Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Κοινοπραξία

​​

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων Κοινοπραξίας απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

1.Ιδιωτικού συμφωνητικού σύστασης της Κοινοπραξίας (καταστατικό), καθώς και ιδιωτικών συμφωνητικών των τυχόν τροποποιήσεων του καταστατικού με βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί καταθέσεώς τους σ’ αυτή (Δ.Ο.Υ.) επί του σώματος του καταστατικού και καταβολής του οφειλόμενου φόρου, καθώς και της ανακοίνωσης καταχωρήσεως της Κοινοπραξίας στο ΓΕΜΗ, (όταν απαιτείται).

-Τα ιδιωτικά συμφωνητικά πρέπει να υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα, επικυρωμένα ή ψηφιακά υπογεγραμμένα.

-Επίσης πρέπει να ορίζεται σαφώς στο καταστατικό ποιος θα είναι ο διαχειριστής της Κοινοπραξίας.

2.Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης των μελών της Κοινοπραξίας  περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Κοινοπραξίας κ.λ.π. και περί της μη περατώσεως ακόμη του συγκεκριμένου έργου, για το οποίο αυτή συστήθηκε,καθώς και περί του πιθανού χρόνου περατώσεως αυτού.

-Αν η Κοινοπραξία έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, απαιτείται η υποβολή πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ περί των τυχόν μεταβολών της και Πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του ΓΕΜΗ.

-Αν στην Κοινοπραξία συμμετέχουν ως μέλη εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, θα υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων τους, καθώς και απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους, περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη Κοινοπραξία και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της ή των σχετικών τροποποιήσεων. Επίσης θα υποβάλλεται επίσημο αντίγραφο του καταστατικού της συμμετέχουσας εταιρείας ή του νομικού προσώπου, ώστε να ελεγχθεί εάν η δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας/νομικού προσώπου στην Κοινοπραξία προβλέπεται στο καταστατικό της.

Σε περίπτωση που  μέλος/η- νομικό/ά πρόσωπο/α της Κοινοπραξίας  ανήκει/ουν σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή

Στην Κοινοπραξία με μέλος/η νομικό/ά πρόσωπο/α-εταιρεία/ες θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων -πραγματικού δικαιούχου/χων  των μετοχών/εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Επίσης, εάν  το νομικό πρόσωπο μέλος της κοινοπραξίας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  ή απώτερος μέτοχος/εταίρος του νομικού προσώπου αυτού είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία  θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικών μεριδίων άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα θα  πρέπει να αναφέρεται στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου, β) μέλους και γ) πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1.Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2.Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1.Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2.Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Για την  ανανέωση της  νομιμοποίησης των εκπροσώπων   Κοινοπραξίας  απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

Πρόσφατης ημερομηνίας δήλωσης των μελών της Κοινοπραξίας  περί των τροποποιήσεων του Καταστατικού της Κοινοπραξίας κ.λ.π. και περί της μη περατώσεως ακόμη του συγκεκριμένου έργου, για το οποίο αυτή συστήθηκε, καθώς και περί του πιθανού χρόνου περατώσεως αυτού.

-Αν η Κοινοπραξία έχει καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, ζητείται και πρόσφατης ημερομηνίας πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί των τυχόν μεταβολών της και Πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης  του ΓΕΜΗ.

Εάν υπάρχουν τροποποιήσεις  του καταστατικού θα υποβάλλονται τα ιδιωτικά συμφωνητικά των τροποποιήσεων με βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί καταθέσεώς τους σ’ αυτή (Δ.Ο.Υ.) επί του σώματος του καταστατικού και καταβολής του οφειλόμενου φόρου, καθώς και της ανακοίνωσης καταχωρήσεως αυτών  στο ΓΕΜΗ, (όταν απαιτείται).

-Τα ιδιωτικά συμφωνητικά πρέπει να υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα, επικυρωμένα ή ψηφιακά υπογεγραμμένα.

Σε περίπτωση που  μέλος/η- νομικό/ά πρόσωπο/α της Κοινοπραξίας  ανήκει/ουν σε όμιλο εταιρειών θα πρέπει να υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η ομιλική δομή.

Στην Κοινοπραξία με μέλος/η νομικό/ά πρόσωπο/α-εταιρεία/ες θα υποβάλλεται και πρόσφατης ημερομηνίας δήλωση του νομίμου εκπροσώπου  περί του/των φυσικού/ών προσώπου/ων πραγματικού δικαιούχου/χων  των μετοχών/εταιρικών μεριδίων, δηλαδή να  αναφέρει το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.

Επίσης, εάν  το νομικό πρόσωπο μέλος της κοινοπραξίας είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία,  ή απώτερος μέτοχος/εταίρος του νομικού προσώπου αυτού είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο εταιρεία  θα υποβάλλεται πρόσφατης ημερομηνίας σχετική δήλωση περί τούτου, αναφέρουσα την σχέση μεταξύ των εταιρειών και το Χρηματιστήριο στο οποίο οι εν λόγω μετοχές είναι εισηγμένες.

Σημείωση: Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής.

Η κατοχή ποσοστού εταιρικών μεριδίων άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου.

Σημείωση: Στα  αλλοδαπά  νομικά  πρόσωπα  θα  πρέπει  να      αναφέρεται στα  προσκομιζόμενα  έγγραφα η επωνυμία του αλλοδαπού νομικού  προσώπου  και τα  στοιχεία  των  αλλοδαπών  φυσικών  προσώπων πραγματικών  δικαιούχων  με  λατινικούς  χαρακτήρες.

Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την εταιρεία υπό την ιδιότητα του α) νομίμου εκπροσώπου, β) μέλους και γ) πραγματικού δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή των κατωτέρω εγγράφων, για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητάς τους:

1.Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ταυτότητας κράτους μέλους Ε.Ε. ή διαβατηρίου σε ισχύ και

2.Πρωτότυπο ή αντίγραφο λογαριασμού παρόχου ενέργειας, ύδρευσης για την επαλήθευση της διεύθυνσης κατοικίας (utility bill).

Επιπλέον για τον νόμιμο εκπρόσωπο απαιτείται η υποβολή:

1.Εγγράφου από το TaxisNet για την επαλήθευση του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στην Ελλάδα ή αποδεικτικού χώρας φορολόγησης από την Τοπική Αρμόδια Αρχή, εφόσον δεν υφίσταται Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα.

2.Αντιγράφου λογαριασμού παρόχου κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Κατόπιν εξέτασης των προσκομιζόμενων εγγράφων η Τράπεζα δύναται να ζητήσει επιπλέον έγγραφα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.