Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Εισαγωγών-Εξαγωγών

Υπηρεσίες Εισαγωγών-Εξαγωγών

Στηρίζουμε και αναπτύσσουμε τις διεθνείς συναλλαγές σας...

Λύσεις Trade Finance

Λύσεις Trade Finance

Ρευστοποιούμε τις απαιτήσεις σας...

Προγράμματα Στήριξης Διεθνών Συναλλαγών

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Από την Ελλάδα ως την Ανατολή!

Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»

Ενισχύουμε την ρευστότητα της εξαγωγικής σας επιχείρησης έναντι απαιτήσεων ασφαλισμένων από τον Ο.Α.Ε.Π.

Πρόγραμμα Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

Πρόγραμμα του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης (I.F.C.)

i-bank Trade Finance - Web Εισαγωγές Εξαγωγές