Είσοδος Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Επιδοτούμενα Δάνεια

COSME - Εγγυήσεις για Δάνεια

Στηρίζουμε τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ...

EaSI-Πρόγραμμα Εγγυήσεων

Μικροπιστώσεις που συνδυάζονται με συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) για πολύ μικρές επιχειρήσεις...

Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια ΕΤΕΑΝ

Δράση ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση (Ενδιάμεσο)

Παροχή δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκή τιμολόγηση...