Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δανειοληπτών (με ειδικά προβλήματα υγείας) εντάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες:

  • Τα φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας ≥ 67%, το οποίο προκύπτει από γνωμάτευση της αρμόδιας Επιτροπής των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), της οποίας δεν έχει παρέλθει ο χρόνος επανεξέτασης.
  • Τα φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας > 80%, τα οποία πάσχουν από παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ' αόριστο, όπως αυτές εκάστοτε ορίζονται δυνάμει των σχετικών διατάξεων.

Τα ως άνω φυσικά πρόσωπα διακρίνονται περαιτέρω στις δύο (2) ακόλουθες υποκατηγορίες:

  • Τα φυσικά πρόσωπα εκείνα για τα οποία δικαιολογείται, λόγω της πάθησής τους, η υιοθέτηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας της Τράπεζας μαζί τους (όπως ενδεικτικά, προβλήματα όρασης, κινητικά προβλήματα κ.ά.). Στην περίπτωση αυτή η Τράπεζα  υιοθετεί εναλλακτικούς, προσαρμοσμένους στη φύση της σχετικής πάθησης, τρόπους επικοινωνίας μαζί τους, οι οποίοι διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται κατάλληλα ανά περίπτωση/κατηγορία πάθησης για τη διευκόλυνσή τους.
  • Τα φυσικά πρόσωπα εκείνα τα οποία εντάσσονται, βάσει των ανωτέρω, στην κατηγορία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, η  πάθησή τους όμως, δεν απαιτεί την υιοθέτηση εναλλακτικού τρόπου επικοινωνίας της Τράπεζας μαζί τους.

Περαιτέρω, υπογραμμίζεται ότι οι δανειολήπτες είναι υπεύθυνοι για την γνωστοποίηση του προβλήματος υγείας τους στην Τράπεζα καθώς και για την προσκόμιση των απαραίτητων ως άνω δικαιολογητικών για τον χειρισμό τους από την τελευταία ως δανειολήπτες -εντασσόμενοι στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες- τα οποία θα τηρούνται από την Τράπεζα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, αναφορικά με την τήρηση αρχείου και την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι η ως άνω γνωστοποίηση του οφειλέτη προς την Τράπεζα, στα πλαίσια του Κώδικα Δεοντολογίας, θα γίνεται αποκλειστικά εγγράφως. Στη γνωστοποίηση μπορούν να προβούν και άτομα του συγγενικού περιβάλλοντος του οφειλέτη, σε περίπτωση αδυναμίας του τελευταίου, εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά.

Do you need more information?

We are here to answer your questions.

Contact me
Close
Close
back-to-top