Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επιδοτούμενα Δάνεια

COSME - Εγγυήσεις για Δάνεια

Στηρίζουμε τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ...

EaSI-Πρόγραμμα Εγγυήσεων

Μικροπιστώσεις που συνδυάζονται με συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) για πολύ μικρές επιχειρήσεις...

Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια ΕΤΕΑΝ

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Επικοινωνία

18 18 18 (Ελλάδα)   

210 48 48 484 (Ελλάδα & Εξωτερικό) 

Πληροφορίες
& εργαλεία