Είσοδος για Ιδιώτες Είσοδος για Επιχειρήσεις

Προγράμματα Εγγυοδοσίας

COSME - Εγγυήσεις για Δάνεια

Στηρίζουμε τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ...

EaSI-Πρόγραμμα Εγγυήσεων

Μικροπιστώσεις που συνδυάζονται με συμβουλευτική υποστήριξη (mentoring) για πολύ μικρές επιχειρήσεις...

Δάνεια με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID 19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε.

Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια ΕΑΤ

Επιχειρηματική Χρηματοδότηση - ΤΕΠΙΧ ΙΙ