραγγελίες, εξόφληση
     βεβαιωμένων οφειλών Δ.Ο.Υ. κ.ά.
 • Ειδοποιήσεις και i-bank statements
  Οι εταιρικοί χρήστες και οι ατομικές επιχειρήσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν την υπηρεσία ειδοποιήσεων (notifications) στο κινητό τους τηλέφωνο μέσα από την εφαρμογή NBG Mobile Banking, για να λαμβάνουν ειδοποιήσεις στο κινητό για κάθε χρέωση ή πίστωση των λογαριασμών τους. Η σύνδεση στην εφαρμογή του Mobile Banking γίνεται με το ίδιο όνομα χρήση και κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιούν για το Internet Banking.

  Επιπλέον, οι ατομικές επιχειρήσεις μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία i-bank statements της Εθνικής Τράπεζας για να λαμβάνουν ηλεκτρονικά ειδοποίηση για την έκδοση των statements των λογαριασμών, των καρτών και των δανείων τους σε e-mail που έχουν καθορίσει, διακόπτοντας την αποστολή των έντυπων λογαριασμών. Τα ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια  είναι ήδη διαθέσιμα στο i-bank Internet Banking στην επιλογή “εμφάνιση i-bank statements”, στην ενότητα «i-bank statements». 

  Οι εταιρικοί χρήστες μπορούν να δουν τα statements των λογαριασμών τους στην καρτέλα του κάθε λογαριασμού. Επιπλέον μπορούν να δουν τα αποδεικτικά προμηθειών εγγυητικών επιστολών, στην επιλογή «εμφάνιση i-bank statements» στην ενότητα «i-bank statements».
 •  

Internet Banking με απλά βήματα

 • Βήμα 1: Εγγραφή

  Όλες οι εταιρείες, ανεξάρτητα από τη νομική τους  μορφή (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.λπ.), αλλά και Σωματεία –Σύλλογοι, μπορούν να εγγραφούν στο Internet Banking, εφόσον:

  - Έχουν υποβάλλει στην Τράπεζα τα Νομιμοποιητικά τους έγγραφα και είναι σε ισχύ.
  - Έχουν εταιρικό λογαριασμό σε ευρώ σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας.
   
  Η εγγραφή στο Internet Banking γίνεται από τους νομίμους εκπροσώπους της επιχείρησης στο Κατάστημα συνεργασίας τους, όπου υπογράφουν τη σχετική Αίτηση και Σύμβαση Παροχής Τραπεζικών Υπηρεσιών μέσω των Εναλλακτικών Δικτύων, ορίζοντας τις  «Θέσεις Εργασίας», που θα χειρίζονται τους λογαριασμούς της επιχείρησης στο Internet ή /και «Διαχειριστή Θέσεων Εργασίας»:
  - Οι «Θέσεις Εργασίας» είναι οι εξουσιοδοτημένοι  χρήστες Internet Banking, στους οποίους
    αποδίδονται οι επιθυμητές ευχέρειες και προσβάσεις (σε λογαριασμούς, συναλλαγές, όρια ποσών για
    διενέργεια εγχρήματων συναλλαγών, με ή χωρίς σύμπραξη άλλης Θέσης Εργασίας κ.λπ.)
  - Ο «Διαχειριστής Θέσεων Εργασίας» είναι μία ειδική Θέση Εργασίας που, χωρίς να έχει δικαίωμα
    διενέργειας συναλλαγών, μπορεί, από οποιοδήποτε σημείο υπάρχει πρόσβαση στο Internet (μόνος
    του ή με τη σύμπραξη άλλων «Διαχειριστών») να δημιουργεί Θέσεις Εργασίας, να μεταβάλλει το
    προφίλ τους και να εποπτεύει τις κινήσεις τους στο Internet Banking.

  Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης παραλαμβάνουν από την Τράπεζα, για κάθε Θέση Εργασίας που ορίζεται τον Κωδικό Χρήστη (UserID) και την ηλεκτρονική συσκευή i-code, τα οποία και παραδίδουν υπ’ ευθύνη τους στους υπαλλήλους /στελέχη της επιχείρησης  που επιθυμούν.

  Με τον κωδικό αυτό και τη συσκευή i-code κάθε Θέση Εργασίας έχει πρόσβαση στην  υπηρεσία Internet Banking από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της εγγραφής.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Θέσεις Εργασίας και το Διαχειριστή Θέσεων Εργασίας  μπορείτε να δείτε τις  Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις στις «Χρήσιμες Πληροφορίες».
 • Βήμα 2:  Είσοδος
  Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες Internet Banking θα πρέπει να συνδεθούν με  την ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας (www.nbg.gr) και να επιλέξουν «Internet Banking είσοδος» για να μεταβούν στη login οθόνη της υπηρεσίας Internet Banking.  

  Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσουν τον Κωδικό Χρήστη (UserID) και τον Μυστικό Κωδικό (Password) και να επιλέξουν τη συναλλαγή που επιθυμούν να διεκπεραιώσουν, στο πλαίσιο των ευχερειών και προσβάσεων που διαθέτουν.

  Εφόσον είστε νέος χρήστης της υπηρεσίας i-bank Internet Banking:
  - Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη συσκευή i-code μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Κέντρο
    Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Εθνικής Τράπεζας.   
     Καλέστε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα:
     +30 210 48 48 484 από Ελλάδα και το εξωτερικό
     και πείτε «Internet Banking» για να συνδεθείτε με εκπρόσωπό μας.

   Στη συνέχεια, θα πρέπει να δημιουργήσετε το Μυστικό Κωδικό (Password):
  - Μεταβαίνετε στη login οθόνη της υπηρεσίας Internet Banking.
  - Επιλέγετε το σύνδεσμο «Δημιουργία Μυστικού Κωδικού (Password)».
  - Εισάγετε τον Κωδικό Χρήστη (UserID), τον οποίο έχετε παραλάβει κατά τη διαδικασία εγγραφής και
    καταχωρείτε το Μυστικό Κωδικό που επιθυμείτε (σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας στην οθόνη
    της συναλλαγής).
  - Για επιβεβαίωση, καταχωρείτε και δεύτερη φορά τον Μυστικό Κωδικό σε επόμενο πεδίο και στη
    συνέχεια εισάγετε ένα κωδικό από τη συσκευή i-code, ως έγκριση της ενέργειας αυτής.

  Με την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών, μπορείτε να εισαχθείτε στην υπηρεσία Internet Banking, χρησιμοποιώντας τον Κωδικό Χρήστη (UserID) και τον Μυστικό Κωδικό που δημιουργήσατε.

  Εάν για κάποιο λόγο θα πρέπει να εκδοθεί νέος Μυστικός Κωδικός (π.χ. μπλοκάρισμα Μυστικού Κωδικού λόγω πολλαπλών προσπαθειών εισαγωγής λανθασμένου κωδικού), θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Εθνικής Τράπεζας, να συνδεθείτε με εκπρόσωπο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες του.
   
 • Βήμα 3:  Συναλλαγές
  Tο περιβάλλον του Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας είναι εξαιρετικά φιλικό και εύχρηστο:

  - Σε κάθε συναλλαγή υπάρχουν βοηθητικές οδηγίες για τη διεκπεραίωσή της. Επιπλέον, υπάρχει
    πάντοτε η δυνατότητα να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο +30 210 48 48 484 από Ελλάδα και το
    το εξωτερικό ή με συμπληρώστε και υποβάλετε τη φόρμα επικοινωνίας αν αντιμετωπίσετε
    οποιαδήποτε δυσκολία.

  - Για την ολοκλήρωση των εγχρήματων συναλλαγών και συναλλαγών ασφαλείας  θα πρέπει να
    χρησιμοποιήσετε ένα κωδικό μιας χρήσης OTP, που παράγεται είτε ηλεκτρονικά από τη συσκευή i-code είτε αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που έχετε δηλώσει στην Τράπεζα, μέσω SMS ή Viber.

  - Για τη διεκπεραίωση συναλλαγών που απαιτείται και έγκριση από άλλη Θέση Εργασίας, η «έγκριση»
    αυτή παρέχεται με ένα κωδικό OTP που εισάγεται στην αντίστοιχη συναλλαγή από το αρμόδιο
    στέλεχος (αφού ενημερωθεί για τις εγκρίσεις που απαιτείται να δοθούν από το μενού «Εγκρίσεις» του
    Internet Banking). Η διαδικασία εγκρίσεων ισχύει και στην αποστολή αρχείου μέσω των ΕΘΝΟfiles.

Τιμολόγηση υπηρεσιών

Επιλέγοντας το Internet Banking της Εθνικής Τράπεζας, η επιχείρηση κερδίζει τόσο από την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, όσο και από την εξοικονόμηση εξόδων, δεδομένου ότι:

 • H παροχή δυνατότητας χρήσης εναλλακτικών δικτύων (περιλαμβάνεται και η παράδοση ή η
      αντικατάσταση της συσκευής i-code) είναι δωρεάν.
 • Οι περισσότερες συναλλαγές  στο Internet Banking είναι δωρεάν, ενώ το κόστος όσων
      τιμολογούνται (π.χ. εμβάσματα σε άλλες τράπεζες στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.) είναι πολύ χαμηλό.

Ενημερωθείτε εδώ αναλυτικά. 

Στην Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζουμε την πρωταρχική σημασία της ασφάλειας για την επιχείρηση και σας παρέχουμε τις πιο προηγμένες και πρωτοποριακές μεθόδους διασφάλισης των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω Internet.

H πολιτική ασφάλειας που εφαρμόζουμε διασφαλίζει το απόρρητο και απαραβίαστο των συναλλαγών:

 • Μυστικότητα και αναλλοίωτο δεδομένων

  Η μυστικότητα και το αναλλοίωτο των δεδομένων  διασφαλίζονται μέσω του πρωτοκόλλου ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση στα 128 bit.
 • Αυθεντικότητα της Τράπεζας

  Η αυθεντικότητα της Τράπεζας εξασφαλίζεται με το πιστοποιητικό της Verisign, ενός από τους μεγαλύτερους, διεθνούς κύρους οργανισμούς έκδοσης πιστοποιητικών παρουσίας στο Internet. Το πιστοποιητικό εμφανίζεται στον χρήστη κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα εισόδου στο σύστημα.
 • Ταυτοποίηση χρήστη
  Η ταυτοποίηση του χρήστη και η πρόσβασή του στο Internet  Banking πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Κωδικού Χρήστη (Username) και του Μυστικού Κωδικού (Password).
  Κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης του Internet Banking (Θέση Εργασίας επιχείρησης) έχει το δικό του Username και καταχωρεί τον Μυστικό Κωδικό (Password)  που επιθυμεί (σύμφωνα με τις οδηγίες της Τράπεζας στην οθόνη της συναλλαγής), εισάγοντας, ως επιβεβαίωση, έναν κωδικό μιας χρήσης (ΟΤΡ).
    Ο κωδικός αυτός αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα μέσω της εφαρμογής viber ή με SMS (σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η αποστολή OTP μέσω της εφαρμογής) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην Τράπεζα.
 • Αποτροπή εισαγωγής μη εξουσιοδοτημένου χρήστη στο σύστημα
  Όταν ο χρήστης παραμένει στο Internet Banking για χρόνο μεγαλύτερο των 10 λεπτών χωρίς να διεκπεραιώσει καμία συναλλαγή, η σύνδεση διακόπτεται και το σύστημα επιστρέφει στην αρχική σελίδα, όπου θα πρέπει να ξαναδώσει τους μυστικούς κωδικούς του. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η μη εισαγωγή στο σύστημα χρήστη που δεν είναι εξουσιοδοτημένος.
 • Διασφάλιση εγχρήματων συναλλαγών

  Η επιπλέον διασφάλιση των εγχρήματων συναλλαγών και των συναλλαγών, οι οποίες για λόγους ασφαλείας απαιτούν πρόσθετο κωδικό στο Internet Banking πραγματοποιείται με κωδικούς μιας χρήσης (ΟΤΡ) που παράγονται ηλεκτρονικά:

  • είτε από το κεντρικό σύστημα της Τράπεζας και αποστέλλονται με γραπτό μήνυμα μέσω της εφαρμογής viber ή με SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο χρήστης των  ψηφιακών καναλιών (αφορά χρήστες της υπηρεσίας αποστολής ΟΤΡ)

  • είτε από τη συσκευή κωδικών μίας χρήσης (OTP).

     Ενημερωθείτε αναλυτικά :
     - για την υπηρεσία αποστολής ΟΤΡ με μήνυμα μέσω της εφαρμογής viber ή μέσω SMS στο κινητό εδώ.
     - για τη συσκευή κωδικών μίας χρήσης (OTP) εδώ 
               
  Η παραγωγή των κωδικών ΟΤΡ βασίζεται στον ισχυρό αλγόριθμο κρυπτογράφησης 3DES. Ο αλγόριθμος αυτός είναι πρακτικά απαραβίαστος, το δε επίπεδο ασφαλείας που παρέχει πιστοποιείται από διεθνείς οργανισμούς.

​Η Εθνική Τράπεζα, επιπλέον της αξιοποίησης των παραπάνω τεχνολογιών, παρέχει στις επιχειρήσεις πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες για τη διασφάλιση και έλεγχο των συναλλαγών τους μέσω του Internet Banking:

 • Καθορισμός και ευχέρειες εξουσιοδοτημένων χρηστών
  Ο καθορισμός εξουσιοδοτημένων χρηστών(Θέσεων Εργασίας) στο Internet Banking, με διαφορετικές ευχέρειες και δικαιώματα πρόσβασης, «μεταφέρει» στο Internet Banking τα κατάλληλα δικαιώματα και περιορισμούς, σύμφωνα με τις εταιρικές προδιαγραφές.
 • Διαχειριστής Θέσεων Εργασίας
  Ο Διαχειριστής Θέσεων Εργασίας, καθορίζει και διαχειρίζεται τις ευχέρειες όλων των Θέσεων Εργασίας από οποιοδήποτε σημείο υπάρχει πρόσβαση στο Ιnternet, χωρίς τη διαμεσολάβηση της Τράπεζας. Επιπλέον, έχει πλήρη εποπτεία της χρήσης του Internet Banking, δηλ. των κινήσεων που γίνονται από τις Θέσεις Εργασίας.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Θέσεις Εργασίας και το Διαχειριστή Θέσεων Εργασίας μπορείτε να δείτε τις  Συχνές Ερωτήσεις –Απαντήσεις στις «Χρήσιμες Πληροφορίες».

​Η ασφάλεια των συναλλαγών μέσω Internet είναι και δική σας υπόθεση:  Ενημερωθείτε για τις  οδηγίες της Τράπεζας και τις συμβουλές ασφαλείας που παρέχονται στην Ασφάλεια Συναλλαγών

 • Υποστήριξη
  Εξυπηρετηθείτε από το αυτόματο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Εθνικής Τράπεζας για πληροφορίες, λειτουργική υποστήριξη και απώλεια κωδικών πρόσβασης στο Internet  Banking  ή συσκευής i-code .

  Καλέστε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα:
  -  +30 210 48 48 484 από Ελλάδα και το εξωτερικό
  και πείτε το αίτημά σας (π.χ. Έχω κλειδώσει το μυστικό κωδικό στο Internet Banking) για να συνδεθείτε με εκπρόσωπό μας 
  Tο κόστος κλήσης καθορίζεται από την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του παρόχου τηλεφωνίας.

  Μπορείτε επίσης να μας αποστείλετε τα ερωτήματά σας:
   - συμπληρώνοντας και υποβάλοντας τη φόρμα επικοινωνίας.
 • Μεταβολή στοιχείων
  Δηλώστε άμεσα οποιαδήποτε αλλαγή έχει γίνει στα στοιχεία σας (διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) στο Κατάστημα συνεργασίας σας.

  Ενημερωθείτε για τυχόν έγγραφα που χρειάζεται να προσκομίσετε για να πιστοποιήσετε τα στοιχεία αυτά από:
  - το ενημερωτικό έντυπο "Συστηθήκατε; Αν όχι… κάντε το τώρα" ή
  - το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Τράπεζας, καλώντας στο 
        - +30 210 48 48 484 από Ελλάδα ή το εξωτερικό.
  Το κόστος κλήσης καθορίζεται από την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του παρόχου τηλεφωνίας.
 • Διαχείριση Θέσεων Εργασίας Επιχείρησης
  Ο Διαχειριστής, από τα γραφεία της εταιρείας, μέσω Internet, μπορεί: 

  - Να δημιουργεί μια νέα Θέση Εργασίας στο Internet Banking, καθορίζοντας το προφίλ της:
     * πρόσβαση σε λογαριασμούς /συναλλαγές
     * διενέργεια εγχρήματων συναλλαγών ή όχι
     * όριο ποσού
     * απαιτούμενες «υπογραφές» (αριθμός στελεχών που απαιτούνται να συμπράξουν για την
        ολοκλήρωση της συναλλαγής)
     * έγκριση συναλλαγών σε άλλες Θέσεις Εργασίας ή όχι κ.λπ. 

  - Να μεταβάλλει οποιαδήποτε Θέση Εργασίας αλλάζοντας τις ευχέρειές της.

  - Να αντλεί πληροφορίες για τα στοιχεία και τις κινήσεις κάθε Θέσης Εργασίας, με δυνατότητα
    εκτύπωσης.

  Δείτε τον αναλυτικό Οδηγό για τη "Διαχείριση Θέσεων Εργασίας Επιχείρησης (Administrator)" στη log in σελίδα Internet Banking, στην καρτέλα "Εγχειρίδια -Οδηγίες". 

Συχνές ερωτήσεις –απαντήσεις

 • Μπορούν όλες οι εταιρείες να χρησιμοποιήσουν το Internet Banking;
  Όλες οι εταιρείες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε. κ.λπ.), αλλά και Σωματεία –Σύλλογοι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Internet Banking, ορίζοντας τους εξουσιοδοτημένους  χρήστες (Θέσεις Εργασίας) που θα χειρίζονται τους λογαριασμούς τους.
 • Μπορούν να μεταφερθούν στο Internet Banking οι ευχέρειες των στελεχών που κινούν τους εταιρικούς λογαριασμούς (όρια ποσών, δύο υπογραφές κ.λπ.);
  Η λειτουργικότητα αυτή μεταφέρεται στο Internet Banking με τον καθορισμό των Θέσεων Εργασίας:

  Πρόκειται για ένα παραμετροποιημένο σύστημα που στόχο έχει να αποδίδονται σε κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη Internet Banking οι επιθυμητές ευχέρειες και προσβάσεις. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η ασφαλής διακίνηση ποσών από τους εταιρικούς λογαριασμούς.

  Με βάση το σύστημα αυτό, η επιχείρηση καθορίζει όσους χρήστες (Θέσεις Εργασίας) επιθυμεί για το Internet Banking, σε καθένα από τους οποίους αποδίδονται συγκεκριμένες ευχέρειες, δηλ:

  - Σε ποιους λογαριασμούς της επιχείρησης (χορηγητικούς, καταθετικούς, επενδυτικούς) θα έχει πρόσβαση.

  - Ποιες συναλλαγές, από τις  διαθέσιμες στο Internet Banking, θα μπορεί να διενεργεί
    (oποιοδήποτε συνδυασμό αυτών), π.χ.:
     * μόνο υπόλοιπα /κινήσεις
     * συγκεκριμένες εγχρήματες συναλλαγές (κατηγορία συναλλαγών ή /και μεμονωμένες συναλλαγές),
        ενδεικτικά: όλες τις διαθέσιμες  μεταφορές (σε λογαριασμούς Εθνικής Τράπεζας, τραπεζών
        εσωτερικού & ΕΕ) /μόνο μεταφορές σε τράπεζες ΕΕ /όλες τις  διαθέσιμες  πληρωμές /μόνο πληρωμή
        ΦΠΑ κ.λπ.
     * άλλα είδη συναλλαγών, μόνα τους ή σε συνδυασμό με τα παραπάνω, όπως: παραγγελία μπλοκ
        επιταγών, διαχείριση παγίων εντολών κ.λπ.

  Ευνόητο ότι, οι συναλλαγές αυτές αφορούν μόνον τους λογαριασμούς της εταιρείας στους οποίους κάθε χρήστης έχει πρόσβαση.

  Σε περίπτωση που ο χρήστης διενεργεί εγχρήματες συναλλαγές μπορεί να καθοριστεί:
  - το ανώτατο ποσό που μπορεί να διακινεί μόνος του ή με τη σύμπραξη άλλων Θέσεων Εργασίας
    (μέχρι τρεις συνολικά)
  - το δικαίωμα να εγκρίνει ή όχι συναλλαγές σε άλλες Θέσεις Εργασίας
  - oποιοδήποτε συνδυασμό των παραπάνω.

  Για παράδειγμα, ο λογιστής της εταιρείας μπορεί μόνο να πληρώνει λογαριασμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.), καθώς και ΦΠΑ / ΙΚΑ / ΟΑΕΕ. Ο υπεύθυνος επενδύσεων μπορεί να δίνει εντολές για αγοραπωλησία μετοχών μόνος του ή με σύμπραξη άλλου στελέχους, π.χ. του Οικονομικού Διευθυντή.Επίσης, κάποιο ανώτερο στέλεχος (ο Οικονομικός Διευθυντής ή ο Γενικός Διευθυντής) μπορεί να παρακολουθεί την κίνηση όλων ή μερικών από τους λογαριασμούς της επιχείρησης.
 • Πώς γίνεται ο καθορισμός των εξουσιοδοτημένων χρηστών Internet Banking;
  Ο καθορισμός και οι ευχέρειες των υπαλλήλων ή στελεχών που ορίζονται για πρόσβαση στο Internet Banking (Θέσεις Εργασίας) γίνεται με δύο τρόπους:

  - Από το Κατάστημα:
  Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, με την εγγραφή στο Internet Banking δηλώνουν πόσες Θέσεις Εργασίας επιθυμούν, καθώς και τις ευχέρειές τους, υπογράφοντας αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων. Για κάθε μία από τις Θέσεις αυτές παραλαμβάνουν από την Τράπεζα τον Κωδικό Χρήστη (UserID) και την συσκευή i-code.
  Οι Θέσεις αυτές δεν δηλώνονται ονομαστικά. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι μπορούν να παραδίδουν τους κωδικούς και τη συσκευή σε όποιο στέλεχος της επιχείρησης επιθυμούν, υπ’ ευθύνη τους, χωρίς να ενημερώνουν την Τράπεζα.
  Στην περίπτωση αυτή τυχόν μεταβολές ευχερειών για κάθε Θέση Εργασίας αλλά και εισαγωγή νέων Θέσεων, διαγραφή υφισταμένων κ.λπ. γίνονται από το Κατάστημα.

  - Από τον Διαχειριστή Θέσεων Εργασίας, από τα γραφεία της επιχείρησης ή  οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο Internet:
  Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης ορίζουν έναν ή περισσότερους Διαχειριστές Θέσεων Εργασίας, συμπληρώνοντας αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων στο Κατάστημα. Με τον καθορισμό Διαχειριστή Θέσεων Εργασίας η επιχείρηση αποκτά ευελιξία, εξοικονόμηση χρόνου και πλήρη εποπτεία της χρήσης του Internet Banking, χωρίς τη διαμεσολάβηση της Τράπεζας.
 • Τι αρμοδιότητες έχει ο "Διαχειριστής Θέσεων Εργασίας";
  Ο «Διαχειριστής Θέσεων Εργασίας» είναι  ένα στέλεχος που μπορεί, μέσω της εφαρμογής Internet Banking, από οποιοδήποτε σημείο υπάρχει πρόσβαση στο Internet:

  - Να δημιουργεί νέες Θέσεις Εργασίας στο Internet Banking, με το επιθυμητό προφίλ:
  * πρόσβαση σε λογαριασμούς /συναλλαγές
  * διενέργεια εγχρήματων συναλλαγών ή όχι
  * όριο ποσού
  * απαιτούμενες «υπογραφές» (αριθμός στελεχών που απαιτούνται να συμπράξουν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής)
  * έγκριση συναλλαγών σε άλλες Θέσεις Εργασίας ή όχι κ.λπ.

  - Να μεταβάλλει το προφίλ μιας Θέσης Εργασίας και

  - Να εποπτεύει τις κινήσεις όλων των Θέσεων Εργασίας στο Internet Banking.

  Ο «Διαχειριστής Θέσεων Εργασίας» δεν έχει δυνατότητα διεξαγωγής συναλλαγών.

  Οι Θέσεις Εργασίας και οι ευχέρειές τους μπορούν να καθορίζονται με τη σύμπραξη περισσοτέρων του ενός Διαχειριστών (μέχρι τρεις). 

  Για κάθε μία από τις νέες Θέσεις Εργασίας που δημιουργεί ο Διαχειριστής, το σύστημα παράγει τον Κωδικό Χρήστη (UserID). Ο αντίστοιχος Μυστικός Κωδικός (Password) και η συσκευή  i-code παραλαμβάνονται από την Τράπεζα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ο Διαχειριστής μπορεί να παραδίδει τους κωδικούς και τη συσκευή σε όποιο στέλεχος της επιχείρησης επιθυμεί, υπ’ ευθύνη του, χωρίς να ενημερώνει την Τράπεζα.
 • Πώς μπορούμε να ελέγχουμε τις κινήσεις των χρηστών Internet Banking;
  Το Internet Banking έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ο απόλυτος έλεγχος των κινήσεων των λογαριασμών της επιχείρησης. Ο έλεγχος αυτός εξασφαλίζεται με δύο τρόπους:

  - Οποιοδήποτε στέλεχος της επιχείρησης επιθυμεί (π.χ. ο Γενικός Διευθυντής, ο Οικονομικός Διευθυντής κ.λπ.) μπορεί να έχει πρόσβαση στις κινήσεις όλων των λογαριασμών, χωρίς να είναι απαραίτητο να διενεργεί συναλλαγές. Οι κινήσεις μέσω Internet Banking  έχουν χωριστό κωδικό και αναγνωρίζονται εύκολα. 

  - Ο Διαχειριστής Θέσεων Εργασίας Internet Banking μπορεί να βλέπει και να εκτυπώνει αναλυτικό ημερολόγιο των κινήσεων όλων των χρηστών και ακόμα, να μεταβάλλει, από οπουδήποτε υπάρχει πρόσβαση στο Ιnternet, τις ευχέρειες ενός χρήστη στο Internet Banking (π.χ. να διακόψει το δικαίωμα διενέργειας συναλλαγών).
 • Πώς διασφαλίζονται οι συναλλαγές μέσω Internet με τη συσκευή i-code;
  - Η συσκευή i-code είναι μια μικρή, ηλεκτρονική συσκευή που παράγει κωδικούς μιας χρήσης με το πάτημα ενός κουμπιού. Ειδικά για τους εταιρικούς χρήστες, διαθέτει πληκτρολόγιο για εισαγωγή ΡΙΝ, για πρόσθετη διασφάλιση του κατόχου. 

  - Η παραγωγή των κωδικών i-code βασίζεται στον ισχυρό αλγόριθμο κρυπτογράφησης 3DES. Ο αλγόριθμος αυτός είναι πρακτικά απαραβίαστος, το δε επίπεδο ασφάλειας που παρέχει πιστοποιείται από διεθνείς οργανισμούς.

  - Κάθε κωδικός μιας χρήσης διαρκεί μόλις 32'', μετά το πέρας των οποίων δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έτσι, κανένας δεν μπορεί να παράγει κωδικούς και να τους διαφυλάξει για μεταγενέστερη χρήση. 

  - Σε κάθε εξουσιοδοτημένο χρήστη (Θέση Εργασίας) στο Internet Banking, παραδίδεται μία συσκευή i-code. Οι συσκευές i-code παραλαμβάνονται στο Κατάστημα, από τους νομίμους εκπροσώπους της εταιρείας είτε οι Αιτήσεις για τον καθορισμό Θέσεων Εργασίας έχουν γίνει στο Κατάστημα είτε μέσω Internet Banking, από το «Διαχειριστή Θέσεων Εργασίας». Παραδίδονται στους κατόχους τους από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή το Διαχειριστή, υπ’ ευθύνη τους, χωρίς η Τράπεζα να ενημερώνεται για τα ονόματα των κατόχων. 

  - Κάθε συσκευή αντιστοιχίζεται μοναδικά με το UserID μίας Θέσης Εργασίας στα συστήματα της Τράπεζας και, έτσι, αναγνωρίζεται ότι, κάθε κωδικός προέρχεται από τη Θέση αυτή και μόνο. Γι’ αυτό, και αν κλαπεί ή χαθεί η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε τρίτο. 

  - Στο Internet Banking οι κωδικοί μιας χρήσης χρησιμοποιούνται ως πρόσθετη διασφάλιση για εγχρήματες συναλλαγές και συναλλαγές ασφαλείας, π.χ. αλλαγή Μυστικού Κωδικού (Password). Με τον Κωδικό Χρήστη (User ID) και το Μυστικό Κωδικό (Password) ο χρήστης μπορεί να δει μόνο υπόλοιπα και κινήσεις λογαριασμών. Ο χρήστης εισάγει ένα κωδικό i-code, που ζητείται στην οθόνη της συναλλαγής Internet Banking. Μετά τη διεκπεραίωση της συναλλαγής εμφανίζεται στην οθόνη ένας τριψήφιος Κωδικός Επιβεβαίωσης, ο οποίος πρέπει να είναι ίδιος με τον τριψήφιο Κωδικό που παράγεται, στη συνέχεια, από τη συσκευή i-code (με δεύτερο πάτημα του κουμπιού εντός 32''). 

  - Ειδικά για τους εταιρικούς χρήστες, όταν για τη διεκπεραίωση μιας συναλλαγής απαιτείται και έγκριση από άλλη Θέση Εργασίας, η «έγκριση» αυτή παρέχεται με ένα κωδικό i-code που εισάγεται στην αντίστοιχη συναλλαγή από το αρμόδιο στέλεχος (αφού ενημερωθεί για τις εγκρίσεις που απαιτείται να δοθούν από το μενού «Εγκρίσεις» του Internet Banking).
 • Τι αποδείξεις λαμβάνουμε για τις συναλλαγές μέσω Internet Banking;
  Για κάθε συναλλαγή μέσω Internet Banking λαμβάνετε και μπορείτε να εκτυπώσετε αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής, το οποίο διαθέτει χρονοσφραγίδα.Μπορείτε, αν επιθυμείτε, να επικυρώσετε την απόδειξη αυτή στο Κατάστημα συνεργασίας σας (με τις υπογραφές των εξουσιοδοτημένων στελεχών). 
 • Τι χρειάζεται για να πληρώνουμε το ΦΠΑ, το ΙΚΑ ή το ΟΑΕΕ μέσω Internet Banking;
  Κατ’ αρχήν θα πρέπει να ορίσετε τις Θέσεις Εργασίας που θα έχουν την ευχέρεια αυτή, αντιστοιχίζοντας στον Κωδικό Χρήστη (UserID) των Θέσεων αυτών τη συναλλαγή πληρωμής ΦΠΑ, ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ (είτε από το Κατάστημα είτε από τον Διαχειριστή).

  Η δυνατότητα κάθε Θέσης να διενεργεί μόνη της ή με τη σύμπραξη άλλων Θέσεων τη συναλλαγή, εξαρτάται από τις λοιπές ευχέρειες που έχει, π.χ.:

  - Αν ο λογιστής της εταιρείας έχει Θέση Εργασίας Internet Banking με δικαίωμα πληρωμής ΦΠΑ, ανώτατο ποσό συναλλαγής € 500.000 και μία υπογραφή, τότε μπορεί να διενεργεί πληρωμές ΦΠΑ μόνος του, μέχρι ποσού € 500.000. 
  - Αν ο λογιστής της εταιρείας έχει Θέση Εργασίας Internet Banking με δικαίωμα πληρωμής ΦΠΑ, απεριόριστο ποσό συναλλαγής και 2 υπογραφές, τότε μπορεί να διενεργεί πληρωμές ΦΠΑ οποιουδήποτε ποσού με σύμπραξη άλλης Θέσης Εργασίας. Στη δεύτερη αυτή Θέση Εργασίας που δίνει εγκρίσεις δεν χρειάζεται να έχει αποδοθεί η συναλλαγή πληρωμής ΦΠΑ.

  Σε κάθε συναλλαγή στο Internet Banking εμφανίζεται η οθόνη με τα στοιχεία που απαιτούνται. Αν χρειάζονται τυχόν διευκρινίσεις για την εισαγωγή τους, για τις ώρες και ημέρες εκτέλεσης της συναλλαγής κ.λπ., αυτά περιλαμβάνονται στη «Βοήθεια» της συναλλαγής.
 • Μπορούμε να πληρώνουμε μαζικά όλους τους υπαλλήλους αλλά και τους προμηθευτές μας με  μία μόνο εντολή μέσω του Internet Banking;
  Με το Internet Banking έχετε τη δυνατότητα, με μία συνολική χρέωση του εταιρικού σας λογαριασμού, να πιστώνετε ταυτόχρονα μέχρι 50 λογαριασμούς. Τα στοιχεία των πιστώσεων αυτών (αριθμός λογαριασμού, ποσό και τυχόν παρατηρήσεις) συμπεριλαμβάνονται σε ηλεκτρονικό αρχείο και συμπληρώνονται με βάση τις οδηγίες που υπάρχουν στην «Βοήθεια» της συναλλαγής.

  Με τον τρόπο αυτό δε χρειάζεται να πληκτρολογείτε κάθε φορά έναν έναν τους λογαριασμούς στους οποίους επιθυμείτε να μεταφέρετε χρήματα. Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάποιον λογαριασμό αν χρειαστεί.

  Ακόμα, μπορείτε να στείλετε χρήματα και σε άλλες τράπεζες στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Έτσι, δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στο Κατάστημα για να πραγματοποιείτε τη μισθοδοσία των υπαλλήλων σας, αφού μπορείτε να την εκτελείτε μόνοι σας μέσα σε λίγα λεπτά. Επίσης, το Internet Banking σας ενημερώνει για την εξέλιξη της εντολής σας.

  Αν, παρ΄ όλα αυτά, ο αριθμός των εγγραφών των μαζικών αρχείων είναι πολύ μεγάλος ή επιθυμείτε δικές σας προδιαγραφές, μέσω της υπηρεσίας ΕΘΝΟfiles του Internet Banking, μπορείτε να συνδεθείτε με τα κεντρικά συστήματα της Τράπεζας για εξυπηρέτηση των μαζικών συναλλαγών σας (πληρωμές μισθοδοσίας, εμβάσματα, πληρωμές σε προμηθευτές κ.λπ).

ATM